Τετάρτη, Απριλίου 27, 2016

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧΑ 2016

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 ΕΠΙ  Τῼ  ΑΓΙῼ  ΠΑΣΧΑ  2016Ἀριθμ. Πρωτ.: 310                                               Ἐν Κοζάνῃ τῇ 31 Μαρτίου 2016


ΠΑΥΛΟΣ 
ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας
τούς ἐνδοξωτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς
τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας,
τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς,
τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως
καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.«Χαίρετε λαοί καί ἀγαλλιᾶσθαι, Ἄγγελος ἐκάθισεν εἰς τόν λίθον τοῦ μνήματος, αὐτός ἡμᾶς εὐηγγελίσατο, εἰπών, Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου καί ἐπλήρωσε τά σύμπαντα εὐωδίας˙
Χαίρετε λαοί καί ἀγαλλιᾶσθε» (τροπ. Κυριακῆς Μυροφόρων).
   

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Στίχοι καί μηνύματα, διακηρύξεις καί γεγονότα αἰώνια, διαχρονικά καί παγκόσμια μᾶς προσφέρει, ὡς εὔοσμον πνευματικήν ἀνθοδέσμην, ὁ Σταυρός καί ἡ Ζωηφόρος Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ.
Καί θέτομεν δύο ἐρωτήματα:
α) Ποῖον ἄλλον γεγονός εἰς τήν παγκόσμιον ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος, ἄν καί πολεμεῖται λυσαλέως, παραμένει τόσον ζωντανόν μέ ποικίλας συμπεριφοράς καί ἐκκλησιαστικάς τελετάς, ποικίλων ἐθίμων, λόγων, ὕμνων τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἀλλά καί τῆς λαϊκῆς μούσας, ὅσον ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου καί ἡ Ἀνάστασίς Του;
β) Ποῖος ἄλλος τόπος, ὅπως ὁ τόπος  τῆς Γεννήσεως, τῆς Βαπτίσεως, τῶν θαυμάτων τῆς Ἱερουσαλήμ, ἔνθα ἡ Σταύρωσις καί  ἡ Ἀνάστασις, συνελόντι εἰπεῖν οἱ Ἅγιοι Τόποι, δύο χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερον ἔχουν τόση ἐπισκεψιμότητα ἀπό χριστιανούς καί μή, ὅσον οἱ προαναφερθέντες τόποι;  Καί οἱ μέν Χριστιανοί μέ καρδιά θείου ἔρωτος προσκυνοῦν τούς τόπους «οὖ ἔστησαν οἱ πόδες Κυρίου» καί παίρνουν ἁγιασμόν, οἱ δέ ἄλλοι ἐπισκέπτονται ἔστω τούς χώρους καθώς αὐτοί μεταφράζουν καί ἀποδέχονται τόν Χριστόν.
Καί ἐνῶ θά ἔπρεπε αὐτά τά δύο ἐρωτήματα νά συνέχουν καί νά προβληματίζουν κάθε ἄνθρωπον δυστυχῶς ὑπάρχουν καί οἱ ὁλίγοι, οἱ ὁποῖοι ὀνομάζονται ἡγέτες, τοκογλύφοι, φιλοπόλεμοι, αἱμοχαρεῖς καί λοιποί, ὄργανα τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ παρουσιάζονται μέ σχῆμα προβάτου εἶναι λύκοι ἄρπαγες. Ἐνῶ ἐμφανίζονται στούς λαούς μέ βαρύγδουπους λόγους περί εἰρήνης, δικαιοσύνης, ἴσης κατανομῆς τοῦ πλούτου καί θυσιαστικῆς ἀγάπης ἐξελλίσσονται, ὅπως σημειώνει ὁ ἀναστάς Κύριός μας Ἰησοῦς, σέ «δυνάστας καί καταπιεστάς» (Μάρκ 10,42-43).
Αὐτά δέν ζοῦμε σήμερα; Αὐτά δέν βιώνουμε ὡς χώρα, ἀλλά καί σέ παγκόσμια κλίμακα; Πολέμους, ἐμφύλιες συρράξεις, μετανάστες, πρόσφυγες, πεῖνα, δυστυχία, «συνοχή ἐθνῶν» ὅπως σημειώνει ἡ Ἁγία Γραφή.
Καί γιατί ὅλα αὐτά;
Ἡ ἀπάντησις ἀπλή καί καθαρή, κρυστάλλινη καί ἀληθινή: Διότι ὅλοι ἔγιναν Θεοί!! Πέταξαν τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου, τό ὅπλον κατά τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας καί ἔγιναν δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, τοῦ ἐγώ καί τῆς φιλαυτίας τους.
Δέν δέχονται τήν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ὡς δική τους καθημερινήν ἀνάστασιν ἀπό τά πάθη, τίς ἰδεολογίες καί ἰδεοληψίες, φιλοσοφίες καί σοφίσματα μέ ἀποτέλεσμα τήν πνευματική ὑποδούλωση καί αἰχμαλωσία. Ἐνῶ διατείνονται ὅτι εἶναι ἐλεύθεροι, βιώνουν τήν πλέον καί πλέον ἀνελεύθερη τυραννία, ἔχουν χάσει τόν ὕπνο τους, δέν ἔχουν γαλήνη καί ἡρεμία στίς καρδιές τους. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφωνεῖ καί διδάσκει: «τῆ ἐλευθερίᾳ οὖν, ἦν Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε καί μή πάλιν ζυγῷ δουλείας, ἐνέχεσθε ….» (Γαλ. 5,12)
Ὁ Σταυρός καί Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἐλευθέρωσε τόν ἄνθρωπον ἐκ τῆς τυραννίδος τοῦ διαβόλου, ἐξ αἰτίας τῆς ἀνυπακοῆς τῶν πρωτοπλάστων Ἀδάμ καί Εὔας. Ἔκλεισε τόν Ἄδην καί «ἐχαρίσατο ἡμῖν ζωήν τήν αἰώνιον»· εἶναι πλέον στήν ἐλεύθερη ἐπιλογή τοῦ ἀνθρώπου: ἤ Χριστός καί ἐλευθερία πνευματική καί ἀρετές ἤ διάβολος καί τυραννία.
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἐπλήρωσε «τά σύμπαντα εὐωδίας πνευματικῆς», προσέφερεν ὄντως ἐλευθερίαν, διδάσκει τήν καθημερινήν θυσιαστικήν ἀγάπην πρός τόν Θεόν καί τόν συνάνθρωπον ἀδιακρίτως φυλῆς καί θρησκείας.
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἶναι καί παραμένει τό αἰώνιον γεγονός, πηγή Ζωῆς αἰωνίου, διακήρυξις εἰρήνης καί συμφιλιώσεως τῶν ἀνθρώπων. Ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀδιαμφισβήτητος Βασιλεύς τῶν Βασιλευόντων καί Κύριος τῶν κυριευόντων, ἀλλά καί διάκονος καί διακονῶν -διαχρονικῶς καί παγκοσμίως- τήν αὐτοῦ μεγαλειότητα, τόν ἄνθρωπον.

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί!

Μετά πασχαλίων εὐχῶν
Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Τovoion Tv Εναέρια Λήψη στην Υψηλή Γέφυρα των Σερβίων 25 4 2016

Κυριακή, Απριλίου 24, 2016

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ : ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ-ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΟΥ 2016

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ-ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΟΥ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ

7:30π.μ , Όρθρος-Θεία Λειτουργία 

7:30 μ.μ, Ακολουθία του Νυμφίου, χοροστατούντος του Σεβασμ. Μητροπολίτου κ.Παύλου

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

7:30π.μ , Μεγάλες Ώρες-Εσπερινός

7:30 μ.μ, Ακολουθία του Νυμφίου


ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

7:30π.μ , Μεγάλες Ώρες-Εσπερινός

7:30 μ.μ, Ακολουθία του Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

7:30π.μ , Μεγάλες Ώρες-Εσπερινός

5:30 μ.μ, Ιερόν Ευχέλαιον 

7:30.μ.μ, Ακολουθία του Νιπτήρος

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

7:30 π.μ, Εσπερινός -Θεία Λειτουργία Μεγ.Βασιλείου

7:00 μ.μ., Άχραντα Πάθη


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00π.μ., Μεγάλες & Βασιλικές Ώρες-Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως

7:30μ.μ , Επιτάφιος Θρήνος 

9:00μ.μ Λιτάνευση Επιταφίου 


ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 

7:30 π.μ., Εσπερινός -Θεία Λειτουργία Μεγ.Βασιλείου

11:00.μ.μ,Πανυχίδα


 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

12η νυκτερινή , Ανάσταση στην Κεντρική Πλατεία

1:00π.μ Θεία Λειτουργία

6:00μ.μ , Εσπερινός της Αγάπης

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

7:30π.μ., Θεία Λειτουργία στον Ι.Ναό Αγίου Γεωργίου Σερβίων , ιερουργούντος του Σεβασμ. Μητροπολίτου κ.Παύλου 


ΤΡΙΗΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 

7:30 π.μ. , Θεία Λειτουργία στο ιερό εξωκλήσι της Αγίας Βαρβάρας


ΠΑΡΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ 

7:30π.μ. Θεία Λειτουργία στο ιερό παρεκκλήσι του Οσίου Νικάνορος


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

7:30 π.μ , Όρθος-Θεία Λειτουργία


Διόσκουροι Αναγέννηση Σερβίων Πρωτάθλημα παμπαίδων

Τετάρτη, Απριλίου 13, 2016

Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Κυριακής Σερβίων

 H συγκινητική αναχώρηση από τα Σέρβια των Ιερών Λειψάνων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης των αγίων  που μας χάρισαν αυτές τις τρεις ημέρες παρηγοριά , ελπίδα και προσωπικά θαυμάσια.

Χαιρετισμοί επί των Ιερών Λειψάνων Σέρβια Ι.Ν Αγίας Κυριακής 12-4-2016

Επί τη φιλοξενία των Ιερών Λειψάνων tων Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης το απόγευμα της Τρίτης 12 Απριλίου τελέστηκε τον Ι.Ν Αγίας Κυριακής Σερβίων η Ακολουθία των Χαιρετισμών στους Αγίους χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κ.Παύλου.Η προσέλευση των πιστών είναι αθρόα και το γεγονός αποτελεί ορόσημο για τα Σέρβια και την περιοχή.
 Τα ιερά Λείψανα θα παραμείνουν στον Ναό των Σερβίων μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Απριλίου.
Δευτέρα, Απριλίου 11, 2016

Άφιξη Θαυματουργών Λειψάνων Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης στην Αγία Κυριακή Σερβίων 10 Απριλίου 2016 Φωτογραφίες

Υπό βροχή υποδέχτηκαν τα Σέρβια της Κοζάνης τα θαυματουργά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης της Λέσβου στον Ναό της Αγίας Κυριακής. Τα λείψανα ήρθαν από την πόλη της Κοζάνης και θα παραμείνουν για τρείς ημέρες, μέχρι την Τετάρτη 13 Απριλίου το μεσημέρι.
Τα λείψανα συνόδευσε ο Πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης π.Χριστοφόρος. Στη συνέχεια  σε κλίμα κατάνυξης τελέστηκε η ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου και Παράκληση στους Αγίους.
Καθημερινά στον Ι.Ν Αγίας Κυριακής θα τελούνται μέχρι και την Τετάρτη τα πρωινά  Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ενώ το απογεύματα Ευχέλαιο, και Χαιρετισμοί

Σάββατο, Απριλίου 09, 2016

Οι οικισμοί της περιοχής των Σερβιών και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρόθεση 421 της μονής της Μεταμόρφωσης των Μετεώρων: (1592/93-19ος αι.)

Η πρόθεση 421 της Μονής της Μεταμόρφωσης των Μετεώρων είναι ένα χειρόγραφο μεγάλου σχήματος, με 114 φύλλα (40x30 εκ.), το οποίο αποτελεί πολύτιμο αρχείο τοπωνυμίων και ονομάτων της περιόδου 1592/93 - 19ος αι.
Είναι δημιούργημα πολλών γραφέων. Η αρχική γραφή, η οποία ανάγεται στο έτος 1592/932, είναι επιμελημένη, έργο έμπειρου βιβλιογράφου που αποδεικνύεται, ωστόσο, μερικές φορές ανορθόγραφος. Οι μεταγενέστερες γραφές,έργο διάφορων γραφέων, δεν είναι δυνατόν να χρονολογηθούν.

Στην πρόθεση 421 αναφέρονται τα ονόματα όλων των οικισμών της επισκοπής Σερβίων. 
Τα ονόματα των Σερβιωτών σε αυτή τη μονή βρίσκονται στη σελίδα 71α και 71β. Στη δεύτερη αναφέρονται ονόματα αφιερωτών της πόλης των Σερβίων που ζούσανε στο κάστρο.φ71α 
4η στήλη
σερβία
Ιωανικίου (μον)αχ(οϋ), Συμεων (μον)αχ(ου-), Γαυριήλ (μον)αχ(ου-), Ευγενίους, Νικολάου, Γεώργίου, Πούλου, Χριστοδούλου, Ιωάννου, Σπαντονί, Μαριανή, Μακαρίασ (μον)αχ(ής), Καλήσ, Αύγουστιανός, ’Αργύρου, Μαρίασ, Μαρίασ, Βηθλεέμ, Χριστήνα, Διονησίας (μον)αχ(ής), Δήμηκος, Σταματίου, Μαλαματής, Χριστοδούλου, Μπόζηος, Κούμπος, Ιωάννου, Κυπαρήσο, Άφέντρος, Θταματής, Δημητρίου, Διονησίασ (μον)αχ(ής), Κυριακού, Μωδίασ,
Δέσπος, Ιωάννου, Aθοςoc, Ιωα[σα]φ[[σ]] μ(ονά)χ(ον).

φ. 71β
1η στήλη
+ σέρβια: κάστρω
ζάχος τον [-], Γεράσιμου (μον)αχ(ού), λίκου, Μάλκω, Θαμαχτή, Ιωάννου, ξενίας, Μάλκω, Θαμαχτή, Αργιρέ, ξενία, Ιωάννου, νικο/λου, Βαρσαβή, Σταμκο, Βαρσαμη, Κυρατζού λίκου, Βαρσάμο, Θετόκοι, σήμω, χρησάνθη, Φράνγκω, Κωνσταντίνος,
Κώμνω, πογτάνε, στάμκω.
2η στήλη
μάρκου, Θεόδορη.
χορήον/πάδηκοστατή

3η στήλη
Ίωάννοικοιου (μον)αχ(οϋ).


Ολόκληρη τη μελέτη με τα ονόματα όλων των οικισμών της επισκοπής Σερβίων μπορείτε να τη διαβάσετε : 

Η Ελληνική Σχολή των Σερβίων

Μία φωτογραφία των Σερβίων το 1912 που δείχνει τον ναό της Αγίας Κυριακής μαζί με τη Ελληνική Σχολή  που τη βρήκαμε στο βιβλίο του Αθανάσιου Τσαρμανίδη "Συμβολή στην Ιστορία της Επαρχία Σερβίων"
Αναφέρεται στο βιβλίο τόμος Β΄ σελ27:
Η Ελληνική Σχολή της πόλης ιδρύθηκε το 1884 έπειτα από ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων της Μονής των Αγίων Θεοδώρων (κυρίως κτήματα)στην περιουσία του ναού της Αγίας Κυριακής.
Με τη συνεχή βοήθεια του ήδη γέροντος σερβιώτη μητροπολίτη της Kοζάνης Ευγενίου , καθώς και με την ορθή διαχείριση των οικονομικών πόρων που η Δημογεροντία είχε συγκεντρώσει από τα ενοίκια των εκκλησιαστικών κτημάτων , από τους βακουφικούς μύλoυς και το βακούφικο χάνι, οικοδομούνταν το 1884 ένα από τα καλύτερα σχολικά κτίρια στην Μακεδονία.

Δεν πρέπει να ξεχάσουμε όμως ότι η Αγία Κυριακή μόλις είχε ανακατασκευαστεί , το 1879, με δικά της έξοδα και επιστασία των πολιτών της πόλης.

Βίος του αγιου Ραφαήλ

Πάσχα Κυρίου Πάσχα! Διάβαση από τον πόλεμο στην ειρήνη!

a2Μέσα
στην Εκκλησία,
η διάβαση
από τον πόλεμο
στην ειρήνη.
Ανδρέας Χριστοφόρου
Αν θέλω να αντιληφθώ τον πιο μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο και  και τη σημαντικότερη ειρήνη, φέρνω το νου μου στην Σταύρωση του Χριστού , ως τον μεγαλύτερο πόλεμο στην παγκόσμια ιστορία και στην Ανασταση του Χριστού, ως τη σημαντικότερη Ειρήνη.
Πάνω στο Σταυρό ο Χριστός, αφού πρώτα εκούσια κενώθηκε απο τη Θεία Φύση Του στον έσχατο βαθμό, εκούσια αδύναμος, ενώπιον του Σατανά δέχτηκε όλο τον εξευτελισμό και την σφοδρότητα της κακίας αυτού και των ανθρώπων, απογυμωμένος εκούσια απο κάθε παρηγοριά, Θεία και ανθρώπινη.
Γιατί έκανε όλη αυτή την σμίκρυνση ο Χριστός;
Με ποιά δύναμη σμίκρυνε εκούσια τόσο την Θεία Φύση Του ώστε να φτάσει στον έσχατο βαθμό της εγκατάλειψης; Πάτερ ίνα τί με εγκατέλειπες;
Με τη δύναμη της ταπείνωσης και της αγάπης Του!
Για να ελευθερώσει τον άνθρωπο απο την μεγαλύτερη αμαρτία που τον οδήγησε στην πτώση του, την άρνηση της αγάπης.
Ο Αδάμ αρνήθηκε την αγάπη του Θεού υπερηφανευόμενος με τον εγωκεντρισμό ότι θα γίνει Θεός χωρίς τον Θεό και ο Χριστός αρνήθηκε κάθε δύναμη Του κενούμενος με την Άκρα Ταπείνωση στο Σταυρό, να προσφέρει στον Αδάμ, τη δυνατότητα να γίνει Θεός, παίρνοντας από το Θεό την οδό της επιστροφής, τη μετάνοια.
Ο πόλεμος μεταξύ Θεανθρώπου και Σατανά τελείωσε στο Σταυρό με λάφυρο τη μετάνοια, την δυνατότητα επιστροφής του ανθρωπου στον Θεό.
Με την άρνησή του ο Αδάμ να μετανοήσει, πρίν την πτώση, έδωσε με την υπερηφάνεια του για πάντα τη δυνατότητα μετανοίας στο Σατανά σαν λάφυρο και βυθίστηκε στην αμετανοησία μαζί με τον Σατανά.
Με την εκούσια Σταυρωσή Του ο Χριστός, έδωσε πίσω με την Άκρα Ταπείωσή Του την μετάνοια στον άνθρωπο.
Η Στύρωση του Χριστού ήταν ο μεγαλύτερος πόλεμος που έγινε στην παγκόσμια ιστορία για να κερδίσει ο Θεός πίσω τον άνθρωπο από τον σατανά με τη δυνατότητα της Μετανοίας.
Η Ανάσταση του Χριστού, έφερε τη νίκη του θανάτου, της φθοράς, την παγκόσμια ειρήνη και όλα αυτά γιατί ΝΙΚΩΝΤΑΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΑΦΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ,  ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ.
Ο Πόλεμος έγινε με τη Σταύρωση, όπου κερδήθηκε η Μετάνοια, η Ειρήνη έγινε με την Ανάσταση όπου κερδήθηκε η άφεση των αμαρτιών.
Ο Χριστός με το θάνατο Του κατέβηκε στον Άδη.
Ο Τίμιος Πρόδρομος ήδη κήρυττε στον Άδη την Μετάνοια και προετοίμαζε την συνάντηση των κεκοιμημένων με τον Χριστό.
Όσοι απο τους κεκοιμημένους Τον πιστεψαν πέρασαν στον Παράδεισο, μαζί Του.
Όποιος σήμερα εκούσια μετανοεί πολεμά την αμαρτωλή ζωή του και κερδίζει με την άφεση των αμαρτιων που παίρνει απο τον Χριστό και την Εκκλησία, την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος.
Αυτός ο Πόλεμος, να ελευθερωθώ από την αμαρτία με την μετάνοια και αυτή η ειρήνη που κατακλύζει το είναι μου με την άφεση των αμαρτιών που μου προσφέρει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία, είναι η ζωή μου που πηγάζει από τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού.
Αυτός ο νικηφόρος παγκόσμιος πόλεμος του Χριστού, είχε σαν σποτέλεσμα την Ορθόδοξη Εκκλησία που διαφυλάσσει και προσφέρει με την ιερωσύνη, την παγκόσμια ειρήνη, με τα μυστήρια της Μετανοίας, Εξομολογήσεως και Θείας Κοινωνίας.
Μέσα στην Εκκλησία, η διάβαση από τον πόλεμο στην ειρήνη.
Πάσχα Κυρίου Πάσχα! Διάβαση από τον πόλεμο στην ειρήνη!

Παρασκευή, Απριλίου 08, 2016

Έλευση των ιερών Λειψάνων Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης στον Ι.Ν.Αγίας Κυριακής Σερβίων


ΑΦΙΞΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ

Ανακοινώνεται ότι στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Κυριακής Σερβίων θα αφιχθούν τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από την Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ Μυτιλήνης. Η άφιξη θα γίνει τηνΚυριακή 10 Aπριλίου 2016 στις 6:00 το απόγευμα. Τα ιερά Λείψανα θα παραμείνουν στον Ναό μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Απριλίου.

Το πρόγραμμα των σχετικών ιερών ακολουθιών έχει ώς εξής:

  • ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
 6:00μ.μ: ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ
6:15μ.μ.: ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ.

  • ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
7:30π.μ:ΟΡΘΡΟΣ-ΩΡΕΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

6:00μ.μ:ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-ΕΥΧΕΛΑΙΟ.

  • ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7:30π.μ.:ΟΡΘΡΟΣ -ΩΡΕΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

6:00μ.μ.: ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

  • ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
7:30π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ -ΩΡΕΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

12:00 Μεσημέρι:ΔΕΗΣΗ -ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

Από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ενα αγγλόφωνο βιβλίο για τα αρχαιολογικά ευρήματα στην κοιλάδα του ΑλιάκμωναΣτο βιβλίο  που μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο  σε ηλεκτρονική μορφή στην αγγλική γλώσσα στη διεύθυνση

http://artsweb.bham.ac.uk/aha/kaw/Servia/serviaindex.htm
παρουσιάζονται ιστορικά  ευρήματα που βρέθηκαν γύρω από την  περιοχή του ποταμού  Αλιακμωνα, μια περιοχή  που σήμερα έχει καλυφτεί από τα νερά της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου.
Η έρευνα έγινε το 1971 έως το 1973

Έκδοση Βρετανικού Σχολείου Αθηνών
2000

Σαντζάκι και Καζάς Σερβίων το 1888

Η Οθωμανική διοίκηση αποτελούνταν απο Βιλαέτια(Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), Σαντζάκια(Περιφέρειες) Καζάδες(Δήμοι)  και Ναχιγιέδες(κοινόητες). Η αναφορά είναι απο την ανώτερη  διοικητική διαίρεση προς την κατώτερη.
Το  έτος 1888 η περιοχή των Σερβίων προβιβάστηκε από Καζά και σε Σαντζάκι  του Βιλαετίου(Αποκ Διοίκηση ) Μοναστηρίου.
Το Σαντζάκι Σερβίων αποτελούσαν οι Καζάδες: Σερβίων, Κοζάνης, Δζουμαάς, Ανασελίτσης, Ελασσόνας, Γρεβενών.
 Δηλαδή τα Σέρβια αποτελούσαν έδρα Σαντζακίου και έδρα Καζά.

Για το  έτος 1891 δίνεται:
Καζάς Σερβίων:
Κωμόπολη Σερβίων περιελάμβανε : 4 τζαμιά, τεκές, μεδρεσές, αστική σχολή, προκαταρκτική σχολή, σχολή για τους χριστιανούς, 4 εκκλησίες, κυβερνείο, στρατώνας, νοσοκομείο, τηλεγραφείο, 2 αστυνομικά τμήματα, αποθήκη ρουχισμού στρατιωτών, 667 οικίες, 140 καταστήματα, 9 χάνια, 2 λουτρά, 2 εργοστάσια, 8 φαρμακεία, 12 φούρνοι, 2 «καζίνα», εστιατόριο, 5 μαγειρεία, 2 τελωνεία, 3 αποθήκες, 5 αχυρώνες και 10 οικόπεδα. 

Χωριά των Σερβίων: 2.151 οικίες. 
Κωμόπολη και χωριά: 5.108 αμπέλια, 135 κήποι, 331
λιβάδια, 38.586 χωράφια και 9 βοσκότοποι

Ναχιγιές Βελβενδού: Χωριό Βελβενδού: 704 οικίες, τζαμί, 5 εκκλησίες,
πύργος ρολογιού, 5 φούρνοι, 60 καταστήματα, 37 μύλοι, κυβερνείο, φαρμακείο,
4 υφαντήρια σαγιακίου, 4 καφενεία, 3 ταβέρνες, 2 εργοστάσια, χάνι,
256 αχυρώνες, 50 στρέμματα κήπων και 1.530 στρέμματα αμπελιών

Καζάς Κοζάνης:
Κωμόπολη Κοζάνης: 1.171 οικίες, 487 καταστήματα,
21 φούρνοι, 12 χάνια, 4 εργοστάσια και 18 κήποι. Χωριά της Κοζάνης: 3.650
οικίες. Κοζάνη και χωριά: 44 τζαμιά, 30 σχολεία, 32 τεκκέδες και ζαβιγιέ
(ερημητήριο δερβίση), 49 εκκλησίες, 65 μύλοι, 3.120 αποθήκες και αχυρώνες,
26 τσιφλίκια (αγρόκτημα), 14.140 αμπέλια, 54.376 χωράφια, 11 λιβάδια, 23
βοσκότοποι και 58 κρήνες (σ. 128).
Ναχιγιές (Βέντσε): Πρωτεύουσα 214 οικίες (σ. 130).

Γενικά στοιχεία για την διοίκηση του Καζά.
Ο καϊμακάμης («kaymakam» = υποδιοικητής) ήταν ο ανώτατος υπάλληλος
του καζά. Προήδρευε στο «Meclis-i Idare-i Kaza» (διοικητικό συμβούλιο),
το οποίο αποτελούνταν από μέλη τακτικά και αιρετά. Τα τακτικά μέλη ήταν
ο ναϊπης (naib = τοποτηρητής), ο μουφτής (mliftli = νομοδιδάσκαλος), ο μητροπολίτης
ή ο αντιπρόσωπός του και ο γραμματέας αλληλογραφίας, ενώ τα
αιρετά μέλη προέρχονταν από τους προκρίτους της μουσουλμανικής και χριστιανικής
κοινωνίας. Ο ναΐπης είχε και τη θέση του προέδρου στο Πρωτοδικείο,
που αποτελούνταν από πέντε μέλη, χριστιανούς και μουσουλμάνους.
Σε κάθε καζά υπήρχαν διοικητικά γραφεία ληξιαρχείου, κτηματολογίου,
αστυνομίας, εκπαίδευσης, δημόσιων χρεών, τηλεγραφείου και ταχυδρομείου,
παράρτημα αγροτικής τράπεζας και δημοτικό συμβούλιο οκταμελές, στο
οποίο συμμετείχαν και χριστιανοί.
Ανώτατος διοικητικός υπάλληλος του ναχιγιέ ήταν ο μουδίρης (miidir
= διοικητής), ο οποίος προήδρευε στο διοικητικό συμβούλιο. Τη σύνθεσή του
αποτελούσαν επίσης μέλη τακτικά και αιρετά. Υπήρχαν και στο ναχιγιέ γραφεία
τηλεγραφείου και ταχυδρομείου, αστυνομίας, δημοτικό συμβούλιο, με
δημάρχους πολλές φορές χριστιανούς. Στις επετηρίδες παρατίθενται τα ονόματα
όλων των διοικητικών υπαλλήλων από τον ανώτερο που ήταν ο βαλής
ως τον κατώτερο κλητήρα.

Τα παραπάνω λήφθηκαν από την παρουσίαση του Αναστάσιου Ιορδάνογλου "Οθωμανικές επετηρίδες (Σαλναμέ) του Βιλαετίου μοναστηριού" και το παραθέτουμε προς ανάγνωση :

https://www.scribd.com/doc/307430420/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%92%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D

Τρίτη, Απριλίου 05, 2016

Οι ονομασίες περιοχών και τα όρια τους στην Αρχαία Δυτική Άνω Μακεδονία.


Στην περιοχή των Σερβίων, στα Μακεδονικά και Ρωμαικά χρόνια, βρικόταν τοποθετημένη η πόλη Φυλακές. Στο χάρτη από λάθος φαίνεται στην ίδια περίπου θέση η πόλη Βάλλα ή Ουάλα, η οποία τότε βρισκόταν  κάπου στο σημερινό Σαραντάπορο(από εκεί η ονομασία Ουάλα στενά ή Βαλούστενα).
Όπως αναφέρει ο Ιωάννης Καντακουζηνός, 14ος αιώνας, η μεγάλη πόλη των Σερβίων βρίσκεται στα όρια Βοτταίας και Θεσσαλίας.  Εδώ στο χάρτη φαίνεται ότι βρίσκονται στη συμβολή της Ελίμειας , της Περραιβίας, της Βοτιαίας και της Πιερίας
 Αξίζει να διαβάσει κανείς για την Ελίμεια , με πρωτεύουσα την Αιανή, στην οποία ανακαλύφθηκαν αξιόλογα δείγματα- ειδώλια κυκλαδικής τέχνης, αγγεία μυκηναϊκής εποχής και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα απο τη Νεολιθική εποχή μέχρι τη Ρωμαϊκή κατάκτηση , που μαρτυρούν την παρουσία μυκηναϊκών και δωρικών- μακεδονικών φύλων και την συνδέουν με τον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο.
 Στους ρωμαϊκούς χρόνους η Αιανή παρακμάζει ενώ αναπτύσσεται η κοντινή πόλη της Καισάρειας,σήμερα  το χωριό Καισαρειά , στην οποία δημιουργείται επισκοπή κατά τα πρώτα χρόνια του Βυζαντίου και η οποία ανήκε στην αρχιεπισκοπή Λαρίσης. Επίσκοπος από την Καισάρεια συμμετείχε στην πρώτη οικομενική σύνοδο το 324μ.χ στη Νίκαια της Βιθυνίας.
Με την παρακμή της πόλης της Καισάρειας (5ος αιώνας), αναπτύσσονται τα Σέρβια  επί Ιουστινιανού και Ηρακλείου σε ισχυρή οχυρωματική πόλη  και λίγο αργότερα (8οςμ.χ αιώνας) σε Επισκοπή αλλά με έδρα την αρχiεπισκοπή  Θεσσαλονίκης.
 Το ίδιο χρήσιμη είναι η Περραιβία Τριπολίτιδα(Άζωρoς, Δολίχι, Πύθιο), στη περιοχή από το Σαραντάπορο μέχρι την Ελασσόνα , στην οποία υπήρχε και ναός του Απόλλωνα στο Πύθειο.

Πληροφορίες για κάθε περιοχή κλικ στη λέξη
Ελίμεια
Περραιβία
Βοττιαία
Εορδαία
Τυμφαία
Ορεστίδα
Λυγκηστίδα 
Πελαγονία
Άνω Μακεδονία

Βίος και πολιτεία της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, της θαυματουργούΣτις 7 Ιουλίου η Εκκλησία εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη της αγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακής.
Η αγία Κυριακή είναι από τα ιερά θύματα των τελευταίων αρχαίων διωγμών της Εκκλησίας. Μαρτύρησε στα χρόνια του Διοκλητιανού, που βασίλεψε από το 284 ως το 305. Οι αρχαίοι διωγμοί είναι από τις ενδοξότερες ημέρες στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και κάθε διωγμός, γιατί είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία πάντα διώκεται.

Η αγία Κυριακή ήταν θυγατέρα ευσεβών γονέων. Ο πατέρας της Δωρόθεος κι η μητέρα της Ευσεβία δεν είχαν παιδιά. Προσεύχονταν και παρακαλούσαν το Θεό να τους δώσει ένα παιδί και να του το αφιερώσουν. Ο Θεός άκουσε την προσευχή των ευσεβών γονέων, και μια Κυριακή γεννήθηκε ένα ωραίο κοριτσάκι. Ο Δωρόθεος και η Ευσεβία, πιστοί στην υπόσχεση τους, το ονόμασαν Κυριακή και το ανάθρεψαν με κάθε φροντίδα και επιμέλεια, ως αφιερωμένο στο Θεό. Η ατεκνία πάντα είναι μεγάλη λύπη για τους συζύγους και μάλιστα για τούς Χριστιανούς, αλλά και η χαρά τους πάλι πολύ μεγάλη, όταν αποκτήσουν παιδί.
Γι' αυτό με κάθε τρόπο, και πρώτα με το όνομα που δίνουν στο παιδί, δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους στο Θεό. Στο διωγμό που κήρυξε ο Διοκλητιανός εναντίον των χριστιανών, η Κυριακή θα ήταν μια παιδούλα ούτε ως είκοσι ακόμα ετών. Τότε και οι γονείς και η θυγατέρα κατηγορήθηκαν και πιάστηκαν ως χριστιανοί. Και το πιο σκληρό ήταν ότι χωρίστηκε το κορίτσι από τους γονείς του· το Δωρόθεο και την Ευσεβία τους πήγαν προς την Αρμενία και την Κυριακή την οδήγησαν στη Νικομήδεια. Εκεί ο ηγεμόνας, ανακρίνοντας την παιδούλα και βλέποντας τη σταθερή της πίστη, έδωκε διαταγή να τη μαστιγώσουν σκληρά. Η Κυριακή σε κάθε ερώτηση απαντούσε- «Είμαι χριστιανή». Και σε κάθε απειλή του ηγεμόνα έλεγε· «Μην πλανιέσαι και μη σε ξεγελάει ο λογισμός σου· με βοηθάει ο Θεός και δεν θα με νικήσεις».

Ύστερα από εξαντλητική ανάκριση, οδήγησαν την αγία Κυριακή στο ναό, για να θυσιάσει στα είδωλα. Εκείνη, μπαίνοντας στο ναό, παρακαλούσε μέσα της το Χριστό να τη βοηθήσει. Ένας δυνατός τότε σεισμός κατατρόμαξε τους δημίους και τα αγάλματα του ναού έπεσαν κι έγιναν κομμάτια. Άναψαν ύστερα φωτιά για να την κάψουν ζωντανή, μα όπως τη βάτο του Μωυσή, την κύκλωσαν οι φλόγες, μα δεν την έκαψαν. Την έρριξαν ύστερα στα θηρία, μα κι εκείνα δεν την πείραξαν, παρόμοια όπως το Δανιήλ, όταν τον έρριξαν στο λάκκο των λεόντων. Θα περίμενε κανένας ο ηγεμόνας να ανοίξει τα μάτια του και να δει το θαύμα του Θεού, μα έξαλλος και τυφλωμένος από οργή έδωκε διαταγή να αποκεφαλίσουν το αθώο κι αγνό κορίτσι.

Η αγία Κυριακή, πριν ο δήμιος εκτελέσει τη διαταγή, ζήτησε να την αφήσουνε να προσευχηθεί. Γονάτισε τότε κι άρχισε να προσεύχεται. Κανένας δεν άκουσε τα λόγια της, γιατί σε τέτοιες στιγμές η καρδιά του ανθρώπου, προσεύχεται «στεναγμοίς αλλαλήτοις». Δεν κινούνται τα χείλη, δεν ακούεται φωνή. Κι όμως ο Θεός ακούει, κι είναι σαν και να ρωτά τον προσευχόμενο, σαν και τότε το Μωυσή στην Ερυθρά θάλασσα· «Τι βοάς προς με;». Η αγία Κυριακή προσευχήθηκε για ώρα πολλή κι ύστερα έγειρε στη γη. Όταν ο δήμιος πλησίασε για να εκτέλεσει τη διαταγή, είδε πως η αγία Κυριακή ήταν νεκρή. Η ψυχή της παιδούλας πέταξε σαν μικρό πουλί, και φωτεινός άγγελος την πήρε, για να τη φέρει στο Νυμφίο Χριστό.

Ας μείνομε στο όνομα της αγίας Κυριακής, στο γεγονός δηλαδή ότι οι ευσεβείς γονείς της την ονόμασαν έτσι, επειδή γεννήθηκε σε ημέρα Κυριακή. Το όνομα συνδέεται στενά με το πρόσωπο και τη συνείδηση του άνθρωπου. Ενώ το όνομα είναι έξω από τον άνθρωπο και προστίθεται σ' αυτόν ύστερα, όμως συνδέεται τόσο μαζί του, που γίνεται ένα μ' αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε την καλή συνήθεια των ευσεβών χριστιανών να δίνουν στα παιδιά τους ονόματα Αγίων της πίστης. Με αυτό τον τρόπο και με την ευκαιρία που η Εκκλησία κάθε χρόνο εορτάζει τα ιερά της πρόσωπα, ο κάθε χριστιανός στο όνομά του έχει μια συνεχή υπόμνηση της ευσέβειας. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει πως με το όνομα εισάγει «εις την οικίαν έκαστος την εαυτού τον άγιον». Αμήν.

(+ Μητροπ. Σερβίων και Κοζάνης Διονυσίου Δ. Ψαριανού, Εικόνες έμψυχοι, Εκδ. Αποστ. Διακονίας, σ.93-95)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...