Τρίτη, Δεκεμβρίου 22, 2015

Ποιμαντορικη Εγκυκλιος Επι τῃ Εορτῃ της του Χριστου Γεννησεως


ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ
Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες
καί τόν εὐλαβῆ καί θεοφρούρητον λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ποιμαντορικη  Εγκυκλιοσ
Επι  τῃ  Εορτῃ  τησ  του  Χριστου  Γεννησεωσ
Τέκνα ν Κυρί γαπητά,
Χριστούγεννα, καί οἱ καμπάνες ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς γῆς σημαίνουν καί διαλαλοῦν τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας»· σημαίνουν καί γλυκόηχα ψάλλουν μαζί μέ τούς ἀγγέλους τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ και ἐπί γῆς εἰρήνη». Δένδρα ἔχουν στηθεῖ σ’ ὁλόκληρη τήν γῆ καί ἄπειρα φῶτα στολισμοῦ μετατρέπουν τήν νύκτα σέ ἡμέρα καί τό σκοτάδι σέ χαρούμενο καί πανηγυρικό ξημέρωμα!
Ἀνταπόκριση καί πνευματικό περιεχόμενο βρίσκουν ὅλα αὐτά; Δυστυχῶς, ΟΧΙ! Ὁλόκληρος ὁ πλανήτης, τόν ὁποῖον ὁ Θεός διά τοῦ Λόγου Του ἐδημιούργησε «καλῶς λίαν», κατά τήν Ἁγίαν Γραφήν, καίγεται, καταστρέφεται ἀπό πολέμους, ἐμφυλίους συρράξεις, τρομοκρατικά κτυπήματα, καταρρίψεις ἀεροσκαφῶν μέ δεκάδες καί ἑκατοντάδες θύματα καί ἀθώες ἀνθρώπινες ζωές.
Καί ποῖος τά προκαλεῖ ὅλα αὐτά; Ἡ κορωνίδα τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, ὁ πληρεξούσιος καί διαχειριστής τῆς καλῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, αὐτός τόν ὁποῖον ἐδημιούργησε «βραχύ τι παρά ἀγγέλων καί δόξα καί τιμῇ ἐστεφάνωσεν αὐτόν», δηλαδή ὁ ἄνθρωπος!
ΝΑΙ! Καλῶς ἀκούσατε, ὁ ἄνθρωπος! Ὁ τετιμημένος ἄνθρωπος, χάριν τοῦ ὁποίου ἦλθε ὁ Θεός στήν γῆ, «γεννηθεῖς ἐκ Παρθένου, ἄνευ σπορᾶς καί ἐκ Πνεύματος Ἁγίου», ὁ Ὁποῖος γεννᾶται σ’ ἕνα σπήλαιο – σταῦλο ἀλόγων ζώων, διότι δέν ὑπῆρχε τόπος γιά κατάλυμα οὔτε γιά τήν Παρθένο μητέρα Του, οὔτε γιά τόν προστάτη Του Ἰωσήφ, καί ὄχι μόνον ἀλλά καί ἐξορίσθη στήν Αἴγυπτο. Χάριν τοῦ ὁποίου ἀνθρώπου ὁ Θεός ὑβρίσθη, ἐρραπίσθη, ἐφραγγελώθη, ἐνεπαίχθη καί ἐσταυρώθη ὡς κακούργος, θριαμβεύει ὅμως διά τῆς Ἀναστάσεως Του καί σ’ αὐτόν τόν θρίαμβον ἔχει συναναστάντα ὅλο τό πεπτοκώς, ἐξ αἰτίας τῆς ἀνυπακοῆς τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὖας, ἀνθρώπινον γένος. Ὁποῖα φιλανθρωπία, συγκατάβασις, ἀνεξικακία καί συγχωρητικότητα!!!
Γεννᾶται ὁ Θεός γιά νά καταστήσει καί πάλι τόν ἄνθρωπον «Θεόν κατά χάριν» κατά τούς Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁποῖα τιμή καί εὐλογία! Ὁποῖα ἀγαθότης καί σπλάχνα οἰκτιρμῶν! Ὁ Θεός νά καταδέχεται νά γίνεται, χάριν ἡμῶν, δοῦλος «ἐν ὀμοιώματι ἀνθρώπου» γιά νά ἐλευθερώσει ἐμᾶς ἐκ τῆς τυραννίδος τοῦ διαβόλου. Μυστήριον ξένον καί ἀκατάλυπτον! Καί ὅμως, ἀρκεῖ νά διαθέτει πίστη ὁ ἄνθρωπος καθαρή καί κρυστάλλινη. Καί ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται καί δι’ αὐτῆς δοξάζεται.
Ὁ Θεός σαρκοῦται γιά νά τιμήσει καί νά δοξάσει πάλι τόν ἄνθρωπον καί αὐτός ἀντί νά προσλάβει τήν Θείαν δωρεάν, νά τροχιοδρομεῖ τήν πορείαν «εἰς νομάς χαρισμάτων», νά γίνεται ἕνα μέ τόν Σωτῆρα Χριστόν  διά τῆς ταπεινώσεως, μετανοίας καί ἐξομολογήσεως καί πρό πάντων διά τῆς προσελεύσεως, ἐν ταπεινώσει καρδίας, στό σωτήριον φάρμακον, στό Ἅγιον Ποτήριον, τό ἐμπεριέχον τό Σῶμα καί πανάσπιλον αἷμα τοῦ Κυρίου Θεοῦ, αὐτός, λοιπόν, ὁ τετιμημένος ἄνθρωπος συνεχῶς ἀποστασιοποιεῖται καί ἐπαναστατεῖ μέ ἀποτέλεσμα νά γίνεται κάθε μέρα «θῦμα καί κτῆμα τοῦ διαβόλου» (Μ. Κανών), θηριοποιεῖται καί ἀντί τοῦ συμφέροντος τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς του ἀγωνίζεται καί ἀγωνιᾶ γιά τό συμφέρον τοῦ βίου του, γιά τόν ἀθέμιτον καί ἄφρονα πλουτισμό καί καταστρέφει τό φυσικό περιβάλλον, πού εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ καί ἡ ζωή του. Ὁποῖα ἀφροσύνη καί παραλογισμός!!!
Περιφρόνησε τόν Θεό του ὁ τετιμημένος ἄνθρωπος, γκρέμισε ἀρχές, ἀξίες καί ἰδανικά, ἔβαλε στόν θρόνο τῆς καρδιᾶς του τό θεοποιημένο ἐγώ του, ἔγινε χαμοθεός, λατρεύει τήν κτίση καί ὄχι τόν κτίσαντα καί ἰδού τά ἀποτελέσματα: ὅλοι οἱ λαοί τῆς γῆς, κατακλυσμένοι ἀπό ἀβεβαιότητες, φοβίες καί ἀγωνίες, ἔχασαν τήν ἡρεμία τους καί ἕνα ἐρώτημα τούς κατατρώγει:  «Τί τέξεται ἡ ἐπιούσιος»;
Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου, μείνετε κοντά στόν Χριστό, ὡς οἱ ἀγνοί καί καλοκάγαθοι ποιμένες, κηρύττετε τόν Χριστόν, ὡς οἱ μάγοι, πάντα νά ψέλνετε ὡς οἱ ἄγγελοι «τήν ἐπί γῆς εἰρήνη» καί μή φοβᾶσθε μήπως ὁ Θεός δέν εἶναι μαζί μας. Σᾶς βεβαιῶ: Εἶναι μαζί μας καί μᾶς σκεπάζει. Ἔτσι κανείς δέν δύναται νά μᾶς βλάψει.
Εὐλογημένα Χριστούγεννα, μέ Χριστό.
πίσκοπος καί Μητροπολίτης σας
† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 16, 2015

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ από 17 έως 24 Δεκεμβρίου 2015


Κοζάνη, 16 Δεκεμβρίου 2015


Ο  ΕΡΑΝΟΣ  ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ
από 17 έως 24 Δεκεμβρίου 2015

Η Εκκλησία τηρώντας τις εντολές του Κυρίου, που δεν μας επιτρέπουν να ζούμε σύμφωνα προς τα πάθη και τις επιθυμίες μας αλλά μας διδάσκουν τη μέγιστη προς τον πλησίον Αγάπη, ασκεί τη φιλανθρωπία αθόρυβα και διακριτικά, βρίσκοντας πάντα να δώσει στους ενδεείς που πρσφεύγουν κοντά της. Από τα αποστολικά χρόνια με τις λογίες, τους εράνους δηλαδή για τους φτωχούς, μέχρι και σήμερα με τον Έρανο της «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ», η Εκκλησία δεν λησμονεί το χρέος της Αγάπης. Ένα χρέος που μένει ανεξόφλητο όσο υπάρχει δίπλα μας η φτώχεια, η αρρώστια, η ένδεια κι ο πόνος, τα οποία δυστυχώς πλήττουν όλο και περισσότερους συνανθρώπους μας.
Για την ανακούφιση, λοιπόν, των αναξιοπαθούντων αδελφών μας η Ιερά Μητροπόλις Σερβίων και Κοζάνης, μέσω του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της, θα διενεργήσει για μία ακόμη χρονιά τον Έρανο της «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».
Με τα έσοδα του Εράνου ενισχύεται το έργο των δύο Κοινωνικών Παντοπωλείων, τα οποία λειτουργεί η Ιερά Μητρόπολη στην Κοζάνη και τα Σέρβια. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύει η πατρίδα μας βρίσκουν θαλπωρή στα Κοινωνικά Παντοπωλεία περί τις 670 οικογένειες (και δυστυχώς ο αριθμός όλο και αυξάνεται).
Ο φετινός «Έρανος της Αγάπης» θα διενεργηθεί σε όλη την Μητροπολιτική περιφέρεια από 17 έως 24 Δεκεμβρίου 2015.
Συνεργεία με επικεφαλείς Εφημέριους της Ιεράς Μητροπόλεως θα σας επισκεφθούν και θα χτυπήσουν την πόρτα σας. Θα χτυπήσουν την πόρτα της καρδιάς σας. Κινηθείτε και ανταποκριθείτε φιλόθεα και φιλάνθρωπα.
Είναι ευκαιρία τις άγιες και χαρμόσυνες αυτές ημέρες να αφήσουμε να μας κυριεύσει η φιλανθρωπία, η ευαισθησία κι η ευγένεια στην ψυχή μας και να προσφέρουμε ο,τι πολυτιμότερο έχουμε: την Αγάπη μας.

«Καλά Χριστούγεννα, με Χριστό στις καρδιές μας»

Από την Ιερά Μητρόπολη

Σάββατο, Δεκεμβρίου 12, 2015

Συναυλία Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής με τη Χορωδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Ν. Κοζάνης
MOΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ

«ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Ομίλου,

Σας προσκαλούμε στη Συναυλία Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής με τη Χορωδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Ν. Κοζάνης,

Συλλόγου Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής.

 Χοράρχης ο κ. Αναστάσιος Καγκαράς.

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 7 μ.μ.

Στα Σέρβια, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.Πρόγραμμα

Εκκλησιαστικά Μέλη

1.        Υπόδεξαι Βηθλεέμ. (Προεόρτιον)  Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

2.         Μή Στύγναζε Ιωσήφ. (Προεόρτιον)  Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

3.         Βηθλεέμ Ετοιμάζου. (Ιδιόμελον της Α΄ ώρας)  Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

4.         Εξεπλήττετο Ο Ηρώδης. (Ιδιόμελον της Θ΄ ώρας) Ήχος Βαρύς.

5.         Σήμερον Γεννάται. (Δοξαστικόν Θ΄ ώρας) Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου

6.         Δεύτε Ίδωμεν Πιστοί , Τί Θαυμάζεις Μαριάμ ,  Ο Αχώρητος Παντί .   (Καθίσματα Χριστουγέννων)  Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου (Νενανώ).

7.         Μεγάλυνον Ψυχή μου… Μυστήριον ξένον…  (Ειρμός Θ΄ ωδής των  καταβασιών των Χριστουγέννων) Ήχος Πρώτος – Μέλος αργό.

8.         Δόξα Εν Υψίστοις Θεώ. (Καλοφωνικός ειρμός Χριστουγέννων) Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Σύνθεση αειμνήστου Γεωργίου Τσατσαρώνη.Κάλλαντα από την Ελλάδα

1.        Άναρχος Θεός. (Βυζαντινά) Ήχος Πρώτος.

2.         Σαράντα Μέρες. (Θράκης) Ήχος Πρώτος.

3.         Χριστούγεννα Πρωτούγεννα. ( Μωριά) Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

4.         Άγιος Βασίλης Έρχεται. (Φούρνων Ικαρίας) Ήχος Πρώτος.

5.         Ο Μήνας Έχει Σήμερον. (Καλύμνου) Ήχος Πρώτος.Τραγούδια της Μικράς Ασίας

1.         Από Ξένο Τόπο. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

2.         Από Τα Γλυκά Σου Μάτια. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

3.         Μια Σμυρνιά Στο Παραθύρι. Ήχος Δεύτερος.

4.         Μοναχογιός Ο Κωνσταντής. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου.

5.         Δεν Σε Θέλω Πια. Ήχος Πρώτος.         Με τιμή

Το Δ.Σ. του ΜΟΣ

Πέμπτη, Δεκεμβρίου 10, 2015

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


 Μπακοδήμος Στ. Νικόλαος, θεολόγος 
 Η μεγάλη δεσποτική εορτή των Χριστουγέννων ήταν άγνωστη κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και δεν εορταζόταν στις 25 Δεκεμβρίου, όπως σήμερα. Η εορτή δεν υπάρχει στον εορταστικό κύκλο της Εκκλησίας τον τρίτο αιώνα. Η εξήγηση πρέπει να αναχθεί στην άποψη πως αξία δεν είχε η γενέθλια ημέρα του μάρτυρα παρά η ημέρα του μαρτυρίου του, στο όνομα του Χριστού. Την αρχαιότερη μαρτυρία για το έτος και τη μέρα της Γεννήσεως του Ιησού Χριστού, εκτός από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, βρίσκουμε σε έναν εκκλησιαστικό συγγραφέα του τρίτου μ.Χ. αιώνα, τον Κλήμεντα Αλεξανδρείας (c. 210): “Εγεννήθη δε ο Κύριος ημών τω ογδόω και εικοστώ έτει, ότε πρώτον εκέλευσαν απογραφάς γενέσθαι επί Αυγούστου” (Στρωματείς, Α’ XXI), για δε την ημερομηνία γράφει: “Εισί οι περιεργότερον τη Γενέσει του Σωτήρος ημών ου μόνον το έτος, αλλά και την ημέραν προστιθέντες, ήν φασίν έτους κη’ Αυγούστου εν Πέμπτη Παχών και εικάδι” [=20 Μαϊου]. Στη συνέχεια ο ίδιος Κλήμης Αλεξανδρείας σημειώνει ότι υπάρχουν άλλοι που υποστηρίζουν ως ημερομηνία Γέννησης του Χριστού την 19η ή την 20ή Απριλίου [“και μην τινές αυτών φασίν Φαρμουθί γεγενήσθαι κδ’ ή κε’”]. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τις αρχές του τρίτου αιώνα άρχισε το ενδιαφέρον των Χριστιανών για την καθιέρωση της εορτής των Χριστουγέννων.
   Πριν όμως από την Χριστιανική Εκκλησία, μια ανάλογη θρησκευτική γιορτή είχε και ο προχριστιανικός κόσμος, ο ειδωλολατρικός λεγόμενος κόσμος, ο οποίος γιόρταζε με θρησκευτικές φαντασμαγορικές λατρευτικές εκδηλώσεις διάφορα φυσικά φαινόμενα, ανάμεσα στα οποία και την πρώτη ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου που συνέπιπτε στην Ανατολή με την 6 Ιανουαρίου, ενώ στη Ρώμη με την 25η Δεκεμβρίου, γιατί πίστευαν ότι εκείνη την ημέρα γεννήθηκε ο αήττητος Θεός Ήλιος που νίκησε το σκότος της νύχτας όταν η ημέρα μεγάλωνε σε βάρος της νύχτας. Η Γέννηση του Θεού Ήλιου λατρευόταν μεγαλοπρεπώς κυρίως στην αρχαία Ρώμη. 
   Να αναφέρουμε εδώ ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος προτού ασπασθεί το χριστιανισμό ήταν ένας πιστός ηλιολάτρης, ο οποίος αργότερα ως μη «βαπτισθείς» χριστιανός αυτοκράτωρ καθιέρωσε την «ημέρα του Κυρίου» (dies Domini, Κυριακή), σε αντικατάσταση της «Ημέρας του Ηλίου» (dies Solis, βλ.Sunday), γιατί ο Χριστός είναι ο Ήλιος της δικαιοσύνης και θεός λυτρωτής. Δεν είναι λοιπόν ανεξήγητο γιατί η χριστιανική Δύση γιόρταζε, γύρω στο 335μ.Χ., τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ στην Ανατολή γιορταζόταν η Γέννηση μαζί με τη Βάπτιση του Χριστού την 6η Ιανουαρίου.
   Και κάτι ακόμα, σχετικά με την καθιέρωση των Χριστουγέννων ως χριστιανικής γιορτής: πριν από την επίσημη Αποστολική Εκκλησία, παρόμοια γιορτή είχαν και οι οπαδοί της αίρεσης των Γνωστικών. Αυτοί πίστευαν πως ο Ιησούς που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ ήταν μόνον άνθρωπος, την 6 Ιανουαρίου όμως, ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου στην Ανατολή, στη βάπτισή του στον Ιορδάνη ήλθε και σκήνωσε μέσα του η Θεότητα, ή, όπως την έλεγαν, «ο Αιών». Το γεγονός αυτό, δηλαδή η ενσάρκωση της Θεότητας-Αιώνος μέσα στον άνθρωπο Ιησού ονομάσθηκε «Επιφάνια».
    Γύρω όμως στο έτος 300 μ.Χ. στην Χριστιανική Εκκλησία εισάχθηκε μια καινούργια γιορτή με την ονομασία «Επιφάνια». Ίδια ονομασία, ίδια ημερομηνία εορτασμού με εκείνη των Γνωστικών με διαφορετικό όμως περιεχόμενο. Πάντως, η Γέννηση του Χριστού καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Εκκλησία της Αλεξάνδρειας και από εκεί εξαπλώθηκε σε όλη την Ανατολή, αλλά και στη Δύση, η οποία είχε καθιερώσει, ήδη από το 335, ειδική γιορτή για τη Γέννηση του Χριστού την 25η Δεκεμβρίου. Αυτό έγινε δεκτό πρώτα στα έθιμα της Εκκλησίας της Ρώμης και λίγο αργότερα σε εκείνα της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.
    Παρά την αρχική αντίδραση, στους αιώνες που ακολούθησαν όλες οι Χριστιανικές κοινότητες (με εξαίρεση τους Αρμενίους) υιοθέτησαν την εορτή της 25ης Δεκεμβρίου. Η Εκκλησία της Παλαιστίνης έμεινε πιστή στην εορτή της 6ης Ιανουαρίου μέχρι την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527-565). Να παρατηρήσουμε στο σημείο αυτό ότι η εορτή των Θεοφανίων εισήχθη από την Ανατολή στη Δύση, ενώ στην Ανατολή από τη Ρώμη η ειδική εορτή των Χριστουγέννων, σημειώθηκε δηλαδή μια αμφίδρομη πορεία των δύο αυτών εορτών. Κατά μία μαρτυρία του Ιωάννου Χρυσοστόμου, η ειδική εορτή των Χριστουγέννων καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ανατολή περίπου στο 370 μ.Χ. Το πιθανότερο είναι να πρωτοκαθιερώθηκε η αυτοτελής εορτή της του Χριστού Γεννήσεως στην Εκκλησία της Αντιοχείας, από τον επίσκοπο των Ευσταθιανών, ο οποίος αναγνωριζόταν από τον επίσκοπο Ρώμης ως ο μόνος κανονικός επίσκοπος της Εκκλησίας της Αντιοχείας και διατηρούσε άριστες σχέσεις με τον πάπα της Ρώμης. Περαιτέρω, στην Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως η εορτή των Χριστουγέννων εισάχθηκε από τον Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό το έτος 379 μ. Χ,, στην εκκλησία της Αλεξανδρείας γύρω στο 433 μ.Χ. και στα Ιεροσόλυμα, όπως προαναφέρθηκε, κατά τα τέλη του έκτου αιώνα.
 Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους

Πέμπτη, Δεκεμβρίου 03, 2015

Εορτή της Αγίας Βαρβάρας στη Λίμνη Πολυφύτου

Φωτογραφία του Ιστολόγιο Σερβιώτικος.
Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015, εορτάζει το ιερό εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας στην Υψηλή Γέρφυρα Σερβίων στη λίμνη Πολυφύτου
Την Πέμπτη το απόγευμα στις 5:00.μμ.θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ Παύλου
Ανήμερα της εορτής το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...