Παρασκευή, Ιουνίου 26, 2015

Ο Γεώργιος Κεδρηνός για τα Σέρβια

 Ο Γεώργιος Κεδρηνός είναι βυζαντινός χρονογράφος . Έζησε στο τέλος του 11ου και στις αρχές του 12ου αιώνα.

Αναφέρει την ανακατάληψη των Σερβίων του Βασίλειου Β΄ από τους Βουλγάρους. 

« Τῷ δ' ἐπιόντι πάλιν ἔτει ἄπεισι κατὰ Βουλγάρων ὁ βασιλεὺς διὰ
Θεσσαλονίκης, καὶ προσερρύη αὐτῷ Δοβρομηρὸς ὁ τῆς Βερροίας κατάρχων,
παραδοὺς καὶ τὴν πόλιν τῷ βασιλεῖ καὶ ἀνθύπατος τιμηθείς. ὁ δὲ τὰ Σέρβια
φυλάττων Νικόλαος, ὃν Νικολιτζᾶν ὑποκοριζόμενοι διὰ τὸ βραχὺ τῆς ἡλικίας
ἐκάλουν, ἐκθύμως ἀντεῖχε καὶ τὴν ἐπενηνεγμένην αὐτῷ γεγηθότως ὑπέφερε πολιορκίαν. φιλοτίμως δὲ τοῦ βασιλέως χρησαμένου αὐτῇ ἑάλω τὸ φρούριον καὶ
αὐτὸς ὁ Νικολιτζᾶς· καὶ μετοικίσας ἐκεῖθεν τοὺς Βουλγάρους ὁ βασιλεὺς Ῥωμαίους
φυλάττειν ἐπέστησε. καὶ ταῦτα δράσας ἐπάνεισι πρὸς τὴν βασιλίδα, ἐπαγόμενος μεθ'
ἑαυτοῦ καὶ τὸν Νικολιτζᾶν, ὃν καὶ πατρικιότητι ἐτίμησεν. ἀλλ' ἀβεβαίου γνώμης
οὗτος τυχών, ἐκεῖθεν ἀποδράς, ἔλαθεν ἀνασωθεὶς πρὸς τὸν Σαμουήλ, καὶ μετ' αὐτοῦ
ἐλθὼν ἐπολιόρκει τὰ Σέρβια. ἀλλὰ πάλιν ὁ βασιλεὺς ὀξὺς ἐπιφανεὶς τὴν τῆς πόλεως
ἔλυσε πολιορκίαν, δρασμῷ χρησαμένου τοῦ Νικολιτζᾶ σὺν τῷ Σαμουήλ. ἀλλ' οὐκ εἰς
τέλος διέδρα ὁ ἄπιστος· λόχῳ γάρ τινι Ῥωμαϊκῷ περιπεσὼν συνελήφθη, καὶ πρὸς
τὸν βασιλέα δέσμιος ἀχθεὶς εἰς φυλακὴν ἐνεβλήθη ἐν Κωνσταντινουπόλει πεμφθείς ».


Συνεχίζει με την κατεδάφιση των τειχών απο τον στατηγό Ξιφία

« καθαιρεῖ δὲ καὶ τὰ ἐν Σερβίοις καὶ τῷ Σωσκῷ φρούρια πάντα
διὰ τοῦ Ξιφίου, καὶ εἰς ἔδαφος καταστρέφει »Απόδοση:
Τον επόμενο χρόνο ο Βασίλειος απο την Θεσσαλονίκη εκστρατεύει εναντίον των βουλγάρων. Ο άρχοντας της Βέροιας Δοβρομήρος του παραδίδει την πόλη και λαμβάνει τον τίτλο του ανθύπατου. Τα Σέρβια απο την πλευρά των βουλγάρων τα φύλατε ο Νικόλαος που τον φώναζαν Νικολιτζάν για το μικρό του μπόι, και πρόβαλε αντίσταση και υπέφερε σφοδρή πολιορκία. Αλλά παραδόθηκε στον βασιλιά και κυρίεψε την πόλη. Τους Βούλγαρους τους σκόρπισε σε διάφορες περιοχές και έβαλε να φυλάνε την πόλη φρουρά. Και γύρισε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον Νικολιτζά, τον οποίο τίμησε με τον τίτλο του πατρικίου. Αλλα ο Νικολιτζας είχε αδύνατη γνώμη και απέδρασε και γύρισε στον Βούλγαρο αρχηγό τον Σαμουήλ και μαζί του πολιόρκησε τα Σέρβια. Αλλά πάλι ο βασιλιάς δυνατός ξαναφάνηκε και έλυσε την πολιορκία τρέποντας σε φυγή τον Νικολάτζα μαζί με τον Σαμουήλ. Αλλά πάλι δεν μπόρεσε να ξεφύγει ο άπιστος . Έπεσε σε Ρωμαϊκό στατιωτικό σώμα και συνελήφη και τον παρουσίασαν δέσμιο στον βασιλιά ο οποίος τον έστειλε στην Κωνσταντινούπολη.

καθαίρει και τα φρούρια που βρίσκονταν στα Σέρβια και στο Σωσκό με τον Ξιφία και τα καταστρέφει μέχρι το έδαφος


Ολόκληρο το κείμενο βρίσκεται στη σελίδα:  https://greekdownloads3.files.wordpress.com/2014/09/compendium-historiaru1a.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...