Δευτέρα, Δεκεμβρίου 22, 2014

Ποιμαντορικη Εγκυκλιος Επι τῃ Εορτῃ της του Χριστου ΓεννησεωςΠΑΥΛΟΣ 
ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ


Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες
καί τόν εὐλαβῆ καί θεοφρούρητον λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.


Τέκνα ν Κυρί γαπητά,
Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα παρασύρονται καί πείθονται ἀπό τόν διάβολον ὅτι ἐάν καταλύσουν τόν κανόνα τῆς νηστείας θα γίνουν θεοί! Ἔχει τόν τρόπον του ὁ διάβολος, ἐμπειρία αἰώνων στήν διπλωματία, τήν ὑποσχεσιολογίαν καί τήν παρουσίασιν τοῦ δηλητηρίου τῆς ἁμαρτίας ὡς ἡδύποτον ἀπολαυστικόν· καί ἀλοίμονον στά ἀνυποψίαστα θύματά του.
Εὐγενέστατος καί καλοσυνάτος ἐπισκέπτης γνωρίζει στήν Εὔα τί τούς ἐδίδαξε ἀλλά καί τί τούς ὑπεσχέθη ὁ Θεός καί Δημιουργός τους, ὅτι δηλαδή ἐάν τηρήσουν τίς ἐντολές Του, θα γίνουν θεοί. Ἄς ἀκούσωμεν ὅμως τόν διάλογον διαβόλου καί Εὔας, ὅπως τόν παρουσιάζει ἡ Ἁγία Γραφή. Ρωτᾶ, λοιπόν, ὁ διάβολος τήν γυναῖκα: «Εἶπε πράγματι ὁ Θεός νά μή φάγητε ἀπό πᾶν δένδρον τοῦ κήπου; Ἡ δε γυνή ἀπήντησεν εἰς τόν ὄφιν: δυνάμεθα νά φάγωμεν ἀπό τούς καρπούς τῶν δένδρων τοῦ κήπου‧ μόνον δέ διά τόν καρπόν τοῦ δένδρου τοῦ εὐρισκομένου εἰς τό μέσον τοῦ κήπου εἶπεν ὁ Θεός: νά μήν φάγητε ἀπό αὐτόν οὔτε νά τόν ἐγγίσητε, διά νά μήν ἀποθάνητε». Καί ὁ Διάβολος ἀπαντᾶ πειστικώτατα: «Δέν θά ἀποθάνητε καθόλου, διότι γνωρίζει ὁ Θεός ὅτι τήν ἡμέραν ἀκριβῶς κατά τήν ὁποίαν θά φάγητε ἐξ αὐτοῦ θά διανοιχθοῦν οἱ ὀφθαλμοί σας καί θά εἶσθε ὡς θεοί, διακρίνοντες τό καλόν καί τό κακόν». Καί συνεχίζει ἡ Ἁγία Γραφή: «Μόλις, λοιπόν, ἀντελήφθη ἡ γυνή ὅτι τό δένδρον ἦτο καλόν πρός βρῶσιν, εὐχάριστον εἰς τούς ὀφθαλμούς καί ἐπί πλέον ὄτι τό δένδρον ἦτο ἐπιθυμητόν, ὡς παρέχον γνῶσιν, ἔλαβεν ἀπό τόν καρπόν του καί ἔφαγεν, ἔδωσε δέ καί εἰς τόν ἄνδρα της ὁ ὁποῖος ἦτο μαζί της καί ἔφαγεν. Τότε ἄνοιξαν οἱ ὀφθαλμοί καί τῶν δύο καί ἀντελήφθησαν ὅτι ἦσαν γυμνοί» (Γένεσις 3, 1-7).
Ποῖοι ὀφθαλμοί ἄνοιξαν; Οἱ σαρκικοί; ΟΧΙ, ἀλλά τῆς συνειδήσεως! Διέστρεψε τήν ἀλήθειαν ὁ παμπόνηρος ὁ ἀρχηγός τοῦ ψεύδους καί πάσης ἀκαθαρσίας. Ἄπλωσε τό ἀγκίστρι τοῦ ψεύδους καί τοῦ πνευματικοῦ θανάτου μέ πλουσιωτάτην καί εὐχάριστον ἀληθοφάνειαν καί ἐνίκησεν! Ἔλυσαν τόν κανόνα τῆς νηστείας οἱ πρωτόπλαστοι καί τό δένδρον τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, ἀντί νά τούς κάνει θεούς, τούς σκοτίζει τόν νοῦν, τούς ἀφαιρεῖ τήν ἀθωότητα, τούς διαλύει καί τούς ἐξαφανίζει ὅλες τίς ἀρετές μέ τίς ὁποῖες τούς εἶχε προικίσει ὁ Θεός! Γίνονται πονηροί‧ εἴδαν ὅτι ἦσαν γυμνοί καί τρέχουν νά καλυφθοῦν! Δέν ἠμποροῦν νά ἀντικρύσουν τόν Θεόν, οἱ ἐνοχές τούς πνίγουν, τόν φοβοῦνται καί κρύπτονται! Ἴσως θά ἔλεγαν στούς ἑαυτούς τους «να ἀνοίξει ἡ γῆ να μᾶς καταπιεῖ». Κατηγοροῦν τόν Θεόν διά τό ἐγχείρημά τους ἀντί νά ζητήσουν συγγνώμην καί νά ἐπανέλθουν στό ἀρχαῖον κάλλος.
Καί ποῦ εἶναι ὁ ὑποσχόμενος θέωσιν καί ἁγιότηταν, τελειότηταν και παραδείσους; Ποῦ ἀλλοῦ; Στό κέντρον του, τόν Ἄδην! Στήν κόλασίν του! Ὅταν τελειώσει τό ἔργον του, ἐξαφανίζεται καί χάνεται. Καγχάζει ἀπό χαιρεκακία, ὄχι ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά ἐναντίον τοῦ Θεοῦ! Γνωρίζει ὁ πανδόλιος τό πόσο πονάει ὁ Θεός, ὅταν βλάπτεται καί παρασύρεται τό πλάσμα του εἰς τό κακόν, εἰς τήν φθοράν καί τόν πνευματικόν θάνατον, ὅταν μετατρέπεται καί γίνεται «θύμα καί κτῆμα» του (Μ. Κανών Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης, ᾩδή δ΄).
Ὁ Θεός, ὅμως, «ἀγάπη ἐστί» (Α΄ Ἰω. 4, 16). Τό κύριον γνώρισμα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἔσφαλεν ἡ κορωνίδα τῆς δημιουργίας Του, ὁ Ἀδάμ και ἡ Εὔα, ἀπεστράφησαν τόν Δημιουργόν τους, ἐφάνησαν ἀχάριστοι καί ἀγνώμονες περί τόν Εὐεργέτην τους. Ἐκεῖνος ἀνταποδίδει; Μή γένοιτο! Δεν εἶναι τιμωρός ὁ Θεός ἀλλά παιδαγωγός. Εἶναι Πατέρας, σπλάχνα οἰκτιρμῶν καί φιλανθρωπίας! Τήν ἀγνωμοσύνην καί ἀχαριστίαν τήν ἀντιμετωπίζει μέ ὑπόσχεσιν σωτηρίας! Ἄς ἀκούσωμεν τί τούς εὐαγγελίζεται ὁ Θεός ἀπευθυνόμενος πρός τόν διάβολον: «ἐπειδή ἔπραξες αὐτό, θά εἶσαι τό πλέον κατηραμένον ἀπό ὅλα τά ζῶα καί ἀπό ὅλα τά ἄγρια θηρία. Θά στήσω ἔχθραν μεταξύ σου καί τῆς γυναικός καί μεταξύ τῶν ἀπογόνων σου καί τῶν ἀπογόνων της. Ἕνας δε ἀπόγονος τῆς γυναικός μόνης, αὐτός θά σοῦ συντρίψει τήν κεφαλήν καί σύ θά κεντήσεις αὐτοῦ τήν πτέρναν» (Γένεσις 3, 14-15).
Ποῖος λοιπόν εἶναι αὐτός ὁ ἀπόγονος ἀπό μόνης τῆς γυναικός, ὁ ὁποῖος θά συντρίψει τήν κεφαλήν τοῦ διαβόλου; Μά ποῖος Ἄλλος! Ὁ σαρκωθείς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου, κατά τον Εὐαγγελισμόν!
Γυναῖκα ἔσφαλλε. Αὐτή ἔκλεισε τον Παράδεισον διά τῆς παρακοῆς καί αὐτή εἶναι ἡ Εὔα! Γυναίκα καί πάλιν ἀποκαθιστᾶ τήν σχέσιν, τήν ἐπικοινωνίαν τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεόν, ἡ Παρθένος Μαρία, ἡ ὁποία ἐλεύθερα καί ἀβίαστα ἀποδέχεται τήν πρόσκλησιν τοῦ Θεοῦ νά γίνῃ ἡ μάνα, νά γίνῃ ἡ σκάλα γιά νά κατέβη ὁ Λόγος Του στήν γῆ γιά τήν σωτηρίαν: «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου» (Λουκ. 1, 38). «Ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ. 4, 4-5), σημειώνει ἡ Ἁγία Γραφή.
Αὐτό τό μέγα καί σωτήριον γεγονός τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἑορτάζομεν, ἀδελφοί μου καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, τήν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Χάριν τῆς δικῆς μας ἀναγεννήσεως ἦλθε, γιά νά ἀνοίξει καί πάλιν τόν κῆπον τῆς Ἐδέμ, δηλαδή τήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ καί Πατρός γιά ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι θέλουν, ἐπιθυμοῦν καί ἀγωνίζονται διά τήν σωτηρίαν των. Γιά ὅλους ἐκείνους πού φλέγονται ἀπό θεῖον ἔρωτα νά γίνουν οὐρανοπολῖτες καί συγκληρονόμοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Γιά τήν ἐποχήν μας ὅλα αὐτά ἀκούγονται μυθεύματα καί ἱστορίες γιά μικρά παιδιά ἤ καί γραώδεις ἀντιλήψεις. Και ἐρωτῶμεν: Εἶναι δυνατόν ἕνα ψέμα, ἕνα παραμύθι, ὅσον καί ἄν εἶναι καλοφτιαγμένο, νά ἔχῃ διάρκεια δύο χιλιάδων χρόνων, μέ διωγμούς καί αἵματα, με ὕβρεις, συκοφαντίες, φυλακές καί ἐξευτελισμούς; Τί θα μᾶς ἀπαντήσουν οἱ διῶκτες τοῦ Χριστοῦ καί τά ὄργανα τοῦ διαβόλου;
Ἀδελφοί μου, ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἡ παν-αλήθεια, ἡ πανσοφία τοῦ κόσμου. Καιρός γιά ἐπιστροφή στήν πηγή τῆς ἀλήθειας, στό Χριστό. Καιρός μετανοίας καί ἐξομολογήσεως, καιρός προσελεύσεως στό Ἅγιον Ποτήριον, στό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, γιά νά γίνουμε Ἐκκλησία, κατά τόν Ἅγιο Νικόλαο τόν Καβάσιλα. Καιρός ἐπιστροφῆς ἀπό τήν ὕλη στόν Δημιουργόν τῆς ὕλης, στόν Τριαδικό Θεό, γιά νά γίνουμε καί πάλι «λαός περιούσιος, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον», κατά τήν λειτουργικήν Εὐχήν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου (Α΄ Πέτρ. 2, 9 κ.ἐξ.).
Ἀπό τόν καθένα μας ἐξαρτᾶται. Ὁ Θεός ἀναμένει.

Εὐλογημένα Χριστούγεννα
πίσκοπος καί Μητροπολίτης σας
† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Κάλαντα Χριστουγέννων στο Επισκοπείο Κοζάνης και Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών


Εν όψει της επερχόμενης μεγάλης εορτής της του Χριστού Γεννήσεως η Ιερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης ανακοινώνει τα εξής:
1. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παύλος θα δέχεται επισκέψεις για τις ευχές και τα κάλαντα των Χριστουγέννων την Τετάρτη 24η Δεκεμβρίου, από τις 10.30 π.μ., στο ιστορικό Επισκοπείο Κοζάνης.
2. Την ημέρα των Χριστουγέννων, 25η Δεκεμβρίου, ο Μητροπολίτης θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου.
Για διευκόλυνση των πιστών θα τελεστεί και δεύτερη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων (από τις 9.30 π.μ. έως τις 11.00 π.μ.) στους Ιερούς Ναούς της Κοζάνης: α) Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου) και β) Παναγίας Φανερωμένης.
3. Την Παρασκευή 26η Δεκεμβρίου ο Μητροπολίτης θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Κυριακής Σερβίων, όπου και θα τιμήσει με το Σταυρό του Αγίου Νικολάου τον κ. Γεώργιο Φεργαδά, για τη συνεισφορά του στην ανέγερση του εξωκλησίου της Αγίας Βαρβάρας στην Γέφυρα Σερβίων.
4. Το Σάββατο 27η Δεκεμβρίου ο Μητροπολίτης κ. Παύλος θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βελβενδού.
5. Τήν Κυριακή 28η Δεκεμβρίου θα τελεστεί η αρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία του Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου.


Από την Ιερά Μητρόπολη

Τρίτη, Νοεμβρίου 04, 2014

Αρχιερατική θεία Λειτουργία στη Μεσιανή στη μνήμη της Ανακομιδής του λειψάνου Αγ. Γεωργίου του Τροπαιοφόρου


του παπαδάσκαλου Κωνσταντίνου Ι. Κώστα
Με πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία (3-11-2014) την οποία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος τιμήθηκε η μνήμη της ανακομιδής του ιερού λειψάνου του αγίου Γεωργίου του μεγαλομάρτυρος και Τροπαιοφόρου, στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του αγίου Γεωργίου Μεσιανής, με τη συμμετοχή πολλών πιστών από τη Μεσιανή, τα Κουβούκλια και από τα πλησιέστερα χωριά.  
Ο Άγιος Γεώργιος μαρτύρησε για το Χριστό στη Νικομήδεια στις 23 Απριλίου του έτους 303 και ενταφιάστηκε εκεί. Μετά τη λήξη των αρχαίων διωγμών το έτος 313 (με το γνωστό διάταγμα της ανεξιθρησκίας από τον Μέγα Κωνσταντίνο και το Λικίνιο στα Μεδιόλανα) έγινε η ανακομιδή του ιερού λειψάνου του Αγίου και η μετακομιδή του από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας στη Λύδδα της Παλαιστίνης (πατρίδα της μητέρας του Αγίου) και ο εκ νέου ενταφιασμός του στο μεγαλοπρεπή Ναό στη Λύδδα, που φέρει το όνομά του. Συγχρόνως έγιναν και τα εγκαίνια του ι. Ναού.Τον Σεβασμιώτατο κ. Παύλο πλαισίωσαν στη Θεία Λειτουργία οι πατέρες: ο π. Νικόλαος Τσιπλακάκης (Βαθύλακκος), ο π. Αθανάσιος Παπαϊωάννου (Ίμερα), ο π. Λάζαρος Βασδέκης (Λεύκαρα), ο π. Νικόλαος Κανταρτζής (Μεσιανή), ο Διάκονος π. Μάξιμος Γεωργόπουλος και ο γράφων.
Στο Αναλόγιο τους ύμνους της εορτής έψαλαν οι ψάλτες: ο κ. Μιλτιάδης Ηλιάδης, θεολόγος και καθηγητής της Βυζαντινής μουσικής, ο κ. Δαμιανός Ηλιάδης και ο κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου. Υπέροχο σε μελωδία και εκτέλεση ήταν το Χερουβικό σε ήχο γ’, του Αθανασίου Καραμάνη, που έψαλε ο κ. Ηλιάδης. Όσο ακούς, με καλή εκτέλεση, τέτοια μαθήματα, τόσο διαπιστώνεις το ανυπέρβλητο της μουσικής γραφής αυτών των μεγάλων δασκάλων, όπως ο Καραμάνης, ο Χρύσανθος, ο Ταλιαδώρος.  
Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία προσήλθαν οι μαθητές και οι δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου της περιοχής Βαθυλάκκου (δηλαδή των χωριών Βαθυλάκκου και Μεσιανής, του οικισμού Κουβουκλίων και των χωριών Ροδίτη και Λευκάρων). Ο εκκλησιασμός, εκτός του ότι ανήκει στη σφαίρα του πολιτισμού, αφήνει το στίγμα του μέσα στις τρυφερές υπάρξεις των παιδιών, ένα στίγμα που μπορεί να γονιμοποιηθεί και να δώσει καρπούς ελευθερίας και ανοιχτής κοινωνίας με το Θεό και τον άνθρωπο. Και οι δάσκαλοι εκτιμούν καλύτερα από τον καθένα την αξία και την ανάγκη της καλλιέργειας της ανθρωπιάς στον άνθρωπο, κυρίως στο παιδί.
Την παρουσία τους στη Θ. Λειτουργία έδωσαν και οι αυτοδιοικητικοί: Ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού κ. Αθανάσιος Κοσματόπουλος, ο Πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζήνων Παπαδημητρίου, ο Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Μεσιανής κ. Γεώργιος Κωνσταντινίδης και ο Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Πλατανορέματος κ. Γεώργιος Λαγογιάννης. 
Στο λόγο του ο Σεβασμιώτατος κ. Παύλος μίλησε για την ασκητικότητα που ήταν και εξακολουθεί να είναι βασικό ιδίωμα της προσωπικής ζωής των χριστιανών σε όλο το ηλικιακό φάσμα και των δύο φύλων, όσο και αν οι αντιλήψεις της εποχής μας ενοχλούνται και την μεταθέτουν σε όλο και πιο μεγαλύτερες ηλικίες. ‘’Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο και η κοινωνία μας έχει ξεχαρβαλωθεί, καθώς κάθε μέρα, λίγο-λίγο ξεφτίζει ο κοινωνικός ιστός’’ είπε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος. Μίλησε επίσης για την αμαρτωλότητα, που η επίγνωσή της είναι σωτήρια, αφού οδηγεί τον άνθρωπο στη μετάνοια και στην εκζήτηση του θείου ελέους και της χάρης του Θεού, που τελικά σώζει.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο ιερός ναός παρέθεσε κέρασμα και τράπεζα στο εκκλησίασμα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του μορφωτικού συλλόγου Μεσιανής. Μαζί με τα νόστιμα εδέσματα και το ντόπιο κρασί, προσέφεραν ρόδια και δροσιστικότατο χυμό από ρόδια παραγωγής Μεσιανής. Μας θύμισαν το χυμό ροδιού, που αφθονεί στους Αγίους Τόπους. 
Απολυτίκιον. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ως ήλιος έμψυχος, τη ση αθλήσει φανείς, θεσμώ έδυς φύσεως, αλλ’ ανατέλλεις εκ γης, δια των λειψάνων σου, όλος λελαμπρυσμένος, τη του Πνεύματος αίγλη, εκλάμπων τη οικουμένη, ιαμάτων ακτίνας, Γεώργιε μεγάλαθλε, πιστών η αντίληψις.
Μεγαλυνάριον.
Πλήρες ευωδίας αγιασμού, δίκην μυροθήκης, εκ λαγόνων ώφθη της γης, το σεπτόν σου σκήνος, Γεώργιε παμμάκαρ, αρωματίζον κόσμω, θαυμάτων χάριτας.
π. Κωνσταντίνος Ι. Κώστας
παπαδάσκαλος
3-11-2014

Κυριακή, Νοεμβρίου 02, 2014

‘Ένας περίπλους στην Μικρασιατική Γη” εκδήλωση μνήμης Παρασκευή & Σάββατο 7-8 Νοεμβρίου στον Βαθύλακκο Κοζάνης

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΑΣΙΩΤΩΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε να συμμετέχετε στην Ιερά πανήγυρη του   ως άνω Ιερού Ναού ,
Στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2014
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
18: 00 Μέγας πανηγυρικός εσπερινός χοροστατούντος του σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Προύσης κ.κ. Ελπιδοφόρου και συνχοροστατούντος του σεβασμιωτάτου  ποιμενάρχου μας κ.κ. Παύλου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
07:00  Ορθρος και αρχιερατική θεια λειτουργία  ιερουργούντος του σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Προύσης κ.κ. Ελπιδοφόρου.
        10:30 Περιφορά της ιεράς εικόνας.
Θα ψάλλει ο πρωτοψάλτης κ. Βασίλειος Αβραμίδης.
18:00  Ομιλία του σεβασμιωτάτου μητροπολίτη Προύσης κ.κ. Ελπιδοφόρου με θέμα:
Η ανοικοδόμηση και επαναλειτουργία του ιερού ναού των Ταξιαρχών στην Συγή της Προύσας
Εκκλησιαστικοί ύμνοι από τον Βυζαντινό χορό « ΑΓΙΟΣΟΦΙΤΕΣ» υπο την διεύθυνση του χοράρχη και πρωτοψάλτη κ. Κωνσταντίνου Κήρυκου.
 
 

Πέμπτη, Οκτωβρίου 30, 2014

Πανηγυρίζει ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίων Αναργύρων Κοζάνης


Κοζάνη, 29η Οκτωβρίου 2014

Πανηγυρίζει  ο  Ιερός  Προσκυνηματικός  Ναός
Αγίων  Αναργύρων  Κοζάνης


Ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, εορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού (των εκ της Ασίας) πανηγυρίζει ο ομώνυμος Ιερός Προσκυνηματικός Ναός της Κοζάνης, όπου και θα τελεσθούν οι εξής ιερές ακολουθίες:
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου:
6.00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας.
 Σάββατο 1 Νοεμβρίου:
6.45 π.μ.: Αγιασμός.
7.00 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.


Από τό Ιερό Προσκύνημα

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 29, 2014

Ομιλία για θέματα ψυχολογίας


Ομιλία  για  θέματα  ψυχολογίας
στον  Ιερό  Ναό  των  Αγίων  Αναργύρων  Κοζάνης

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού των Αγίων Αναργύρων Κοζάνης σας προσκαλεί στην ομιλία της Κας Βασιλικής Κώστα, Καθηγήτριας Ιατρικής του Α.Π.Θ., με θέμα: «Ο κρυφός Άσσος».
Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 7.00 μ.μ. στην παρακείμενη αίθουσα του Ιερού Ναού.
Επίσης, ανακοινώνεται ότι εσπερινές ομιλίες θα γίνονται κάθε Δευτέρα στις 6.00 το απόγευμα στην αίθουσα του Ναού.Από το Ιερό Προσκύνημα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...