Τρίτη, Φεβρουαρίου 28, 2012

Eκδήλωση μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Σερβίων από τον Μ.Ο.Σ.

Ο Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων «Τα Κάστρα» σας προσκαλεί στην εκδήλωση μνήμης που διοργανώνει υπό την αιγίδα του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού για το Ολοκαύτωμα των Σερβίων της 6ης Μαρτίου 1943, το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012 και ώρα 7.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στα Σέρβια

Δευτέρα, Φεβρουαρίου 27, 2012

Εγκύκλιος του Οικουμενικού Πατριάρχη για την έναρξη της Μ.Τεσσαρακοστής


 + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΠΑΡ’ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

«Περιχαρώς δεξώμεθα πιστοί, το θεόπνευστον διάγγελμα της νηστείας».
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω,
Κατά τον τελευταίον καιρόν παρατηρείται μία έξαρσις ανησυχιών. Πολλά προβλήματα αναφύονται. Ο κόσμος υποφέρει και ζητεί βοήθειαν. Διερχόμεθα πράγματι μίαν γενικωτέραν δοκιμασίαν. Άλλοι την ονομάζουν ύφεσιν οικονομικήν, άλλοι κρίσιν πολιτικήν. Δι  ἡμᾶς είναι εκτροπή πνευματική. Και υπάρχει θεραπεία. Πολλαί λύσεις δίδονται και απόψεις ακούγονται. Αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Ο άνθρωπος αισθάνεται εγκαταλελειμμένος και μόνος. Αγνοείται η βαθυτέρα φύσις του. Παραμένει εις την κατήφειαν της ασαφείας και της απογνώσεως.
Αι προτεινόμεναι λύσεις, οποιανδήποτε κατεύθυνσιν η έκβασιν και αν έχουν, δεν λυτρώνουν τον άνθρωπον, διότι εκ προοιμίου τον αφήνουν δέσμιον της φθοράς και του θανάτου. Η Εκκλησία είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο ελευθερωτής των ψυχών ημών. Εισερχόμενος ο άνθρωπος εις τον χώρον της Εκκλησίας εισέρχεται εις το κλίμα της θείας παρακλήσεως, της συμφιλιώσεως του ουρανού και της γης. Έρχεται εις τα ίδια. Ηρεμεί το πνεύμα του. Ευρίσκει εν ουράνιον κάλλος και μίαν ωριμότητα πνευματικήν «ευωδίας ενθέου πληρούσαν πέρατα κόσμου».Η Εκκλησία γνωρίζει όλα όσα υποφέρομεν. Και έχει την δύναμιν να μας ελευθερώση. Μας καλεί εις μετάνοιαν. Δεν ωραιοποιεί το ψεύδος ούτε αποκρύπτει τα δεινά. Λέγει όλην την αλήθειαν. Και προτρέπει τον άνθρωπον να αντικρύση την πραγματικότητα ως έχει. Να συνειδητοποιήσωμεν ότι είμεθα γη και σποδός.
Εις τον Μέγαν Κανόνα του Αγίου Ανδρέου γίνεται λόγος δια τα δάκρυα της μετανοίας και τον κλαυθμόν του πένθους, τον πόνον των τραυμάτων. Αλλά ακολουθεί η ανάπαυσις της ψυχής και η υγεία του πνεύματος. Υπάρχει ο Πλάστης και Σωτήρ ημών. Εκείνος δια το πλήθος του ελέους Του μας ετοποθέτησεν εις το μεθόριον της αφθαρσίας και της θνητότητος. Δεν μας εγκατέλειψεν. Ήλθε και μας έσωσε. Κατέλυσε τω Σταυρώ Του τον θάνατον. Εχαρίσατο ημίν την αφθαρσίαν της σαρκός.
Εφ  ὅσον είμεθα σύμφυτοι του Χριστού, διατί ταρασσόμεθα ματαίως; Διατί δεν προστρέχομεν εις Αυτόν; Η Εκκλησία δεν σχολιάζει την φθοράν ούτε μας εγκαταλείπει εις αυτήν. Γνωρίζει τας βαθυτέρας εφέσεις του ανθρώπου και έρχεται ως αρωγός και λυτρωτής ημών. Έχομεν ανάγκην της τροφής. Αλλ  «ουκ επ ἄρτῳ μόνω ζήσεται άνθρωπος» (Ματθ. δ  4).  Εχομεν ανάγκην της πνευματικής κατανοήσεως, αλλά δεν είμεθα ασώματοι. Εις την Εκκλησίαν ευρίσκομεν το πλήρωμα της ζωής και της κατανοήσεως ως θεανθρωπίνην ισορροπίαν. Μακράν του Θεού ο άνθρωπος εξαχρειούται και διαφθείρεται. Εκεί όπου αφθονούν τα υλικά αγαθά και θεοποιείται η σπατάλη, ευδοκιμούν οι πειρασμοί των σκανδάλων και η σύγχυσις της σκοτώσεως.
Εκεί όπου με δέος ζη ο άνθρωπος και δέχεται τα πάντα με ευχαριστίαν και ευγνωμοσύνην, όλα αγιάζονται. Το ολίγον ευλογείται ως αρκετόν, και το φθαρτόν ενδύεται την αίγλην της αφθαρσίας. Απολαμβάνει ο άνθρωπος το πρόσκαιρον ως δώρον Θεού. Και τρέφεται με τον αρραβώνα της μελλούσης ζωής από σήμερον. Όχι μόνον λύνονται τα προβλήματα, αλλά και οι πόνοι των δοκιμασιών μεταβάλλονται εις δύναμιν ζωής και αφορμήν δοξολογίας. Όταν αυτό συμβή εντός ημών∙ όταν ο άνθρωπος ευρίσκη την προσωπικήν του ανάπαυσιν και σωτηρίαν δια της παρακαταθέσεως των πάντων Χριστώ τω Θεώ, τότε φωτίζεται ο νους του. Γνωρίζει τον εαυτόν του και τον κόσμον όλον. Έχει εμπιστοσύνην εις την αγάπην του Δυνατού. Αυτό το γεγονός τον ίδιον τον πιστόν στηρίζει. Και μεταδίδεται δι  ἀοράτου ακτινοβολίας ως ενίσχυσις προς όλους τους πεινώντας και διψώντας την αλήθειαν.
Ο κόσμος όλος έχει ανάγκην της σωτηρίας από τον Δημιουργόν και Πλάστην του. Ο κόσμος όλος έχει ανάγκην από την παρουσίαν της πίστεως και την κοινωνίαν των Αγίων. Ας ευχαριστήσωμεν τον Κύριον και Θεόν ημών δι  ὅλας τας ευεργεσίας Του, και δια την παρούσαν περίοδον της Αγίας Τεσσαρακοστής.
Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού καιρός μετανοίας.
Είθε να διαπλεύσωμεν το της Νηστείας πέλαγος δια συντριβής και εξομολογήσεως, ώστε να φθάσωμεν εις την άληκτον χαράν της Αναστάσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις τον Οποίον πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βιβ´
+ Ο Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος προς Θεόν ευχέτης πάντων υμών

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2012 ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ 26-02-2012 Ω­ΡΑ 6.00 μ.μ. Ι­Ε­ΡΟΣ ΝΑ­ΟΣ Α­ΓΙ­ΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ Ε­ΛΕ­ΝΗΣ Ὁ­μι­λη­τής: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος Θέμα: «Φαρισαϊσμός καί μετάνοια».

ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ 04-03-2012 Ω­ΡΑ 6.00 μ.μ. Ι­Ε­ΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑ­ΟΣ Α­ΓΙΟΥ ΝΙ­ΚΟ­ΛΑ­ΟΥ Ὁ­μι­λη­τής: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Δωρόθεος Χαρτοματσίδης, Πρωτοσύγκελλος Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Θέμα: «Ὁ πόνος στήν ζωή μας».

ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ 11-03-2012 Ω­ΡΑ 6.00 μ.μ. Ι­Ε­ΡΟΣ ΝΑ­ΟΣ Α­ΓΙΟΥ ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙΟΥ Ὁ­μι­λη­τής: Ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Αὐγουστῖνος Μύρου, Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Θέμα: «Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ πυρπολητής τῶν αἰρέσεων».

ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ 18-03-2012 Ω­ΡΑ 6.00 μ.μ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ὁ­μι­λητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δημήτριος Χαρισίου, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Κοζάνης. Θέμα: «Ἡ ἀκολουθία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἄρση τοῦ Σταυροῦ καί ἡ ἀπάρνηση τοῦ ἑυατοῦ μας».

ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ 25-03-2012 Ω­ΡΑ 6.00 μ.μ. Ι­Ε­ΡΟΣ ΝΑ­ΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ὁ­μι­λη­τής: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀμβρόσιος Σταμπλιάκας, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱ. Μητροπόλεως. Θέμα: «Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος».

ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ 01-04-2012 Ω­ΡΑ 6.00 μ.μ. Ι­Ε­ΡΟΣ ΝΑ­ΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ Ὁ­μι­λη­τής: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικόδημος Τριανταφυλλίδης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Δρεπάνου. Θέμα: «Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, παράδειγμα μετανοίας».

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 15, 2012

Πανευρωπαϊκή κινητοποίηση συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον ελληνικό λαό το Σάββατο 18/02

Με σύνθημα "είμαστε όλοι Έλληνες" προγραμματίζεται το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου πανευρωπαϊκή κινητοποίηση συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον ελληνικό λαό.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν έξω από τις ελληνικές πρεσβείες και τα προξενεία σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης από το Παρίσι ως τη Ρώμη κι από το Ντίσελντορφ ως τη Μαδρίτη.

Η κινητοποίηση οργανώνεται μέσω των κοινωνικών δικτύων και γίνεται προσπάθεια να συντονιστεί μια τεράστια κινητοποίηση υπέρ της Ελλάδας. 

Ιστορική Γεωγραφία Δυτικής Μακεδονίας.


Το οικιστικό δύκτιο 14ος 17ος αιώνας.Παρουσίαση βιβλίου του Γ. Τσότσου στο 4Ε ΤV από την Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών. Γίνεται παρουσίαση χαρτών της Δ.Μακεδονίας από τον ίδιο τον συγγραφέα.

Τρίτη, Φεβρουαρίου 14, 2012

φοβεροί άνθρωποι

Αποκριάτικος χορός 2ου Δημοτικού ΣερβίωνΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΟΝ   ΧΟΡΟ ,ΣΤΙΣ 18/2/2012, ΣΤΙΣ 18:30 ΤΟ ΑΠΌΓΕΥΜΑ ΣΤΟ
CLUB R-REVOLUTION .
DISCO PARTY & MAGIC SHOW ME TON ΓΝΩΣΤΟ ΜΑΓΟ ΑLEXANDER!!! ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΧΟΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΟΟΥΝ FROU FROU!!!
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!
TIMH EΙΣΟΔΟΥ 2 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ.

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 10, 2012

Να μάθουμε πολλές ξένες γλώσσες!

http://www.internetpolyglot.com/greek/mainMenu.html?locale=el


Επιλέξτε μαθήματα απο την στήλη αριστερά.

15 ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα κυκλοφορούν σύντομα στην Κοζάνη


Για την ακρίβεια, θα μπουν στην κυκλοφορία το επόμενο εξάμηνο...
Θα εφοδιάζονται με ηλεκτρισμό από 20 σταθμούς φόρτισης που θα εγκατασταθούν σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Μέσα στο επόμενο δίμηνο θα αρχίσουν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για τους σταθμούς. Τα αυτοκίνητα θα παραχωρήσουν αυτοκινητοβιομηχανίες που τα κατασκευάζουν σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η όλη προσπάθεια θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Green - eMotion που υλοποιείται στην Ελλάδα από τη ΔΕΗ Α.Ε / ΚΔΕΠ σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης. Αυτή η συνεργασία θα έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή του πρώτου πιλοτικού έργου ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα που θα βασίζεται στην εμπειρία και τις καλές πρακτικές των πιλοτικών έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Κατά την πιλοτική εφαρμογή του έργου τα αυτοκίνητα θα διατεθούν σε δημόσιους φορείς ενώ θα καταγράφονται και θα αξιολογούνται τα δεδομένα από τη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα, το λογισμικό που θα εφαρμοστεί θα μετρά την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και θα εξετάζει την οδηγική συμπεριφορά των αυτοκινήτων και άλλα δεδομένα με βάση σταθερές παραμέτρους. Επίσης θα αξιολογούνται και οι εντυπώσεις των οδηγών» δήλωσε στο ΑΜΠΕ ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο παρουσία της αναπληρώτριας διευθύντριας του Κέντρου Δοκιμών, ερευνών και προτύπων της ΔΕΗ, Βάλυς Λιόλιου.
«Η ΔΕΗ επέλεξε τον Δήμο Κοζάνης για να αναπτύξει συνεργασία, λόγω της στενής συνεργασίας με την περιοχή, αλλά και λόγω της πρωτοπορίας της στα ενεργειακά θέματα» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Λιόλιου.
Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Green - eMotion υλοποιείται από 43 εταίρους, (Ηλεκτρικές και Βιομηχανικές Εταιρείες, Κατασκευαστές Αυτοκινήτων, εταιρίες παροχής υπηρεσιών, Δήμοι, Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά και Ερευνητικά Ινστιτούτα) που θα συνεισφέρουν, θα ανταλλάξουν και θα επεκτείνουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους με έργα ηλεκτροκίνησης σε επιλεγμένες περιοχές εντός της Ευρώπης.
Το Green eMotion συγκεντρώνει την εμπειρία από ηλεκτροκίνηση με χρήση αυτοκινήτων, λεωφορείων, δίτροχων, αλλά και υβριδικών οχημάτων. Ειδικοί τομείς σε μερικές από τις περιοχές επίδειξης περιλαμβάνουν ανταλλαγή μπαταριών και DC φόρτιση όπως και ενσωμάτωση έξυπνων μετρητών, διασυνοριακή κυκλοφορία, διαφορετικά συστήματα πληρωμής και δοκιμές εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων.

http://news.pathfinder.gr/automoto/news/773449.html

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 09, 2012

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού:: Yποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη ανέργων μέσω ΟΑΕΔ

Σχετική ανάρτηση :http://serviotikos.blogspot.com/2012/02/blog-post_03.html

O Δήμος Σερβίων – Βελβεντού ανακοινώνει ότι έχει ξεκινήσει από τις 9 Φεβρουαρίου 2012 και ολοκληρώνεται στις 29 Φεβρουαρίου 2012 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ανέργων μέσω ΟΑΕΔ (άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ηλικίας από 18 έως 65 ετών) για εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας Δήμων, Συνδέσμων και Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.


Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων για να καταρτίσει τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων από τον οποίο θα γίνει η επιλογή των ανέργων που θα προσληφθούν από τους Δήμους, μετά από σχετική υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, στις εξής ειδικότητες:
1. Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος
2. Δ.Ε. Οδηγός
3. Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος
4. Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
5. Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς
6. Δ.Ε. Υδραυλικός
7. Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων
8. Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να προσληφθούν για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία σε κάποιο δήμο της χώρας και οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονικό τρόπο την αίτησή τους στον ΟΑΕΔ, αναφέροντας την ειδικότητά τους και προσδιορίζοντας μέχρι τρεις φορείς στους οποίους επιθυμούν κατά προτεραιότητα να προσληφθούν.
Η ειδική ηλεκτρονική «αίτηση για το πρόγραμμα αυτεπιστασίας», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://ait.oaed.gr) υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στο πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων, από τις 09-02-2012 έως και τις 29-02-2012.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των οικείων δημοτικών καταστημάτων των Δήμων στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού τα σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών που επιθυμούν να ενημερωθούν και να υποβάλλουν αίτηση είναι τα εξής:
Σέρβια: ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Σερβίων
Βελβεντό: ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Βελβεντού
Τρανόβαλτο: ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Καμβουνίων
Λιβαδερό: Γραφείο Δημοτικής Ενότητας Λιβαδερού

Η ηλεκτρονική αίτηση εδώ  (ανοίγουν σε νέα καρτέλα)

Οδηγίες εδώ

Η δημόσια πρόσκληση εδώ

Δευτέρα, Φεβρουαρίου 06, 2012

Πρόγνωση καιρού για τα Σέρβια

Εκδήλωση από τον ΜΟΣ για την αρχαιολογική έρευνα στον Λάβα και στα Σέρβια


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων «Τα Κάστρα» σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11.30΄ π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων. Θα ομιλήσει η Αρχαιολόγος κ. Αρετή Χονδρογιάννη με θέμα:
«Η αρχαιολογική έρευνα στη Λάβα και στην ευρύτερη περιοχή Σερβίων.»

Με τιμή
Η Πρόεδρος του Μ.Ο.Σ.
Χρυσάνθη Καραγιαννίδου

Εκλογές με τεχνολογία
Ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά δεν γίνεται -χωρίς καθόλου αυγά γίνεται; Μία άκρως απαιτητική συνταγή καλούνται να εκτελέσουν οι υποψήφιοι βουλευτές την ερχόμενη προεκλογική περίοδο. Με τα μπαλκόνια, τις πλατείες και τα καφενεία εν πολλοίς απαγορευμένες ζώνες (τουλάχιστον για τους σώφρονες) και το διαθέσιμο μπάτζετ πιο σφιχτό από ποτέ, η διεξαγωγή της προεκλογικής καμπάνιας έχει μετατραπεί σε κανονική σπαζοκεφαλιά, με τις μάχες να δίνονται σε νέα, απρόβλεπτα πεδία.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι (πραγματικοί) προϋπολογισμοί των υποψηφίων για τις εκλογές θα είναι αυτή τη φορά μειωμένοι κατά 20% έως και 60%. Οι εποχές που μια «καλή» εκστρατεία στη Β΄ Αθήνας κόστιζε έως και μισό εκατομμύριο ευρώ (όσο κι αν σύμφωνα με τον νόμο η δαπάνη δεν έπρεπε να ξεπεράσει τα 112.500 ευρώ) έχουν παρέλθει. Τα πολυτελή προεκλογικά φυλλάδια, οι αφίσες, ο καταιγισμός των sms θα αντικατασταθούν με άλλους, ηπιότερους και οικονομικότερους τρόπους προβολής. «Αλλωστε, σήμερα περισσότερο από ποτέ, ο υποψήφιος πρέπει και να είναι, αλλά και να φαίνεται τίμιος», όπως λέει στην «Κ» είς εκ των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που όπως αναμένεται, θα περάσουν πιο «δύσκολα» την προεκλογική περίοδο (οι αντιδράσεις του κόσμου έχουν γίνει απρόβλεπτες).
Οσο για την επαρχία, όπου οι κανόνες του παιχνιδιού είναι κατά τι διαφορετικοί, οι υποψήφιοι φαίνονται αποφασισμένοι να θέσουν όρια στις παράλογες (χρηματικές) απαιτήσεις για μία εμφάνιση στο γυαλί (ώς και 40.000 ευρώ κόστιζαν τα σχετικά «διόδια»). «Υπήρχε το “πακέτο α”, το “πακέτο β”, το “πακέτο γ” και διάλεγες» λέει στην «Κ» ο βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας. «Αλλά ευτυχώς όλα αυτά τελειώσανε. Θα ξεκινήσω πρόγραμμα επαφών και περιοδειών, όπως κάνω και τώρα, και θα αφήσω τις πολυδάπανες εκστρατείες της “παλιάς καλής εποχής”. Η κρίση έχει και τα καλά της. Μέσα από όλη αυτή την ιστορία, θα γίνουν και πιο ειλικρινείς οι σχέσεις, θα εκτιμήσει ο λαός την προσωπικότητα εκείνου που του ζητά να τον εμπιστευθεί. Ούτως ή άλλως, η επαφή με τους βουλευτές της επαρχίας έχει το στοιχείο της αμεσότητας».
Η εκστρατεία θα είναι στοχευμένη και για τον Λευτέρη Αυγενάκη, βουλευτή Ηρακλείου, που είναι υποψήφιος με τη Δημοκρατική Συμμαχία. Οπως λέει στην «Κ», έχουν στενέψει πολύ τα πράγματα για τους βουλευτές. «Εχουν αυξηθεί οι υποχρεώσεις, η φορολογία είναι πια δυσβάσταχτη, ενώ τα έξοδα της βουλευτικής δραστηριότητας έχουν διπλασιαστεί. Εκ των πραγμάτων δηλαδή αλλά και λόγω κλίματος, το κονδύλι της εκστρατείας θα είναι μειωμένο». Ετσι, το βάρος θα δοθεί στις διαπροσωπικές σχέσεις και θα ακολουθήσουν τα έντυπα και τα ΜΜΕ. «Ουσιαστικά η εκστρατεία έχει... προηγηθεί. Είναι η δουλειά που έχει γίνει ήδη για να θεμελιώσεις σχέσεις, αλλά και να αναπτύξεις διαδικτυακή επικοινωνία. Εξάλλου, προβλέπεται ότι η προεκλογική περίοδος δεν θα ξεπερνά τη μια εβδομάδα. Τι να προλάβεις να κάνεις;».
Σε κάθε περίπτωση, η προεκλογική περίοδος προβλέπεται συναρπαστική... τουλάχιστον για τους ειδικούς επικοινωνιολόγους. «Αν μη τι άλλο, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα χειριστούν οι υποψήφιοι τη νέα κατάσταση» λέει στην «Κ» ο Δημήτρης Ρούλιας, διευθύνων σύμβουλος της Out of the Box. «Καλούνται να μπουν σε μια εντελώς νέα λογική, έμπρακτα να δείξουν την αλλαγή τους - εάν θέλουν να έχουν τύχη». Με λιγότερα χρήματα και το γενικότερο κλίμα δυσμενές, φαίνεται ότι κρίσιμες μάχες θα δοθούν στα νέα media. Αλλά όσο εύκολο είναι να ανοίξεις μια σελίδα στο facebook, τόσο εύκολα μπορεί αυτή να σε... πλακώσει. «Είναι ελάχιστοι οι πολιτικοί που ξέρουν πώς να χειριστούν τα social media, όπου για παράδειγμα η κριτική είναι συνεχής και ανελέητη. Μπορούν να τη διαχειριστούν;».
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2012

Παγώνουν με νόμο για έξι μήνες οι εξώσεις ανέργων


http://www.bankwars.gr/?p=4664

Ασπίδα προστασίας για τους χιλιάδες άνεργους απλώνει το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
Με νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα κατατεθεί προσεχώς στη Βουλή, αναστέλλεται για έξι μήνες η εκτέλεση εξωστικών αποφάσεων για οικίες ανέργων.
Στόχος της παρέμβασης του
αρμόδιου υπουργείου είναι να ανακοπεί το ογκούμενο κύμα των εξώσεων που πλήττει χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, κυρίως μάλιστα, οικογένειες ανέργων ενοικιαστών, οι οποίες αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις ανάγκες και υποχρεώσεις τους.
Η κυβέρνηση, έπειτα από ενδελεχή μελέτη του θέματος, αναμένεται να προχωρήσει στην αναστολή εκτέλεσης των εξωστικών αποφάσεων για τις περιπτώσεις των ανέργων.
Η πρωτοβουλία ανήκει στον αρμόδιο υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Μάρκο Μπόλαρη, ο οποίος επεξεργάζεται τη σύνταξη της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου να υπάρξει ένα δίχτυ προστασίας, έστω και προσωρινό, για τους μακροχρόνια ανέργους.
Η εφαρμογή του μέτρου, όπως εκτιμάται, αναμένεται να ανακουφίσει δεκάδες χιλιάδες ανέργων, οι οποίοι εξ αντικειμένου αδυνατούν να πληρώσουν το ενοίκιο του σπιτιού τους, και οι εξωστικές αποφάσεις των δικαστηρίων επικρέμονται ως δαμόκλειος σπάθα πάνω από τα κεφάλια τους.
Προ του φάσματος λοιπόν να βρεθούν στο δρόμο χιλιάδες οικογένειες ανέργων -εκτροχιάζοντας τον αριθμό των αστέγων που από καιρό έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις-, η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση θα δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις ευπαθείς ομάδες πολιτών για την εξεύρεση εργασίας και την πολυπόθητη εξασφάλιση της στέγης τους.

Ειδικά ασφάλιστρα αυτοκινήτων για άνεργους


  Ειδικά προγράμματα από τις ασφαλιστικές για όσους δεν έχουν δουλειά

Σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η μία μετά την άλλη οι ασφαλιστικές εταιρίες δημιουργούν προγράμματα, με στόχο να βοηθήσουν τους πελάτες τους να αντιμετωπίσουν τα όποια εμπόδια παρουσιάζονται.
Ήδη, δύο εταιρίες του κλάδου προχώρησαν σε ανακοινώσεις, σύμφωνα με τις οποίες εντάσσουν σε ασφαλιστικά τους προγράμματα διευκολύνσεις ή και εκπτώσεις στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου για ανέργους.
Ειδικότερα, μία εξ αυτών παρέχει στους ανέργους έκπτωση 10% στα πακέτα Αυτοκινήτου και Πυρός. Πώς χορηγείται η έκπτωση; Μέσα στην προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος θα προσκομίσει κάρτα ανεργίας, που είναι σε ισχύ, και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
Η δεύτερη, η οποία δραστηριοποιείται σε απευθείας και online ασφάλιση αυτοκινήτου, προσφέρει στο βασικό της πακέτο νομική προστασία και απαλλαγή πληρωμής της βασικής κάλυψης λόγω απώλειας εργασίας, δηλαδή αν εκείνη την περίοδο ο ασφαλισμένος μείνει χωρίς δουλειά.

http://troktiko.eu/2012/02/euelixia-sta-asfalistra-gia-ta-i-ch-ton-anergon/

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 03, 2012

Ολοκληρώθηκε η επιλογή των φορέων στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Δυτικής Μακεδονίας που θα απασχολήσουν ανέργους σε προγράμματα κοινοφελούς εργασίας


Από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκαν οι  διαδικασίες επιλογής των Δικαιούχων φορέων στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Δυτικής Μακεδονίας για την απασχόληση ανέργων σε Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας.
Συγκεκριμένα, για την Περιφέρεια  Ιονίων Νήσων εγκρίθηκαν 1.700 θέσεις, συνολικού προϋπολογισμού 5.533.109,38 ευρώ (Ν. Ζακύνθου 400, Ν.Κερκύρας 600. Ν.Κεφαλονιάς 400, Ν. Λευκάδας 300), ενώ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν 2.000 θέσεις, συνολικού προϋπολογισμού 6.455.375 ευρώ (Ν. Φλώρινας 500, Ν. Κοζάνης 800,Ν. Καστοριάς 400,Ν. Γρεβενών 300).Στόχος των  προγραμμάτων είναι αφ’ ενός η  άμεση δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο, σε περιοχές και  σε ομάδες πληθυσμού που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία  και τον κίνδυνο φτώχειας και αφετέρου η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών με την παροχή υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα, μέσω των συλλογικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών.
Τα κριτήρια επιλογής των ανέργων αφορούν  στην κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση και δίδεται προτεραιότητα σε μακροχρόνια ανέργους, σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία. Στo Πρόγραμμα προβλέπεται η χρηματοδότηση της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι θα επιλεγούν με διαδικασίες εποπτευόμενες από το ΑΣΕΠ και θα λαμβάνουν επίδομα 625€ τον μήνα, για διάστημα έως και 5 μήνες.
Οι τομείς παρέμβασης των δράσεων που θα υλοποιηθούν στις εν λόγω Περιφέρειες  είναι:
- το Φυσικό και Αστικό περιβάλλον, όπου προβλέπονται δράσεις όπως η συντήρηση οδών και ζωνών πυροπροστασίας σε περιαστικά δάση, ο καθαρισμός δασικών δικτύων και αναδασώσεις. ο καθαρισμός παραλιών, χειμάρρων και ακτών,   συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου, η απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους,
- οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, με ενδεικτικές δράσεις όπως η συντήρηση, κατασκευή ραμπών για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ, η διοργάνωση Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων ΑμεΑ, η συντήρηση/κατασκευή παιδικών χαρών, αυλίων χώρων σχολείων και παιδικών σταθμών, η παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών στις παραλίες,
- η ενημέρωση και εξοικείωση των πολιτών σε δράσεις «πράσινης οικονομίας», όπως η ανακύκλωση,  η οικιακή κομποστοποίηση και η βιολογική γεωργία,
- η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας, με την απασχόληση σε κέντρα στήριξης παράδοσης και πολιτιστικής δημιουργίας, την ξενάγηση σε χώρους πολιτιστικούς και ιστορικής κληρονομιάς, κ.ά.
Mετά την  ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και  για τις υπόλοιπες Περιφέρειες  της χώρας (Στερεά Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία), που αναμένεται να γίνει  τις επόμενες ημέρες, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των διαδικασιών, που αφορούσε στην επιλογή των δικαιούχων και ξεκινάει άμεσα η δεύτερη φάση με την επιλογή των ωφελουμένων ανέργων στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης.
Με πιστή  τήρηση της νομιμότητας και εξασφάλιση της πλήρους διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης των δυνητικά ωφελουμένων, από την υλοποίηση των Προγραμμάτων αυτών, συνολικού προϋπολογισμού 188.000.000 ευρώ, αναμένεται να ωφεληθούν 57.400 άνεργοι συμπολίτες μας.

Η Ελλάδα υπέγραψε την συμφωνία λογοκρισίας στο internet


http://www.bankwars.gr/?p=4430

Αρχικά μάθαμε για τα Αμερικανικά νομοσχέδια SOPA και PIPA και τελικά καταλάβαμε ότι αυτά με άλλη μορφή αφορούν κι εμάς με το όνομα ACTA. Τελικά, η Ελλάδα συναίνεσε και μαζί με πολλά ακόμα κράτη υπόγραψε την συμφωνία ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement).
Η συμφωνια επιχειρεί να επιβάλει την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησία παγκοσμίως.
Οι υπογραφές έπεσαν στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας.
Παρόντες ήταν αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 22 ακόμα κράτη και η ACTA είναι πλέων γεγονός με σφραγίδες και επίσημες υπογραφές.
Όταν ανακοινώθηκε κι επίσημα το γεγονός άρχισαν οι αντιδράσεις από οργανωμένες ομάδες αλλά και από μεμονωμένους χρήστες.
Η πιο εντυπωσιακή ενέργεια είναι οι επιθέσεις από hackers σε sites ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.
Όσοι διαφωνούν με την συνθήκη ACTA επιμένουν ότι επιβάλει καθεστώς λογοκρισίας στο internet, ενώ με την συνθήκη φαίνεται ότι συμφωνούν όσοι διεκδικούν τα πνευματικά τους δικαιώματα που απορρέουν από νόμους και διεθνείς συνθήκες.
Οι χώρες της Ε.Ε. που υπέγραψαν μαζί με την Ελλάδα είναι:
Austria
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Hungary
Ireland
Italy
Latvia,
Lithuania
Luxemburg
Malta
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom
Την συνθήκη την έχουν ήδη υπογράψει οι Αυστραλία, Καναδάς, Ιαπωνία, Νότιος Κορέα, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη και Η.Π.Α.
Την συνθήκη δεν υπέγραψαν η Γερμανία, η Ολλανδία, η Κύπρος, η Εσθονία και η Σλοβακία.

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 02, 2012

Αν το Facebook ήταν χώρα, θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο
Το Facebook έχει 845 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, εκ των οποίων οι μισοί «συνδέονται» τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Αν ήταν χώρα, θα ήταν η τρίτη σε μέγεθος στον κόσμο, μετά την Κίνα και την Ινδία.
Τουλάχιστον οι μισοί χρήστες (55%) του διαδικτύου στον κόσμο χρησιμοποιούν το Facebook. Ένα λεπτό στα επτά που περνά ο χρήστης στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ παγκοσμίως, το αφιερώνει στο Facebook (τελευταία ενημέρωση στοιχείων ComScore).
- Οι ΗΠΑ έχουν το μεγαλύτερο αριθμό χρηστών του Facebook (152,5 εκατομμύρια), ακολουθεί η Ινδία (43,5 εκατομμύρια), η Ινδονησία (43,06 εκατομμύρια), η Βραζιλία (37,9 εκατομμύρια) και το Μεξικό (35 εκατομμύρια), σύμφωνα με τα στοιχεία του socialbakers.com.
To Facebook είναι πρώτο μεταξύ των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης σχεδόν σε όλες τις χώρες, με σπάνιες εξαιρέσεις τη Ρωσία όπου προηγούνται το Odnoklassniki και το VKontakte, και την Κίνα, όπου το Facebook απαγορεύεται, με τον αμερικανικό ιστότοπο να επικαλείται «βασικές νομικές και νομοθετικές δυσκολίες». Τον Οκτώβριο έχασε επίσης την πρωτιά στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, το Βιετνάμ και την Πολωνία, σύμφωνα με το ComScore.
- Τρεις από τους τέσσερις ιδρυτές του Facebook είναι εκατομμυριούχοι, αρχίζοντας από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Μαρκ Ζούκερμπεργκ (17,5 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τον κατάλογο του περιοδικού Forbes του 2011). Ο νεότερός του κατά οκτώ ημέρες Ντάστιν Μόσκοβιτς έχει περιουσία 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Εντουάρντο Σαβερίν έχει 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Σον Πάρκερ, ιδρυτής του Napster και ένας από τους πρώτους μέντορες του Ζούκερμπεργκ, έχει περιουσία 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω των μετοχών του στο Facebook.
- Τουλάχιστον 250 εκατομμύρια φωτογραφίες μπαίνουν στον ιστοχώρο καθημερινά.
- Περισσότεροι από 425 εκατομμύρια χρήστες ασύρματων δικτύων επικοινωνίας συνδέθηκαν στο Facebook από φορητές συσκευές το Δεκέμβριο.
- Οι χρήστες του Facebook έχουν κατά μέσο όρο 130 «φίλους» των οποίων μπορούν να παρακολουθούν τα νέα στην ιστοσελίδα. Το Facebook δηλώνει ότι φιλοξενεί τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια σχέσεις φιλίας.
- Η πιο δημοφιλής σελίδα της ιστοσελίδας είναι αυτή της ίδιας της επιχείρησης Facebook που επικοινωνεί με τους χρήστες της, η οποία παρακολουθείται από 60,2 εκατομμύρια οπαδούς. Μετά ακολουθεί η σελίδα ενός ιστότοπου πόκερ με 56,6 εκατομμύρια οπαδούς, αυτή του ράπερ Εμινεμ (52 εκατομμύρια οπαδούς), η σελίδα του YouTube (51,3 εκατομμύρια) και αυτή της τραγουδίστριας Ριάνα (50,3 εκατομμύρια).
- Το Facebook είχε 3.200 εργαζόμενους στις 31 Δεκεμβρίου και προγραμματίζει την πρόσληψη «χιλιάδων» άλλων φέτος.
- Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη σε 70 γλώσσες και έχει γραφεία και κέντρα δεδομένων σε τουλάχιστον 20 χώρες.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 01, 2012

Ο Καλλικράτης συμπληρώνεται


Ρυθμίζονται οι διαδικασίες για τα έργα αυτεπιστασίας των δήμων
Ολες οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου Γιαννίτση με το οποίο συμπληρώνεται ο «Καλλικράτης»
Ρυθμίζονται οι διαδικασίες για τα έργα αυτεπιστασίας των δήμων
Το νομοσχέδιο με το οποίο συμπληρώνεται ο «Καλλικράτης» έστειλε προς διαβούλευση στα κόμματα ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάσος Γιαννίτσης

 
 http://www.tovima.gr/society/article/?aid=441401
Η διαδικασία για την έκτελεση έργων αυτεπιστασίας από τους δήμους, κάτι που θα συμβάλλει στην απορρόφηση περίπου 120.000 ανέργων τα προσεχή χρόνια, ρυθμίζεται σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που εδόθη προς διαβούλευση στα κόμματα που μετέχουν της κυβερνήσεως.

Με το πολυνομοσχέδιο, που θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξε και αίτημα των δημάρχων, συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο του «Καλλικράτη» και επιλύονται μία σειρά θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του νέου Φορέα Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στο Λεκανοπέδιο. Ταυτόχρονα, λαμβάνονται μέτρα τα οποία οδηγούν στην εξυγίναση των οικονομικών των δήμων.

Τα μέτρα αυτά είναι:

-Η χρηματοδότηση δανείων των δήμων για την ισοσκέλιση των προϋπολογισμών τους.

-Η χρηματοδότηση παρεπόμενων συμφωνιών δανειακών συμβάσεων των δήμων για την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων τους.

-Η χρηματοδότηση χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων προς δήμους, οι οποίοι θα ενταχθούν στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.

Από την άλλη πλευρά, συμπληρώνεται το θεσμικό καθεστώς του «Καλλικράτη» κυρίως όσον αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων, τη σύσταση και λειτουργία των περιφερειακών επιτροπών, την εκλογή νέου περιφερειάρχη στην περίπτωση που κενώθηκε η θέση και τις νέες αρμοδιότητες των δήμων.

Με το νομοσχέδιο παρέχεται ακόμη η ευχέρεια στους δημάρχους να καθορίζουν ειδικά μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης για τους οικονομικά αδύνατους υπόχρεους. Επιπλέον, δίνεται το δικαίωμα μετάταξης στους οικείους δήμους του προσωπικού που απασχολείται σε δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που κλείνουν. «Φύλλο πορείας» προς τους δήμους μπορεί να λαμβάνει και το πλεονάζον προσωπικό των περιφερειών που απασχολείται κυρίως σε τεχνικές υπηρεσίες.

Αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ


Το νέο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ συζητήθηκε, σήμερα, στο υπουργείο Παιδείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της διακομματικής επιτροπής για το νέο Λύκειο.
Σύμφωνα με αυτό, οι μαθητές που πηγαίνουν τώρα στην πρώτη τάξη Λυκείου και ήδη παρακολουθούν νέα προγράμματα, όταν θα πάνε στην τρίτη τάξη Λυκείου θα δώσουν εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα ενδοσχολικά και σε κοινά θέματα, σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα μαθήματα, ωστόσο, θα χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι εξετάσεις στην πρώτη ομάδα θα οδηγούν σε εθνικό απολυτήριο, ενώ τρία έως πέντε θα είναι τα μαθήματα της δεύτερης ομάδας και σε αυτά θα διαγωνίζονται εκείνοι που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές και να εισαχθούν σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
Τα παιδιά που πάνε τώρα στην τρίτη τάξη Γυμνασίου, όταν θα φτάσουν στην τρίτη τάξη Λυκείου, θα έχουν ήδη διδαχθεί τη δευτέρα και τρίτη Λυκείου με τα νέα μέτρα, ενώ όταν θα δώσουν εξετάσεις όπως ακριβώς και οι προαναφερόμενοι μαθητές, θα έχουν επιπλέον Τράπεζα Θεμάτων σταθμισμένης δυσκολίας, απ΄όπου θα αντλούνται τα θέματα όλων των εξετάσεων.
Επίσης, θα μπορούν να διαγωνίζονται πολλές φορές σε ένα μάθημα μέσα στην ίδια χρονιά, προκειμένου να επιτύχουν την εισαγωγή στη σχολή που θέλουν. Στις προτάσεις του υπουργείου είναι οι εξετάσεις να γίνονται την ίδια ημέρα και για τις δύο ομάδες μαθημάτων.
Ας σημειωθεί ότι τα πανεπιστήμια θα έχουν λόγο και ρόλο, αφού θα ορίζουν μαθήματα και συντελεστές βαρύτητας. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι θα υπάρχουν τμήματα χαμηλής ζήτησης, στα οποία θα εισάγονται υποψήφιοι χωρίς εξετάσεις, μόνον με μία αίτησή τους και προφανώς με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου.
Την πρόταση για τις αλλαγές στο Λύκειο και στο σύστημα πρόσβασης, παρουσίασε σήμερα στη Διακομματική Επιτροπή η επιστημονική ομάδα, που αποτελείται από το γενικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Βασίλη Κουλαϊδή- που τη συντονίζει-, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Αλέξη Δημαρά, τον πρόεδρο του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ), Ιωάννη Καζάζη, τον πρώην πρόεδρο του ΣΠΔΕ, Γιώργο Μπαμπινιώτη και την πρώην γενική γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Νίκη Γκοτσοπούλου.
Στο τέλος της συζήτησης, η υπουργός Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου επισήμανε ότι η «Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, δεν σημαίνει μόνο PSI και προβλήματα στην οικονομία. Στην Παιδεία, υπάρχει ανάγκη μεταρρύθμισης σε όλα τα επίπεδα και κάθε μέρα που χάνεται, την "πληρώνουμε" με χρόνια. Στο υπουργείο Παιδείας έγινε σήμερα, από μία επιτροπή εξαιρετικών επιστημόνων, η παρουσίαση του προγράμματος σπουδών στο Λύκειο και του συστήματος πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το καλό κλίμα συνεργασίας και ανταλλαγής προτάσεων ανάμεσα στα κόμματα και στα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής για την Παιδεία. Είναι κατανοητό σε όλους μας, πλέον, ότι στην Παιδεία απόλυτη προϋπόθεση είναι η εθνική συνεννόηση».
Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Β. Κουλαϊδής τόνισε ότι «σήμερα παρουσιάστηκε η πρόταση της Επιτροπής προς τη Διακομματική Επιτροπή, σχετικά με το νέο σύστημα πρόσβασης. Βασική μας αρχή είναι να μην αιφνιδιαστεί κανένας μαθητής. Για αυτό το λόγο, η πλήρης εφαρμογή του νέου συστήματος θα αφορά τους μαθητές που, αυτή τη στιγμή, φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου. Για τους μαθητές που σήμερα φοιτούν στη Β' και Γ΄Λυκείου δεν θα υπάρξει απολύτως καμία αλλαγή στο σύστημα πρόσβασης, ούτε στο πρόγραμμα σπουδών».
Ειδικότερα:
- Οι μαθητές, που αυτή τη στιγμή φοιτούν στην Α' Λυκείου, θα παρακολουθήσουν στη Β' και Γ' Λυκείου προσαρμοσμένα προγράμματα σπουδών, που θα τους επιτρέπουν τη συμμετοχή στο καινούργιο σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων. Θα πάρουν μέρος σε τελική γραπτή εξέταση που θα περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:
- Η πρώτη ομάδα θεμάτων θα καθορίζει το βαθμό του απολυτηρίου και
- Η δεύτερη ομάδα θεμάτων θα περιλαμβάνει τα μαθήματα για εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση και θα καθορίζει το βαθμό πρόσβασης.
- Για τους σημερινούς μαθητές της Α' Λυκείου δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον τρόπο διοργάνωσης των εξετάσεων.
Για το νέο σύστημα πρόσβασης:
- Στην πρόταση για το νέο σύστημα πρόσβασης, τα μαθήματα για εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση θα είναι 3- 5, για τα οποία θα έχουν λόγο τα τμήματα των ΑΕΙ, που θα καθορίζουν και το συντελεστή βαρύτητας για κάθε μάθημα. Να σημειωθεί ότι το ένα μάθημα θα είναι οπωσδήποτε η Νεοελληνική Γλώσσα.
- Οι μαθητές θα εξετάζονται σε δύο ομάδες μαθημάτων (για το απολυτήριο και για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση).
- Τα θέματα της πρώτης ομάδας, για το απολυτήριο, θα είναι κοινά για όλους τους μαθητές πανελλαδικά. Οι μαθητές θα δίνουν όλα τα μαθήματα που διδάσκονται. Με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών, οι μαθητές θα κάνουν επιλογές μαθημάτων και θα διδάσκονται 8 μαθήματα στη Γ' Λυκείου, άρα θα δίνουν εξετάσεις σε 8 μαθήματα.
- Αν οι μαθητές δεν θέλουν να εισαχθούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, δεν θα παίρνουν μέρος στην εξέταση της δεύτερης ομάδας μαθημάτων.
- Για τμήματα που έχουν χαμηλή ζήτηση προτείνεται εισαγωγή χωρίς εξετάσεις.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Καθαρισμός του σαλονιού αυτοκινήτου

Το εσωτερικό του αυτοκινήτου μας κατά τις μετακινήσεις μας λερώνεται από διάφορους παράγοντες. Πώς όμως θα μπορέσουμε να το διατηρήσουμε καθαρό;
Τρίχες κατοικίδιου ζώου
Πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν να αφήνουν ελεύθερο το κατοικίδιο ζώο τους στο πίσω κάθισμα. Αυτό, εκτός του ότι χαρακτηρίζεται επικίνδυνο για τη ζωή του αλλά και την ασφάλεια των υπολοίπων επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης, έχει ως αποτέλεσμα σε όλες τις ταπετσαρίες να κολλάνε αρκετές εκατοντάδες τρίχες από το τρίχωμά του. Πολλές είναι οι φορές, λοιπόν, που ακόμα και μία ηλεκτρική σκούπα δεν μπορεί να τις απορροφήσει, διότι μπλέκονται με τις ίνες των καθισμάτων. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να προμηθευτούμε από κάποιο κατάστημα το οποίο εμπορεύεται είδη για κατοικίδια ζώα (pet shop) ένα ειδικό ρόλερ, το οποίο να διαθέτει κολλώδη επιφάνεια, ώστε να συσσωρεύονται πάνω του οι τρίχες αλλά και διάφορα άλλα χνούδια. Το κόστος του είναι αρκετά χαμηλό, ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για τον καθαρισμό της καμπίνας του αυτοκινήτου σας.

Καθαρισμός τσίχλας

Ένα από τα πράγματα που αρέσει στα μικρά παιδιά, είναι να μασάνε τσίχλα. Μέσα στο αυτοκίνητο όμως, μπορεί να την κολλήσουν σε κάποιο κάθισμα, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν... πονοκέφαλο στους γονείς. Το παγάκι είναι μία από τις μεθόδους καθαρισμού για όλα τα υφάσματα. Τυλίξτε ένα παγάκι σε μία πετσέτα ή σε ένα κομμάτι χοντρού χαρτιού κουζίνας και στη συνέχεια τρίψτε το πάνω στην τσίχλα, σε μικρά χρονικά διαστήματα, κάνοντας κυκλικές κινήσεις. Έτσι, αυτό που θα καταφέρουμε είναι να παγώσει η περιοχή που βρίσκεται η τσίχλα και τα υπολείμματά της να αφαιρεθούν πιο εύκολα με τη βοήθεια ενός πανιού.

Δυσοσμία

Ένα από τα πιο συνηθισμένα μέρη στο εσωτερικό του αυτοκινήτου από τα οποία προέρχεται δυσοσμία, είναι τα προστατευτικά πατάκια. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, λόγω των βρώμικων υδάτων που μεταφέρουμε με τα παπούτσια μας στο εσωτερικό, αλλά και λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος και υγρασίας, με αποτέλεσμα να μη στεγνώνουν οι μοκέτες και με τον καιρό να δημιουργούνται διάφοροι μικροοργανισμοί. Έτσι λοιπόν, η καλύτερη λύση είναι να τις αφαιρέσουμε από την καμπίνα και να τις πλύνουμε με νερό και καθαριστικό σαπούνι πιάτων. Με τη βοήθεια μίας βούρτσας μπορούμε να τις τρίψουμε, ώστε να καθαρίσουν σε βάθος και να χρησιμοποιήσουμε μία ποσότητα ξυδιού, το οποίο θα μας βοηθήσει να αποβάλουμε εντελώς τη δυσοσμία.

Λεκέδες στα υφάσματα

Ένας από τους πιο συνηθισμένους λεκέδες στην καμπίνα του αυτοκινήτου είναι αυτός του καφέ στο ύφασμα κάποιου καθίσματος. Για να καθαρίσουμε αυτό το λεκέ, μπορούμε να προμηθευτούμε από κάποιο κατάστημα με αξεσουάρ αυτοκινήτου ένα σπρέι «ενεργού» αφρού, με το οποίο θα ψεκάσουμε πάνω στο λεκέ. Αν, όμως, δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καθαριστικό χαλιών για το σπίτι, το οποίο θα προσφέρει καθαρισμό εις βάθος. Πρώτα θα πρέπει να τοποθετήσουμε μικρές ποσότητες σε ένα ελαφρώς βρεγμένο ύφασμα και να τρίψουμε τη λερωμένη επιφάνεια, μέχρι να δημιουργηθεί μία μικρή ποσότητα αφρού. Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα και μετά σκουπίζουμε με ένα καθαρό πανί. Αν ο λεκές παραμένει, μπορούμε να επαναλάβουμε μερικές ακόμα φορές τη διαδικασία, χωρίς όμως να ασκούμε ιδιαίτερη δύναμη.
Πηγή: autotriti.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...