Κυριακή, Φεβρουαρίου 27, 2011

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ


Η τρίτη εβδομάδα του Τριωδίου αρχίζει από την Κυριακή της Αποκράω.Λέγεται έτσι,διότι μετά την Κυριακή αυτή απέχομαι κρέατος.Η Κυριακή αυτή είναι η τελευταία ημέρα της κρεατοφαγίας.Από την ημέρα αυτήν μέχρι το Πάσχα,εκτός των αρρώστων.Καθόλην την εβδομάδα καταλύωμαι γαλακτώδη,αυγά και ψάρι.
« Όταν έλθης,ο Θεός,επί της γης μετά δόξης και τρέμωσι έλκη και βίβλοι ανοίγωνται και τα κρυπτά δημοσιεύωνται,τότε ρύσαι με εκ του πυρός του ασβέστου και αξίωσον εκ δεξιών σου με στήναι,Κριτά δικαιότατε».
Δηλαδή:
Όταν έλθης,ω Θεέ,επί της γης μετά δόξης και τρέμουν από τον φόβον τα σύμπαντα,πύρινος δε ποταμός κυλά προ της δικαστικής Σου Έδρας και παρασύρη εντός του τους καταδικασμένους και ανοίγωνται βιβλία όπου είνε γραμμέναι αι πράξεις των ανθρώπων και τα κρυπτά του καθενός φανερώνωνται ενώπιων όλων,τότε,ω δικαιότατε Κριτά,αξίωσέ με να σταθώ εις τα δεξιά Σου (και να κληνονομήσω την Βασιλείαν Σου).
Έψαλλε η Εκκλησία μας σήμερα,και μας φέρει εις την μνήμην μας την φοβεράν Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου.
Το δε «Ωρολόγιον» της Εκκλησίας μας γράφει:
«Σκοπός ουν των Αγίων Πατέρων εστίν,ίνα,διά της ενθυμίσεως της φοβεράς εκείνης ημέρας,διεγείρων ημάς εκ του ύπνου της αμέλειας προς εργασίαν της αρετής και προτρέψωσιν εις φιλαδελφίαν και συμπάθειαν.Επειδή δε τη ερχομένη Κυριακή της τυροφάγου ποιούμεν την ανάμνησιν της του Αδάμ εξορίας εκ του Παραδείσου της τρυφής,ήτις εστίν η αρχή του παρόντος βίου,δήλον ότι η σημερινή εορτή λογίζεται ως τελευταία πασών ` διότι εις ταύτην αληθώς τελευτώσι τα ημέτερα πάντα και ο κόσμος αυτός»
ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ "ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ"

Ρεπορτάζ : Φωτεινή Καλλίρη
(από την Καθημερινή της Κυριακής)
«Κινητικότητα υπαλλήλων», νέες προϋποθέσεις στις μετατάξεις εργαζομένων του Δημοσίου, εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου και καθιέρωση κινήτρου παραγωγικότητας συνθέτουν το νέο νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα λειτουργεί το Δημόσιο. Μάλιστα, η...
ποιοτική καταγραφή που έχει ξεκινήσει θα βοηθήσει στη διαμόρφωση του ενιαίου μισθολογίου, από το οποίο θα «κοπούν» τα ειδικά επιδόματα και θα συνδεθούν οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων με την παραγωγικότητα, ενώ θα σχεδιαστεί και ο νέος χάρτης υπηρεσιών του Δημοσίου.
Στόχος του υπουργού Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούση είναι να δοθεί στο κράτος η ευελιξία να μετακινεί, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν, κάθε υπάλληλο που εφεξής θα προσλαμβάνει. Ο εργαζόμενος θα θεωρείται «κρατικός υπάλληλος» και δεν θα ταυτίζεται με τη θέση στην οποία υπηρετεί, αλλά θα μπορεί κάθε πέντε χρόνια να μετακινείται σε άλλη υπηρεσία υπουργείου ή φορέα. Αξονας για την επιτυχία του εγχειρήματος θα είναι η καθολική εφαρμογή του νέου μισθολογίου στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ, αλλά και στις ΔΕΚΟ, σε συνδυασμό με ένα κοινό «προσοντολόγιο».
Οι βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις προωθούμενες αλλαγές: - Tι περιλαμβάνει το νέο μισθολόγιο που σχεδιάζει η κυβέρνηση;

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 25, 2011

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

Την Παρασκευή, της μικρής Αποκριάς, το απόγευμα και το Σάββατο των ψυχών, σε όλες τις Εκκλησίες ψάλλεται μνημόσυνο προς ανάπαυση όλων των ψυχών από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τώρα.
‘’ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ’’
Η αγία Εκκλησία μας τελεί μνημόσυνα υπέρ πάντων των κεκοιμημένων.  Από το ‘’Ωρολόγιον’’ της Εκκλησίας μας αποσπώμεν και πάλιν τα εξής:
‘’ Εξ αυτών των αποστολικών Διαταγών εν βιβλίω η΄,κεφ. Μβ΄,έλαβεν η του Χριστού Εκκλησία την συνήθειαν του επιτελείν τα λεγόμενα τρίτα και ένατα και τεσσαρακοστά και λοιπά μνημόσυνα των κεκοιμημένων.
Επειδή δε πολλοί κατά καιρούς απέθανον άωρα ή εις ξενιτείαν, ή εις θάλασσαν, ή εις όρη και κρημνούς, ίσως δε και πένητες όντες ουκ ηξιώθηκαν των διατεταγμένων μνημοσύνων δια τούτο φιλανθρώπως οι θείοι Πατέρες κινούμενοι, εθέσπισαν σήμερον μνημόσυνον κοινόν πάντων των απ`αιώνος ευσεβώς τελευτησάντων χριστιανών, ίνα και όσοι των μερικών μνημοσύνων ουκ έτυχον συμπεριλαμβανωνται εις το κοινόν τούτο κακείνοι.
Προς τούτοις, επειδή αύριον ποιούμεν την ανάμνησιν της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, και επειδή οι κεκοιμημένοι ουδέ εκρίθησαν, ουδέ έλαβον έτι την τελείαν αντάμειψιν (Πράξ. Ιζ΄31,Β΄Πέτρ.β΄9,Εβρ. ια΄30-40) ευκαίρως μνημονεύει σήμερον των ψυχών η Εκκλησία και, εις το άπειρον έλεος του Θεού θαρρούσα, δέεται ίνα ελεήση τους αμαρτωλούς. Ότι δε απάντων κοινώς των τεθνεώτων η μνήμη ενθυμίζει τον κοινόν θάνατον και εις ημάς εν καιρώ αρμοδίω και διεγείρει προς μετάνοιαν, τούτο έστι τρίτον αίτιον του παρόντος μνημοσύνου’’
Η Εκκλησία μας ψάλλει κατά την ημέραν αυτήν:
‘’ Ο βάθει σοφίας φιλανθρώπως πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων, μόνε Δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε,τας ψυχάς των δούλους Σου εν σοι γαρ την ελπίδαν ανέθεντο τω ποιητή και πλάστη και Θεώ ημών’’.
Δηλαδή:
Μόνε Δημιουργέ Κύριε, Συ που πανσόφως και φιλανθρώπως διευθύνεις τα πάντα και εις τον καθένα δίδεις ότι είναι συμφέρον, ανάπαυσε τας ψυχάς των δούλων σου  διότι εις Σε, τον Ποιητήν και Πλάστην και Θεόν μας εστήριξαν όλας τας ελπίδας των.
ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 24, 2011

Πρόγραμμα Αποκριάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

10:00 Πανηγυρικό άνοιγμα της Αποκριάς στην είσοδο της πόλης των Σερβίων από τους ¨¨Μερακλήδες Σερβίων¨¨
21:00 Αποκριάτικος χορός του Αιμοδοτικού Συλλόγου Περιφέρειας Σερβίων στο οικογενειακό κέντρο Πλάτανος
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
13:00 Παιδικό Πάρτυ με κλόουν στο Τρανόβαλτο
15:00 Περιφορά Καρνάβαλου στην πόλη των Σερβίων
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
20:30 Φανός στη Λάβα
ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ
20:30 Φανός ¨Τασλίκι¨ στα Σέρβια
20:30 Φανός ¨Κρανιάς¨ στο Πλατανόρευμα
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ
20:30 Φανός ¨Συνοικισμού¨ στα Σέρβια
20:30 Φανός ¨Παλιόμυλος¨ στο Πλατανόρευμα

Τρίτη, Φεβρουαρίου 22, 2011

Εορτάζει σήμερα ο Αγιος των Κουβουκλίων 22-2-2011ΟΣΙΟΣ   ΒΑΡΑΔΑΤΟΣ

     
    
        Ο άγιος Βαραδάτος ήταν από την Αντιόχεια, μεγάλη και ονομαστή πόλη της εποχής εκείνης, που μετά τους διωγμούς, υπήρξε η χρυσή εποχή της Εκκλησίας. Σε νεανική ηλικία διάλεξε τον ασκητικό βίο κι έζησε όλα του τα χρόνια μέσα σε σωματική κακουχία και στέρηση. Έφτιαξε μια ξύλινη καλύβα, που καλά-καλά δεν τον χωρούσε ούτε ξαπλωμένο ούτε όρθιο και δεν τον προστάτευε ούτε από τη βροχή και το κρύο το χειμώνα, ούτε από τον ήλιο και τη ζέστη το καλοκαίρι. Πίστευε ότι όσο περισσότερο στενεύομε τον φυσικό κόσμο γύρω μας, τόσο πιο πολύ απλώνεται ο ουρανός μέσα μας και τόσο πιο πολύ βρισκόμαστε κοντά στο Θεό και στο σωστό δρόμο της σωτηρίας μας.
         Εορτάζει και τιμάται η μνήμη του στις 22 Φεβρουαρίου.


Άλλος ένας τοπικός άγιος που η μνήμη του τιμάται στην περιοχή των Κουβουκλίων του Δήμου Σερβίων απο τους προφυγες που ήρθαν απο την μικρά Ασία και εγκαταστάθηκαν Κουβούκλια, οικισμό τοποθετημένο  ανάμεσα στη Μεσσιανή και στον Ροδίτη.

Στη μνήμη του είναι αφιερωμένο το εκκλησάκι που βρίσκεται απέναντι απο τον Ναυτικό Όμιλο της λίμνης Πολυφύτου

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 16, 2011

Έλεγχος του ιντερνετ απο τους γονείς

Αν θέλετε να έχετε τον έλεγχο του υπολογιστή σας ως γονείς, για να μπορείτε να ελέγχετε τα παιδιά σας και να τα προστετεύετε απο περιεχόμενο του διαδικτύου που δεν είναι κατάλληλο για αυτά, τότε δεν έχετε παρα να κατεβάσετε ένα απο τα πολλά προγράμματα γονικού ελέγχου του ιντερνετ είτε ελεύθερα είτε με χρέωση.

Για να κατεβάσετε τέτοια προγράμματα δεν έχετε παρά να γράψετε σε μια σελίδα αναζήτησης στο ίνετρνετ π.χ google ή yahoo τη φράση "parental software (free)" ή "sait blocker" και να κάνετε αναζήτηση στα αποτελέσματα.

Τα προγράμματα εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας και εμποδίζουν κατά την περιήγηση σας (με όλα τα γωνωστά προγράμματα περιήγησης)στο διαδίκτυο την προσβαση σε ορισμένες ιστοσελίδες, ενώ σε κατά περίπτωση ζητούν απο τους γονείς τον κωδικό που έχουν προεπιλέξει οι ίδιοι, κατα την εγκατάσταση, για την προσβαση. Επίσης δίνους την δυνατότητα να αποκελείονται μεμονωμένες σελίδες ή να επιτρέπονται κάποιες απο τις απαγορευμένες.

Δίνουμε μερικές τέτοιες σελίδες :


http://www1.k9webprotection.com/
http://www.safefamilies.org/download.php   (εκτός windows vista και 7)
http://www.parentalcontrolbar.org/  
http://www.chatshield.com/  (Για   Windows Live Messenger) 

Να σημειώσουμε ότι εμείς δοκιμάσαμε μόνο το k9webprotection
Tα προγράμματα αυτά μπορεί να γίνουν κουραστικά για τους ενήλικους χρήστες καθώς ζητάνε συνέχεια κωδικό για προσβαση π.χ για όλα τα βίντεο στο youtube και για το facebook . Μπορούνε όμως να ρυθμιστούν (settings) ως προς την ασφάλεια που παρέχουν(μειώνοντας την) για να γίνουν πιο εύχρηστα.
(Απεγκατάσταση τους, για windows, γίνεται απο Έναρξη(ή το εικονίδιο κάτω αριστερα στην επιφάνεια εργασίας) -πίνακας ελέγχου -επιλογή προγράμματα και προσθαφαίρεση προγραμμάτων.)


Απο τα πρόσθετα του firefox βρήκαμε

http://www.webutation.net/
http://www.mywot.com/
https://addons.mozilla.org/el/firefox/search/?q=CensureBlock&cat=all&x=0&y=0
http://inspiredeffect.com/FoxFilter/ -στο settings-blocked γράφετε λέξεις που πρέπει να αποφεύγουν τα παιδιά (για να πάρετε όμως τους κωδικούς για τη  γονική αποκλειστικότητα χρειάζεται προσφορά 10δολ)

Τα τελευταία ενσωματώνονται στο firefox και δίνουν πληροφορίες ασφαλείας για του ιστότοπους.(Για διαγραφή ανοίξτε το fιrefox και πατήστε- Εργαλεία -Πρόσθετα- επιλογή του πρόσθετου και επενεργοποίηση ή απεγκατάσταση )Αιχµάλωτοι του Δικτύου

Εφηβοι καθηλωµένοι στις οθόνες τους (φωτογραφία αρχείου). Επικίνδυνη αύξηση των κρουσµάτων εθισµού στα διαδικτυακά παιχνίδια διαπιστώνουν οι ειδικοί
Ο Νίκος, ο Γιώργος κι ο Πάνος απείλησαν να βάλουν τέρµα στη ζωή τους ότανέχασαν πόντους στο παιχνίδι που έπαιζαν στο Ιντερνετ. ΟΓιάννης είχε ήδη προσπαθήσει µια φορά να αυτοκτονήσει µε χάπια όταν το παιχνίδι τον «απέβαλε» για 2 ώρες και ετοιµαζόταν να επαναλάβει την απόπειρα µε ακόµη περισσότερα χάπια όταν για δεύτερη φορά βρέθηκε εκτός παιχνιδιού. Ταδύοτελευταία χρόνια η ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος έχεικαταφέρει να εντοπίσει έξι εφήβους και νέους ηλικίας από 13 έως 22 ετών που απείλησαν να βάλουν τέρµα στη ζωή τους επειδή µαράθηκαν τα διαδικτυακά τους φυτά, έχασαν το εικονικό τους ξίφος ή άδειασε το ηλεκτρονικό τους θησαυροφυλάκιο. «Για πολλούς ανθρώπους τα διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων αποτελούν τρόπο ζωής. Τασυναισθήµατα και η ψυχολογία τους αλλάζουν αναλόγως µε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ορισµένοι από αυτούς φτάνουν στο σηµείο να επιθυµούν ακόµη και να βάλουν τέρµα στη ζωή τους αν χάσουν κάποιους πόντους ή χάσουν ένα αντικείµενο του χαρακτήρα τους στο παιχνίδι», λέει στα «ΝΕΑ» ο προϊστάµενος της υποδιεύθυνσης ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, Μάνος Σφακιανάκης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις άλλοι χρήστες του Ιντερνετ που διάβασαν τα µηνύµατα των επίδοξων αυτοχείρων είναι αυτοί που ειδοποίησαν την Αστυνοµία.

Σε αυξηµένο όµως συναγερµό βρίσκονται πλέον και οι εταιρείες που διαχειρίζονται διάσηµα διαδικτυακά παιχνίδια όπως το Second Life, το Lineage, το Warcraft και το Farmville. Σε χώρες της Ασίας καιτης Βόρειας Ευρώπης έχουν καταγραφεί περιπτώσεις αυτοκτονιών νεαρών ατόµων όταν έχασαν πόντους από το παιχνίδι που έπαιζαν. Πριν από µερικές εβδοµάδες νεαρή µητέρα στη Νότια Κορέα σκότωσε το παιδί της διότι τη διέκοπτεαπό το παιχνίδι ρόλων που έπαιζε.

«Για την περίπτωση ενός παιδιού που απείλησε πως θα αυτοκτονούσε όταν ο διαχειριστής τον απέβαλε για δύο ώρες από το παιχνίδι δεχτήκαµε τηλεφώνηµα από τη Γαλλία. Εκείνοι έκριναν το µήνυµα ως ιδιαίτερα σοβαρό, και µας έδωσαν τη διεύθυνση ΙΡ του παιδιού. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα βρεθήκαµε στα ίχνη του και στη συνέχεια ψυχολόγοι, όπως συµβαίνει και σε όλες τις περιπτώσεις που επεµβαίνουµε, ήρθαν σε επαφή µε τον νεαρό και τους γονείς του», αναφέρει ο κ. Σφακιανάκης.

ά∆ΙΆΦΟΡΙά. Μιαπερίπτωση ωστόσο έχειµείνει βαθιάχαραγµένη στους αστυνοµικούς της ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Είχε χρειαστεί να εντοπίσουν τους γονείς ενός 15χρονου στα νότια προάστια της Αθήνας ο οποίος απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει γιατί έχασε πόντους στοπαιχνίδι Lineage. «Μην ασχολείστε. Εχει προσπαθήσει και άλλη φορά να αυτοκτονήσει το παιδί επειδή έχανε στο παιχνίδι. Θα πάρει ένα χάπι και θα του περάσει», είπε στους εµβρόντητους αστυνοµικούς η µητέρα η οποία έπαιζε την ώρα εκείνη µπιρίµπαµε φίλες της και δήλωσε στουςαστυνοµικούς πως όταν θα τελείωνε το δικό της παιχνίδι, θα πήγαινε να µιλήσει στο παιδί της!

Τα ΚΡΟΎΣΜΑΤΑ
ΕΧΑΣΕ 130.000 ΕΥΡΩ
Ο Γιώργος είχε αρχίσει να παίζει καζίνο στο ίντερνετ από τα 13 του. Για δύο µήνες περνούσε το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας του παίζοντας την e-ρουλέτα. οταν αποφάσισε να σταµατήσει το παιχνίδι έλαβε µήνυµα πως χρωστούσε 130.000 ευρώ στην εταιρεία.

Στην οικογένειά του άφησε ένα χειρόγραφο σηµείωµα µε το οποίο ζητούσε συγγνώµη για το ποσό που τους επιβάρυνε και ανέφερε πως θα έβαζε τέλος στη ζωή του. οι αστυνοµικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν από το κινητό του τηλέφωνο.

οπως αποδείχθηκε, το ποσό που χρωστούσε ήταν εικονικό και δεν ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα.

ΑΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ...
Ο 13χρονος βασίλης και ο 17χρονος Νίκος απείλησαν πως θα βάλουν τέρµα στη ζωή τους όταν έχασαν πόντους στο Lineage. ενας άλλος 15χρονος που είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει µία φορά όταν έχασε πόντους στο παιχνίδι, επανέλαβε την απόπειρα όταν ο διαχειριστής του παιχνιδιού τον απέβαλε λόγω «ανάρµοστης συµπεριφοράς» για δύο ώρες.

Η ΠΡΏΤΗ ΜΗΝΥΣΗ
Πριν από λίγες ηµέρες κατατέθηκε στην ελλάδα και η πρώτη µήνυση για κλοπή «διαδικτυακού» ξίφους και χρυσών λιρών από χρήστη online παιχνιδιού! ο «κλέφτης» εντοπίστηκε, αλλά το δικαστήριο δήλωσε αναρµόδιο να εκδικάσει κλοπή άυλου αντικειµένου.

ΠΗΓΗ: Τµήµα ∆ίωξης Ηλεκτρονικού εγκλήµατος ασφάλειας αττικής

Απο τα ΝΕΑ

Σάββατο, Φεβρουαρίου 12, 2011

Παρουσίαση βιλίου απο τον ΜΟΣ.


Παρουσίαση του βιβλίου  "Η Αντιγόνη του Σοφοκλή στη Ποντιακή διάλεκτο"  από τους Θεοδ. και Στ. Κωνσταντινίδη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 13-2-2010 και ώρα 11:00π.μ.  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων  από το  Μορφωτικό Όμιλος Σερβίων.

Α.Σ Τιτάνας Σερβίων-Βίντεο παρουσίαση

Αφιέρωμα στο λήσταρχο Γιακούλα σήμερα στην ΝΕΤ

Σήμερα στην ΝΕΤ στις 2 το μεσημέρι (12-2-2011) θα προβληθεί σε επανάληψη η εκπομπή "Η μηχανή του Χρόνου" με αφιέρωμα στο λήσταρχο Φώτη Γιαγκούλα που έδρασε την περιοχή μας στις αρχες του περασμένου αιώνα, με μαρτυρίες κατοικων της περιοχής μας και του τύπου της εποχής.

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 11, 2011

Αποκριάτικα είδη: Χαρά αλλά και κίνδυνοι

http://kepka.org

Οι απόκριες είναι μια περίοδος χαράς και διασκέδασης. Όμως, υπάρχουν και αρκετοί κίνδυνοι, τους οποίους πρέπει να γνωρίζουμε, ώστε η διασκέδαση να παραμείνει μόνο χαρά.
Οι αποκριάτικες στολές είναι πιο εύφλεκτες, από τα συνηθισμένα ρούχα. Για το λόγο αυτό, στους χώρους, που γίνονται αποκριάτικα πάρτι, δεν πρέπει να υπάρχουν εστίες φωτιάς (τζάκια, κεριά, τσιγάρα αναμμένα) και επίσης πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστικά μέσα.
Για τις αποκριάτικες στολές των παιδιών μας, πρέπει να τηρούμε όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, που ισχύουν για τα παιδικά ρούχα:
 1. Ενδύματα, για παιδιά, μέχρι 7 ετών (ύψος 1.34μ), δεν πρέπει να φέρουν κορδόνια και κορδόνια περίσφιξης, στην περιοχή της κουκούλας και του λαιμού.
 2. Ενδύματα, για παιδιά, μεταξύ 7 και 14 ετών, δεν πρέπει να φέρουν κορδόνια, στην περιοχή της κουκούλας και του λαιμού μακρύτερα των 7,5cm ή κορδόνια περίσφιξης, με ελεύθερες άκρες. Τα κορδόνια (λειτουργικά ή διακοσμητικά), στην περιοχή της κουκούλας και του λαιμού, δεν πρέπει να είναι ελαστικά, εκτός από τις τιράντες ώμων και τα κορδόνια, που δένουν, στο πίσω μέρος του λαιμού.
 3. Τα παιδικά ενδύματα δεν πρέπει να φέρουν κορδόνια και κορδόνια περίσφιξης, με ελεύθερες άκρες, μακρύτερα των 14cm, στην περιοχή του θώρακα και της μέσης.
 4. Τα παιδικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα να δένουν, στο πίσω μέρος του λαιμού, δεν πρέπει να φέρουν ελεύθερες άκρες, στην περιοχή της κουκούλας και του λαιμού.
 5. Τα παιδικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα να δένουν, στο μπροστινό μέρος, δεν πρέπει να φέρουν δεμένες ζώνες ή φαρδιές λωρίδες, σαν ζώνες (πάχους 3cm και άνω), μακρύτερες των 36cm σε μήκος, μετρημένες, όταν είναι λυτές και από το σημείο, που αυτές δένονται.
 6. Κορδόνια ή κορδόνια περίσφιξης, σε παιδικά ενδύματα, δεν πρέπει να κρέμονται, κάτω από το μανίκι ή το στρίφωμα του ενδύματος.
 7. Κορδόνια περίσφιξης, λειτουργικά και διακοσμητικά κορδόνια, στο κάτω μέρος του στριφώματος, σε μακριού μήκους παντελόνια, θα πρέπει να βρίσκονται στο εσωτερικό του ενδύματος.
 8. Στην περιοχή των μηρών, τα παιδικά ενδύματα επιτρέπεται να έχουν μόνο εσωτερικά κορδόνια. Δεν επιτρέπεται να κρέμεται εξωτερικά κορδόνι, κάτω από χαμηλότερη άκρη του ενδύματος, γιατί υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτούν τα παιδιά, σε πόρτες σχολικών λεωφορείων ή σε άλλα κινούμενα αντικείμενα.
 9. Ενδύματα με μακριά μανίκια, για παιδιά ηλικίας 0-14 ετών δεν επιτρέπεται να έχουν κορδόνια, που να προεξέχουν, από το κάτω άκρο του μανικιού.
  Τα χειροποίητα παιδικά ενδύματα θα πρέπει, επίσης, να συμμορφώνονται, με τις παραπάνω συστάσεις.
Τα αποκριάτικα σπρέι, θα πρέπει να φέρουν, υποχρεωτικά, στην ελληνική γλώσσα, μεταξύ άλλων και τις ενδείξεις:
 • δοχείο υπό πίεση
 • το δοχείο να προφυλάσσεται από τις ακτίνες του ήλιου
 • να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 50ο C
 • να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμα και μετά τη χρήση
Οι καταναλωτές πρέπει:
 • Να επιλέγουμε προϊόντα, που φέρουν ενδείξεις και τις τυχόν οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφύλαξης, στην Ελληνική γλώσσα καθώς και τα στοιχεία του υπευθύνου διάθεσης, στην αγορά.
 • Να διαβάζουμε, προσεκτικά και να ακολουθούμε τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, πριν από τη χρήση των σπρέι.
 • Να μην ψεκάζουμε απευθείας, στο πρόσωπο και στα μάτια, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές βλάβες, στην υγεία μας.
 • Επειδή τα συγκεκριμένα προϊόντα ενδέχεται να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες, να αποφεύγουμε να ψεκάζουμε, στην κατεύθυνση της φλόγας ή σε πυρακτωμένο σώμα.
 • Να μην καπνίζουμε, συγχρόνως, με τη χρήση του προϊόντος.
 • Να τα διατηρούμε, μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας.
 • Να τα χρησιμοποιούμε, κατά προτίμηση, σε ανοικτούς και καλά αεριζόμενους χώρους.
 • Αποκριάτικα σπρέι, που φέρουν την ένδειξη «Μόνο για επαγγελματική χρήση», δεν πρέπει να αγοράζονται, από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, για ψυχαγωγικούς ή διακοσμητικούς σκοπούς, από μη επαγγελματίες και κυρίως, από παιδιά, επειδή παρουσιάζουν μεγάλη επικινδυνότητα (όπως π.χ. ευφλεκτότητα) και πρέπει να τυγχάνουν ανάλογης χρήσης, από επαγγελματίες.

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 10, 2011

Για γονείς και παιδιά

Εγκυκλοπαίδειες

Εκπαιδευτικές Σελίδες

Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών ταϊζει καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπους, Έλληνες και ξένους.

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.video&id=704-Βίντεο μόλις ανοίξει η σελίδα πατήστε στο κέντρο της οθόνης.

 Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών ταϊζει καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπους, Έλληνες και ξένους. Από τις 3.00 το μεσημέρι και μετά όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στο συσσίτιο της εκκλησίας στην οδό Σοφοκλέους.

Η συλλογή μας στο youtube

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 09, 2011

1000 αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας

Συμπληρώσαμε αισίως 1000 αναρτήσεις στο ιστολόγιο. Αυτή βέβαια είναι 1001 ανάρτηση.

Σας κάνουμε λοιπόν δώρο μια συμβουλή. Πως θα εμποδίζετε να σας αντιγράφουν θέματα στην ιστοσελίδα σας και πως θα αντιγράφετε θέματα απο αυτούς που σας εμποδίζουν να αντιγράφετε.

Αντιγράφουμε απο παλιότερη ανάρτηση :  http://serviotikos.blogspot.com/2010/05/blog.html   

Αν δεν θέλετε να σας αντιγράφουν θέματα για τα οποία έχετε κοπιάσει να τα γράψετε, αναζητήστε τον κωδικό html- javascript απο μια μηχανής αναζήτησης π.χ google γράφοντας no right click

Αν όμως θέλετε να αντιγραψετε και να επικολλήσετε ένα κείμενο απο μια σελίδα και σας εμποδίζουν με τον παραπάνω τρόπο, τοτε ανοίξτε τη διεύθυνση με τον fιrefox, επιλέξτε Εργαλεία μετά Επιλογές μετά Περιεχόμενο μετά επιλέγετε Για προχωρημένους και στο νεο μικρό παράθυρο επιλογής απενεργοποιείστε το -Απενεργοποιηση η απεγκατάσταση των μενου περιοεχομένου.
Μη ξεχάσετε να πατήσετε σε όλα τα στάδια το οκ

Σάββατο, Φεβρουαρίου 05, 2011

Δύο τρέιλερ απο τα αρεία της ΕΡΤ για τη λίμνη Πολυφύτου

Ένα ψάρι-γίγας, διακοσίων (200) κιλών, πιάστηκε στα δίχτυα έμπειρου ψαρά στη λίμνη ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ, ΚΟΖΑΝΗΣ.  -16 Μαρτίου 2009
   
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=27432&tsz=0&act=mMainView&mst=00:26:21:23

Εγκαίνια της γέφυρας του ποταμού Αλιάκμονα στο ΠΟΛΥΦΥΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ(Ρυμνίου) παρουσία του Υπουργού Δημοσίων Έργων ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.

http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=15942&tsz=0&act=mMainView

Τρίτη, Φεβρουαρίου 01, 2011

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΡΤΗΣ


Η καταγωγή της. Tα πρώτα χρόνια

Υπήρξε γόνος της μεγάλης και επιφανούς βυζαντινής οικογένειας των Πετραλύφα. Πατέρας της ήταν ο Ιωάννης Πετραλύφας, που κατείχε τον τίτλο του Σεβαστοκράτορα και ήταν διοικητής της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Στα χρόνια αυτά –περί το 1210– γεννήθηκε και η Θεοδώρα. Από τα παιδικά της χρόνια ανατράφηκε «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» από τους ενάρετους και ευλαβείς περί τα θεία γονείς της, οι οποίοι με την ορθόδοξη πίστη τους, το ταπεινό τους φρόνημα και τη μεγάλη τους φιλανθρωπία αποτέλεσαν για τη Θεοδώρα δυνατό παράδειγμα προς μίμηση.
Ο πατέρας της πέθανε γρήγορα αφήνοντας τη Θεοδώρα σε μικρή ακόμη ηλικία. Την προστασία της ανέλαβε ο Δούκας της Ηπείρου Θεόδωρος, που στο μεταξύ είχε καταλάβει τη Θεσσαλονίκη και επέκτεινε το κράτος του.
Ο Θεόδωρος πολεμώντας τους Βουλγάρους νικήθηκε και τυφλώθηκε από το βασιλιά τους Ασάν. Ο Ασάν κάλεσε από το Μωριά το νεαρό Μιχαήλ (ανεψιό του Θεόδωρου) ως νόμιμο διάδοχο, για να αναλάβει τη διοίκηση του κράτους που του άφησε ο πατέρας του Μιχαήλ Α΄ Άγγελος Κομνηνός.

Ο Γάμος της

Ο Μιχαήλ πηγαίνοντας για την Άρτα περνά από τα Σέρβια της Κοζάνης, που ήταν τότε ισχυρό φρούριο και σημαντική στρατηγική θέση. Εκεί βλέπει τη νεαρή ήδη Θεοδώρα και εντυπωσιάζεται από την ωραιότητα και την ευγένεια της ψυχής και του σώματός της και θέλει να την παντρευτεί. Έτσι η Θεοδώρα και ο νεαρός Δούκας τελούν το γάμο τους με κάθε μεγαλοπρέπεια στα Σέρβια περί το 1230. Μετά από λίγο καιρό με λαμπρή και μεγάλη συνοδεία έρχονται στην Άρτα, την οποία ο Μιχαήλ κάνει πρωτεύουσα του κράτους του και την οχυρώνει.

Στην Άρτα

Νέα ζωή και νέα πορεία αρχίζει για το νεαρό ζευγάρι στην Άρτα. Ο Μιχαήλ ισχυρή προσωπικότητα, πνεύμα ανήσυχο και φιλόδοξο, αρχίζει να φροντίζει για την εδραίωση και εξάπλωση του κράτους του. Η νεαρή Δούκαινα Θεοδώρα αναδεικνύεται πρώτη κυρία του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Στη μεγάλη όμως και ένδοξη αυτή θέση, όπως μας λέγει ο βιογράφος της μοναχός Ιώβ «οὐ παρεσύρη τῇ δόξῃ, οὐχ ἑάλω τῇ νεότητι οὔτε μὴν πρὸς τρυφάς οἶδε κατασπαταλᾶν, ἀλλ΄οὐδὲ τῷ τῆς ἀρχῆς ὄγκῳ ἐπήρθη. Τῷ Θεῷ δὲ
μᾶλλον ἔγνω προσκεῖσθαι καί ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι, σωφρόνως ζῆσαι, ταπεινοφροσύνην ἀσπαζομένη, ἀοργησίαν, ἀγάπην, πραότητα, συμπάθειάν τε καὶ ἐλεημοσύνην, ὡς ἄλλος, οὐδεὶς κατορθοῦσα καὶ τὸν Θεὸν ὁλοψύχως διὰ παντὸς θεραπεύουσα». Ο λύχνος τοποθετήθηκε στη λυχνία, με αποτέλεσμα να σκορπίζει σ ’ ὅλους τους κατοίκους και αγαπητούς της υπηκόους την αγάπη και την πίστη του Χριστού, που καθημερινά ζούσε και προσαύξανε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Στο καμίνι των θλίψεων

Τίποτε όμως στη ζωή αυτή δεν είναι σταθερό και μόνιμο. Οι ευτυχισμένες στιγμές του ζευγαριού έμελλαν να είναι λίγες. Ο μισόκαλος διάβολος, φθονώντας την ευτυχία και την αρετή της Θεοδώρας, άρχισε να ρίχνει τα φαρμακερά του βέλη εναντίον της «θηλυμανίαις τὸν ἄνδρα καταμαλάξας, πειρασμὸν τῇ μακαρίᾳ ἐγείρει δεινότατον». Ο Μιχαήλ παρασύρεται σε πορνεία και ακολασία από την Αρτηνή αρχόντισσα, Γαγγρινή το όνομα. Αυτή κατορθώνει με μάγια να σκλαβώσει ψυχικά το Μιχαήλ και μίσος άσπονδο να βάλει στην καρδιά του εναντίον της συζύγου του.
Η Θεοδώρα «τούτοις γενναία τοῖς δεινοῖς ἐμπεσοῦσα, οὐκ ἐσαλεύθη ὅλως τὸν λογισμόν, οὐδὲ παρετράπη τῆς ἀγαθῆς πολιτείας. Ἀλλ΄ ὅλη ὡς ἀδάμας ἦν καρτεροῦσα καὶ τὸν Θεὸν θεραπεύουσα». Δεν κάμφτηκε, δεν λιγοψύχησε, αλλά τώρα φάνηκε πιο πολύ ο αδαμάντινος χαρακτήρας της και η ακέραια πίστη της. Χωρίς καμιά ανθρώπινη βοήθεια, οπλισμένη όμως με την ελπίδα στο Θεό, εγκαταλείπει τα ανάκτορα. Πέντε χρόνια μαζί με το πρωτότοκο παιδί της το Νικηφόρο (τον γέννησε στην εξορία) ταλαιπωρείται στα κρύα και στους καύσωνες, στην πείνα και στη δίψα. Άγνωστη, πικραμένη και κακοντυμένη περνούσε λόφους και γκρεμούς, αποφεύγοντας τη μανία του άνδρα της. Κι όμως έλαμπε η Θεοδώρα, έλαμπε η αγιότητά της περισσότερο, όπως το χρυσάφι, μέσα στο καμίνι της δοκιμασίας.
Ποτέ δε βγήκε από τα χείλη της τίποτε άπρεπο. Ούτε καταράστηκε κανένα, ούτε βαρυγκόμησε για ο,τιδήποτε. Μόνο προσευχόταν μακρόθυμα και στήριζε όλες της τις ελπίδες στο Θεό. Στη δοκιμασία της αυτή βρήκε λίγη παρηγοριά κοντά στον ιερέα της Πρένηστας. Μια μέρα, που μάζευε λάχανα να φάει αυτή και το
μικρό της παιδί, τη συναντά ο ιερέας και στην πολλή του επιμονή να μάθει ποιά είναι, του φανερώνεται και έτσι για λίγο διάστημα βρίσκει προστασία στο σπίτι του.

Η δικαίωση

Η αλήθεια δεν άργησε να φανεί. Οι ευγενείς άρχοντες της Άρτας αγανακτισμένοι από την έκλυτη ζωή του Δούκα και την αλαζονεία της πόρνης Γαγγρινής, τη διώχνουν από τα ανάκτορα. Ο Μιχαήλ δε «ἐν τῷ νῷ γενόμενος ἐνεσείσθη, τὴν μακαρίαν αὖθις ἠγάγετο».
Το μυαλό του βασιλιά ξεσκοτίζεται, βλέπει τη ζωή του, αηδιάζει την αμαρτία και αφού στέλνει έμπιστους ανθρώπους να βρουν τη νόμιμη γυναίκα του, υποδέχεται αυτήν στα ανάκτορα και στη ζωή του με λαμπρότητα, με μετάνοια και αγάπη.
Νέα ζωή ξαναρχίζει με έργα μετάνοιας για το Μιχαήλ και με απόφαση αγιότητας και για τους δύο. Η πόλη λαμπρύνεται με έργα πίστης –ναούς και μοναστήρια –και έργα φιλανθρωπίας για τον αγαπητό λαό της Θεοδώρας. Άλλα τέσσερα παιδιά έρχονται στη ζωή, ο Ιωάννης, ο Δημήτριος (Μιχαήλ), η Ελένη και η Άννα. Όλη η ζωή κυλά μέσα στη χάρη του Θεού.

Στο μοναστήρι

Όταν αργότερα, μετά από σαράντα περίπου χρόνια έγγαμου βίου, ο Δεσπότης Μιχαήλ ο Β΄ «καλῶς καὶ θεοφιλῶς βιώσας» εκοιμήθη εν Κυρίω, «ἡ Θεοδώρα, τὸ τῶν μοναχῶν καὶ αὐτὴ περιβάλλεται σχῆμα. Καὶ χρόνοις ἐπιβιοῦσα, τὸν ναὸν μὲν παντοίως κατεκόσμει καὶ ἀναθήμασι καὶ σκεύεσι καὶ πέπλοις κατεκάλυνε». Δέκα περίπου χρόνια ζει ως μοναχή στη Μονή του Αγίου Γεωργίου, που κατά την παράδοση η ίδια ίδρυσε. Εκεί δόθηκε ακόμη πιο πολύ «ψυχῇ τε καὶ σώματι» Σ ᾿Αυτὸν που από μικρή αγάπησε μ᾿ όλη της την καρδία.
Γι᾿αυτὸ το διάστημα της ζωής της γράφει ακόμη ο βιογράφος της μοναχός Ιώβ τα εξής: «Προσετίθει δὲ καὶ τῷ βίῳ, τοῖς πόνοις ἑαυτὴν ἐκγυμνάζουσα καὶ τὸν τῶν ἀρετῶν καρπὸν ἐπαύξουσα, ἀγρυπνίαις καὶ στάσεσι παννύχοις σχολάζουσα, ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις προσομιλοῦσα, τὸ σῶμα νηστείαις κατατήκουσα καὶ πάσαις ταῖς ἀδελφαῖς ἀρραθύμως δουλεύουσα, ἀδικουμένων προϊσταμένη, ὀρφανῶν καὶ χηρῶν ἀντιλαμβανομένη, πτωχοῖς ἐπικυροῦσα, θλιβομένους παραμυθουμένη, καὶ πᾶσι γενομένη τὰ πάντα ἐν ταπεινώσει καρδίας».

Η οσία Κοίμησή της

Και ήρθε το τέλος της ζωής της ή μάλλον η αρχή της αληθινής της ζωής. Ο θάνατος για τους Αγίους δεν είναι το τέλος, είναι το «άγγισμα του Θεού», είναι η όντως ζωή μέσα στην ανέσπερη βασιλεία του Τριαδικού Θεού. Η Οσία προγνωρίζει το τέλος της και με δάκρυα παρακαλεί την Κυρία Θεοτόκο και τον μεγαλομάρτυρα Γεώργιο να της δώσουν έξι μήνες παράταση ζωής «πρὸς τὴν τοῦ ναοῦ τελείαν ἀπάρτισιν», όπως και έγινε. Όταν έφθασε η τελευταία ώρα επί της γης, αφού για τελευταία φορά συμβούλεψε τις αδελφές για το πως πρέπει να ζουν και να αγωνίζονται «ἐν ἁγίῳ πνεύματι», «χαίρουσα τὸ πνεῦμα εἰς χεῖρας Θεοῦ παρέθετο» πιθανόν κατά το 1280 σε ηλικία εβδομήντα περίπου ετών. Ετάφη στο νάρθηκα του ναού του Αγίου Γεωργίου (σήμερα Αγίας Θεοδώρας), όπου μέχρι σήμερα βρίσκεται ο σεπτός της τάφος.
Πολλά τα θαύματα της Αγίας από τότε μέχρι σήμερα και μεγάλη η δόξα της «ἐπὶ γῆς καὶ ἐν οὐρανῷ». Δεν έπαψε ούτε μια στιγμή την ποικιλότροπη βοήθειά της στον αγαπητό της λαό, που είναι και πνευματικά της παιδιά.

Χρονικό Ανακομιδής των ιερών λειψάνων

Επειδή πολλοί αμφισβητούσαν την ύπαρξη των λειψάνων της Αγίας και υποστήριζαν ότι κλάπηκαν από τους Φράγκους (όπως συνέβη με πολλά ιερά λείψανα), ο τότε Μητροπολίτης Άρτης Σεραφείμ ο Βυζάντιος έδωσε εντολή να ανοιχθεί ο τάφος της. Έτσι στις 20 Μαρτίου του 1873, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:30 πρωϊνή, αφού έψαλλαν την παράκληση της Αγίας ο ιερός κλήρος, ο ευσεβής λαός, οι επίτροποι του ναού, οι πρόκριτοι της Άρτας και οι πρόξενοι της Ρωσίας και της ελεύθερης Ελλάδας, με επικεφαλής τον Αρχιμανδρίτη Στέφανο Κλεόμβροτο (ο Μητροπολίτης Σεραφείμ απουσίαζε στην Κωνσταντινούπολη), άνοιξαν τον τάφο και με πολλή ευλάβεια συνέλεξαν τα ιερά και ευωδιάζοντα λείψανα της Οσίας. Αφού τα τοποθέτησαν σε ξύλινη λάρνακα, τα άφησαν για προσκύνημα στην ωραία πύλη του ναού και συνέχισαν ολονύκτια αγρυπνία προς τιμή της Αγίας και δοξολογία για τη μεγάλη δωρεά των λειψάνων της. Τα χαριτόβρυτα λείψανα της Αγίας αναδείχθησαν πηγή πολλών και μεγίστων θαυμάτων μέχρι σήμερα.

Η εορτή της

Μέχρι σήμερα η λαμπρότερη μέρα της πόλης μας είναι η μέρα γιορτής της Αγίας Θεοδώρας, η 11η Μαρτίου. Την Κυριακή μετά των Αγίων Πάντων, εορτάζει κατά παράδοση η μνήμη της Ανακομιδής των λειψάνων της Αγίας.
Όλοι οι Αρτηνοί, αλλά και πολλοί Ηπειρώτες και Ακαρνάνες κατακλύζουν το ναό και την πόλη, για να προσκυνήσουν και να πάρουν τη χάρη και ευλογία της «μακαριωτάτης καὶ ἀοιδίμου» Οσίας μητρός ημών Θεοδώρας. Κεντρικό σημείο του εορτασμού αποτελεί η λιτάνευση των ιερών λειψάνων και της εικόνας της Αγίας. Με αυτήν την ακολουθία η Εκκλησία μας θέλει δύο πράγματα να υπενθυμίσει και στο σύγχρονο κόσμο: α) ότι οι Άγιοι δεν πεθαίνουν, αλλά ζουν ανάμεσά μας, στις πόλεις και στις γειτονιές μας, και δεν παύουν να πρεσβεύουν στον Κύριο για μας και να μας υπενθυμίζουν ότι και μεις πρέπει να γίνουμε Άγιοι, και β) ότι η πομπή που σχηματίζεται με τη λιτάνευση εικονίζει την πορεία της Εκκλησίας προς την Βασιλεία των Ουρανών, που όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε. Τότε και η σύντομη πορεία της προσωπικής μας ζωής θα έχει αξία και σημασία, όταν ακριβώς ενταχθεί σ᾿αὐτὴν την πορεία της Νύμφης Εκκλησίας προς τον Νυμφίο Χριστό, έως την ημέρα τη μεγάλη και επιφανή της Δευτέρας και ένδοξου Παρουσίας Του.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...