Τρίτη, Νοεμβρίου 30, 2010

Το όνομα των Σερβίων.

Το όνομα των Σερβίων. Συμφώνως προς το περίφημον χωρίον του Κωνσταντίνου του Προφυρογέννητου , τα Σέρβια έλαβον το όνομα απο τους Σέρβους, εις τους οποίους ο βασιλεύς Ηράκλειος (610-641) παρεχώρησε τόπον προς εκγατάσταστιν.(1) Εξ αυτών λοιπόν τα Σέρβια "έκτοτε την τοιαύτην προσηγορίαν απείληφεν". Ο Προφυρογέννητος μάλιστα προβαίνει και εις ερμηνείαν του ονόματος Σέρβοι. Κατ' αυτόν , τούτο ισοδυναμεί "τη των Ρωμαίων διαλέκτω" προς το δούλοι , δηλαδή προς το λατινικόν servi. "Ταύτην δε την επωνιμίαν έσχον οι Σέρβλοι δια το δούλοι γενέσθαι του βασιλέως Ρωμαίων".

Και ότι μεν επι των ημερών του Ηρακλείου παρεχωρήθη εις τους Σλάβους τόπος προς εγκατάστασιν είνα ίσως πιθανόν.(2)Η ερμηνεία ομως του ονόματος Σέρβια απο τους εκεί δήθεν εκγατασταθέντας υπο του Ηρακελείου Σέρβους είναι πιθανώτατα δημιούργημα του Προφυρογέννητου και των συνεργατών του. Ότι πάντως πρόκετια περί μεταγενεστέρου δημιουργήματος πιστοποιεί το γεγονός ότι το εθνικόν Σέρβοι εμφανίζεται μόλις το 9ον αιώνα.(3) Η πληροφορία εν τούτοις του Πορφυρογέννητου περι ιδρύσεως των Σερβίων επί της βασιλείας του Ηρακελειου, αλλ' όχι βεβαίως υπο των Σέρβων , απηχεί πιθανώς ιστορικόν γεγονός, όπως θα ίδωμεν κατωτέρω.

Αρχομένου του 19ου αιώνος, ο Κοζανίτης λόγιος Χαρίσιος Μεγδάνης εις ιστορικήν και τοπογραφικήν περιγραφή της Κοζάνης και των πέριξ αυτής κωμοπόλεων και χωρίων ,σωζομένην χειρόγραφον εις την Δημοτικήν Βιβλιοθήκην Κοζάνης, περιγράφων τα Σέρβια, παρέχει ιδικήν του ερμηνείαν του ονοματος των. Κατά τον Μεγδάνην , το όνομα Σέρβια παράγεται απο το λατινικό ρήμα servo(=παρατηρώ, φυλάττω). "Το όνομα Σέρβια δεν εδόθη εις αυτήν την πόλιν απο τους Σέρβους, επειδή αυτοί δεν έφθασαν έως αυτού ποτέ· ...ή αν εδίδετο απο Σέρβους έπρεπε να λέγηται Σερβία(η) και όχι Σέρβια(τα). Όθεν και είναι ευσυμπέραντον ότι να εδόθη εις αυτό απο τους Ρωμάνους(4)...και παράγεται απο το λατινικόν ρήμα σέρβο, το παρατηρώ και φυλάττω, διό και λέγεται πληθυντικώς τα Σέρβια, δηλαδή τα παρατηρητήρια και φυλακτήρια εις το να συμπεριέχη και άλλην μίαν φύλαξιν ενός στενού περάσματος ησφαλισμένου με τείχος και πύλην ως μισήν ώραν απέχοντος των Σερβίων ήδη επείπιον, επειδη ο απο Μακεδονίας εις Θεσσαλίαν αυτούθεν κοινός δρόμος διαβαίνει ή εκ του ειρημένου στενού ή διά μέσου της παλαιάς πόλεως Σερβίων· προσέτι και η πόλις διά το να ήτον κτισμένη εις υψιλήν (ούτω) τοποθεσίαν , ήταν ώς μία σκοπιά και παρατηρητήρια εις όλην την υπ' αυτήν πεδιάδα."(5)

Ο Κ. Άμαντος, αποκρούων επίσης την εκ των Σέρβων παραγωγήν του ονόματος των Σέρβιων , νομίζει , με κάποιαν ίσως πιθανότητα , ότι τούτο σχετίζεται μάλλον προς κύριον όνομα Σέρβιος (τα Σερβίου, τα Σέρβια).(6)

Όλαι λοιπόν αι απο της εποχής του Πορφυρογέννητου μέχρι σήμερον γενόμεναι προσπάθεια προς εξεύρεσιν της αρχής του ονόματος Σέρβια εις ουδέν ικανοποιητικόν οπωσδήποτε συμπέρασμα κατάληξαν . Αι δοθείσαι ερμηνείαι αυτά περιέχουν ίσως περισσότερον ή ολιγότερον αληθοφανή στοιχεία, αλλά πρόκειται μόνον περί εικασιών μη βασιζομένων επι ουδενός θετικού δεδομένου.

1.Κωνσταντινου Πορφυρογέννητου ,De administrado imperio, 152 κ.εξ., κεφ λβ΄(Bonn). Ekd.Γ. MORAVSIK-R.J.H.JENKINS.Budapest, 1949,152:"Ιστέον ότι οι Σέρβλοι, απο των αβαπτίστων Σέρβλων, των και άσπρων επονομαζόμενων, κατάγονται ,των της Τουρκίας εκείθεν κατοικούντων εις τον παρ’ αυτοίς Βοΐκι τόπον επονομαζόμενον, εν οίς πλησιάζει και η Φραγγία, ομοίως και η μεγάλη Χρωβατία, η αβάπτιστος, η και άσπρη προσαγορευομένη· εκείσε τύνυν και ούτοι οι Σέρβλοι το απ’ αρχής κατώκουν. Δύο δε αδελφών την αρχήν της Σερβλίας εκ του πατρός διαδεξαμένων , ο είς αυτών το του λαού αναλαβόμενος ήμισυ, εις Ηράκλειον , τον βασιλέα Ρωμαίων προσέφυγεν , όν και προσδεξάμενος ο αυτός Ηράκλειος βασιλεύς, παρέσχεν τόπον εις κατασκήνωσιν εν τω θέματι Θεσσαλονίκης τα Σέρβλια, α έκτοτε την τοιαύτην προσηγορία απείληφεν. Σέρβλοι δε τη των Ρωμαίων διαλέκτω ‘δούλοι’ προσαγορέυονται, όθεν και ‘σέρβυλα’ η κοινή συνήθεια τα δουλικά φησίν υποδήματα,και ‘τζερβουλιάνους’ τους τα ευτελή και πενιχρά υποδήματα φορούντας. Ταύτην δε την επωνυμίαν έσχον οι Σέρβλοι διά το δούλοι γενέσθαι του βασιλέως Ρωμαίων. Μετά δε χρόνον τινά έδοξεν τούς αυτούς Σέρβλους εις τα ίδια απελθείν , και τούτους απέστειλεν ο βασιλεύς . Ότε δε διεπέρασαν τον Δούναβιν ποταμόν , μετάμελοι γενόμενοι, εμήνυσαν Ηρακλκείω τω βασιλεί δια του στρατηγού , του τότε το Βελεγράδιον κρατούντος, δούναι αυτοίς ετέρν γήν εις κατασκήνωσιν."

2. Βλ. G . OSTROGORSKY< Geschichte des byzantinischen STaates (Byzantinisches HAndbuch,I2). 2α εκδ Munehen, 1952,85 και σημ2 .Πρβ. και Κ. Αμαντου , ΙΣτορία οτυ βυαζντινού κράτους, Ι, Αθήναι, 1939, 289 κ.εξ.

3. ΑΜΑΝΤΟΣ, ενθ'αν. όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

4.Εννοεί τους Ρωμαίους

5. Την περικοπήν έλαβον απο την δημοσίευσιν του χειρογράφου υπο Μ. ΚΑΛΙΝΔΕΡΗ, Γραπά μηνεία απ' τη Δυτ. ΜΑκεδονία χρόνων Τουρκοκρατίας, Πτολεμαΐς, 1940,21 κ. εξ.

6. ΑΜΑΝΤΟΣ, ενθ'αν.290 και 470 κ.εξ

ΑΝΔΡΕΑ ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΣΕΡΒΙΩΝ "ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ"
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1994

Δευτέρα, Νοεμβρίου 29, 2010

33 χρόνια μετά την αεροπορική τραγωδία στο Mεταξά

omikron.tv

 23 Νοεμβρίου 1976...

Του Σωκράτη Μουτίδη
Tο δικινητήριο αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας τύπου YS-11A με στοιχεία νηολογίου SX-BBR και όνομα «Νήσος Μήλος» απογειώνεται στις 08:35, ώρα τοπική, από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Τελικός του προορισμός είναι το αεροδρόμιο Φίλιππος της Κοζάνης με ενδιάμεσο σταθμό τη Λάρισα.Στο πιλοτήριο του καινούργιου αεροσκάφους (παραλήφθηκε το 1971 από την Ολυμπιακή) ο έμπειρος κυβερνήτης και πρώην ιπτάμενος της πολεμικής αεροπορίας Κωνσταντίνος Σκιαδάς και συγκυβερνήτης ο Νικόλαος Τάρναρης. Μαζί τους στην καμπίνα επιβατών πετούν οι ιπτάμενοι συνοδοί Σταματία Σταθοπούλου και Γεωργία Τσουκαντά, οι οποίες είχαν ήδη ξεκινήσει να ετοιμάζουν το πρωινό, μόλις το αεροσκάφος οριζοντίωσε στα 10.000 πόδια.
Οι χειριστές είχαν ενημερωθεί από την επιμελητεία των πτήσεων της Ολυμπιακής κατά την πρωινή ενημέρωση ότι στη Λάρισα και στην Κοζάνη οι νεφώσεις εκείνο το πρωινό είχαν την «τιμητική» τους και πως η θερμοκρασία στην Κοζάνη ήταν κοντά στους 50C, δηλαδή «σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα». Δύο λεπτά πριν τις 9 το πρωί, το πλήρωμα επικοινωνεί με τον πύργο ελέγχου της Λάρισας και ζητά πλήρες μετεωρολογικό δελτίο τόσο για τη Λάρισα όσο και για την Κοζάνη: «Λάρισα καλημέρα, η Ολυμπιακή 830, επίπεδο πτήσεως 100, αναφέρατε καιρικές συνθήκες ...Ολυμπιακή 830 καλημέρα, καιρός νεφελώδης, νέφη στα 4/8, ορατότητα 150 μέτρα, άπνοια, βαρομετρική πίεση 29,63, η θερμοκρασία στο έδαφος στους 80C, αναμείνατε για το μετεωρολογικό της Κοζάνης ...Ελήφθη η Ολυμπιακή 830 κατερχόμενοι για τα 8000 και εν συνεχεία για τα 6000, η βάση των νεφών άνω των 10.000 ποδών». Το έμπειρο πλήρωμα καταλαβαίνει γρήγορα ότι έτσι όπως ήταν τα πράγματα, η προσγείωση στο αεροδρόμιο της Λάρισας θα ήταν από δύσκολη έως αδύνατη, αλλά παρ όλα αυτά συνεχίζει την προσέγγιση εξ όψεως λόγω καιρού και αν τα πράγματα ήταν καλύτερα σε περίπου 25 λεπτά που θα έφτανε εκεί, θα επιχειρούσε προσγείωση.

21 μέλη θα έχει το Δημοτικό συμβούλιο Σερβίων Βελβεντού

Χωρίς εκπροσώπηση στο νέο Δημοτικό συμβούλιο Σερβίων – Βελβεντού θα μείνει η Δημοτική Ενότητα Βελβεντού, αφού όπως ανακοίνωσε χτες στο ακροατήριο το Πρωτοδικείο Κοζάνης μειώνονται οι έδρες του Δημοτικού συμβουλίου από 27 σε 21 αφού αν γινόταν κατανομή των εδρών θα έπαιρνε η αντιπολίτευση περισσότερες έδρες από την συμπολίτευση.

Επομένως για να τηρηθεί η σχέση των 3/5 που παίρνει ο πλειοψηφών συνδυασμός στο κάθε Δημοτικό συμβούλιο, το Πρωτοδικείο απέδωσε 13 έδρες στον συνδυασμό του κ. Βασίλη Κωνσταντόπουλου, 5 έδρες στον συνδυασμό του κ. Γιώργου Παπαδόπουλου και μία έδρα στον συνδυασμό της κας Έφης Τσίγκα.
ΕΡΑ Κοζάνης – Σύνταξη: Θωμάς Δημητριάδης

Σάββατο, Νοεμβρίου 27, 2010

Βασίλης Καρράς Αλχημιστές Λόγια Φιλικά 2010 Official video Studio

Μαμά μου, μὴν ξεχνᾶς

Draikors Roudolf

1. Μὴ μὲ παραχαϊδεύεις. Ξέρω πολὺ καλὰ πὼς δὲν πρέπει νὰ μοῦ δίνεις πάντα ὅ,τι σοῦ ζητῶ. Σὲ δοκιμάζω μονάχα γιὰ νὰ δῶ.

2. Μὴ διστάζεις νὰ εἶσαι σταθερὴ μαζί μου. Τὸ προτιμῶ. Μὲ κάνεις νὰ νιώθω περισσότερη σιγουριά.

3. Μὴ μὲ κάνεις νὰ νιώθω μικρότερος ἀπ' ὅ,τι εἶμαι. Αὐτὸ μὲ σπρώχνει νὰ παριστάνω καμιὰ φορά τὸν σπουδαῖο.

4. Μὴ μοῦ κάνεις παρατηρήσεις μπροστὰ στὸν κόσμο ἂν μπορεῖς. Θὰ προσέξω περισσότερο αὐτὰ ποὺ θὰ μοῦ πεῖς, ἄν μοῦ μιλήσεις ἤρεμα μιὰ στιγμὴ ποὺ θὰ εἴμαστε οἱ δύο μας

5. Μὴ μοῦ δημιουργεῖς τὸ αἴσθημα πὼς τὰ λάθη μου εἶναι ἁμαρτήματα. Μπερδεύονται ἔτσι μέσα μου ὅλες οἱ ἀξίες ποὺ ἔχω μάθει ν' ἀναγνωρίζω.

6. Μὴν ἀναστατώνεσαι τόσο ὅταν σου λέω «δὲ σὲ χωνεύω». Δὲν ἀπευθύνομαι σὲ σένα ἀλλὰ στὴ δύναμη ποὺ ἔχεις νὰ μοῦ ἐναντιώνεσαι.


7. Μὴ μὲ προστατεύεις πάντα ἀπ’ τὶς συνέπειες. Χρειάζεται καμιὰ φορὰ νὰ πάθω γιὰ νὰ μάθω.

8. Μὴ δίνεις μεγάλη σημασία στὶς μικροαδιαθεσίες μου. Καμιὰ φορὰ δημιουργοῦνται ἴσα - ἴσα γιὰ νὰ κερδίσω τὴν προσοχὴ ποὺ ζητοῦσα.

9. Μὴ μοῦ κάνεις συνεχῶς παρατηρήσεις. Γιατί τότε θὰ χρειαστεῖ νὰ προστατέψω τὸν ἑαυτό μου κάνοντας τὸν κουφό.

10. Μὴ μοῦ δίνεις ἐπιπόλαιες ὑποσχέσεις. Νιώθω πολὺ περιφρονημένος ὅταν δὲν τὶς κρατᾶς.

11. Μὴν ὑπερτιμᾶς τὴν τιμιότητά μου. Συχνὰ οἱ ἀπειλές σου μὲ σπρώχνουν στὴν ψευτιά.

12. Μὴν πέφτεις σὲ ἀντιφάσεις. Μὲ μπερδεύεις ἔτσι ἀφάνταστα καὶ μὲ κάνεις νὰ χάνω τὴν πίστη μου σ' ἐσένα.

13. Μὴ μὲ ἀγνοεῖς ὅταν σοῦ κάνω ἐρωτήσεις. Ἂν κάνεις κάτι τέτοιο, θὰ ἀνακαλύψεις πὼς θ' ἀρχίσω νὰ παίρνω τὶς πληροφορίες μου ἀπὸ ἄλλες πηγές.

14. Μὴν προσπαθεῖς νὰ μὲ κάνεις νὰ πιστέψω πὼς εἶσαι τέλεια ἢ ἀλάνθαστη. Εἶναι σὸκ γιὰ μένα ὅταν ἀνακαλύπτω πὼς δὲν εἶσαι οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ ἄλλο.

15. Μὴ διανοηθεῖς ποτὲ πὼς θὰ πέσει ἡ ὑπόληψή σου ἄν μοῦ ζητήσεις συγγνώμη. Μιὰ τίμια ἀναγνώριση ἑνὸς λάθους σου μοῦ δημιουργεῖ πολὺ θερμὰ αἰσθήματα ἀπέναντί σου.

16. Μὴν ξεχνᾶς πώς μοῦ ἀρέσει νὰ πειραματίζομαι! Χωρὶς αὐτὸ δὲ μπορῶ νὰ ζήσω. Σὲ παρακαλῶ παραδέξου το.

17. Μὴν ξεχνᾶς πόσο γρήγορα μεγαλώνω. Θὰ πρέπει νὰ σοῦ εἶναι δύσκολο νὰ κρατήσεις τὸ ἴδιο βῆμα μὲ μένα, ἀλλὰ προσπάθησε σὲ παρακαλῶ.

18. Μὴν ξεχνᾶς πὼς δὲ θὰ μπορέσω ν' ἀναπτυχθῶ χωρὶς πολὺ κατανόηση καὶ ἀγάπη. Αὐτὸ ὅμως δὲ χρειάζεται νὰ στὸ πῶ, ἔτσι δὲν εἶναι;

http://www.agiazoni.gr/article.php?id=03460467998923652500

6.500 δωρεάν ποδήλατα στην Αθήνα


Χιλιάδες ποδήλατα πρόκειται, μεσούσης της κρίσεως, να προμηθευτεί η κυβέρνηση για να τα χορηγήσει σε πολίτες που θα τα χρησιμοποιούν στα πάρκα και στα άλση της Αττικής.
Εντός των ημερών προκηρύσσεται από το υπουργείο Υγείας διαγωνισμός για την προμήθεια χιλιάδων ποδηλάτων, ενώ ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Χρ. Αηδόνης δήλωσε ότι «στόχος μας είναι να εγκαταστήσουμε τα ποδήλατα έτοιμα προς χρήση σε πάρκα και σε άλση της Αττικήςεντός του έτους ή το πολύ στις αρχές του νέου έτους». Ο ακριβής αριθμός των ποδηλάτων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Το υπουργείο περιμένει και τις προσφορές εταιρειών ή τραπεζών (όπως συμβαίνει στο Λονδίνο): είτε, δηλαδή, να αγοράσουν οι ίδιες τα ποδήλατα και να τα προσφέρουν ως χορηγοί στο κράτος είτε να χορηγήσουν τα χρήματα για να αποκτηθούν από την πολιτεία με διεθνή διαγωνισμό. Συνολικά για τις ανάγκες του προγράμματος «Αθληση και φυσική αγωγή στην πόλη» υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν σε βάθος χρόνου περί τα 6.500 ποδήλατα.
Σε πρώτη φάση αναμένεται να αγοραστούν και να εγκατασταθούν ποδήλατα στο Πεδίον του Αρεως (απαιτούνται περί τα 200), στο Αττικόν Αλσος (απαιτούνται ποδήλατα βουνού), στο Αλσος Βεΐκου και στου Γουδή (όπου θα υπάρχει και ο μεγαλύτερος αριθμός ποδηλάτων πόλης). Το πρόγραμμα για τα ποδήλατα στην πόλη παρουσιάστηκε ήδη χθες στην αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενωσης από τον υφυπουργό κ. Αηδόνη.

Τα ποδήλατα θα διατίθενται στους πολίτες με το σύστημα της μαγνητικής κάρτας. ΄Οσοι ενδιαφέρονται να κάνουν βόλτες με αυτά θα πρέπει να προμηθευτούν ειδικές κάρτες με τις οποίες θα μπορούν να ξεκλειδώνουν τα ποδήλατα από τους σταθμούς που θα δημιουργηθούν στα πάρκα και στα άλση. Θα μπορεί κανείς να ποδηλατεί όση ώρα θέλει και εν συνεχεία να αφήνει το ποδήλατο σε όποιον άλλον σταθμό επιθυμεί. Τα κρατικά ποδήλατα σε λίγα χρόνια, όταν δηλαδή υπάρξουν ποδηλατόδρομοι και σταθμοί παραλαβής παράδοσής τους, θα «βγουν» στους δρόμους της πόλης για τις μετακινήσεις των πολιτών.


Κατά τους επιστημονικούς συνεργάτες του υπουργείου Υγείας, το ποδήλατο αποτελεί ένα καλό και οικονομικό εργαλείο για τη μετακίνηση των πολιτών αλλά και για άσκηση. Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, απαιτεί μηδαμινό χώρο στάθμευσης, έχει τη δυνατότητα να μετακινείται και εκτός δικτύου, ενώ δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Το υπουργείο Υγείας πρόκειται να έρθει σε συνεννόηση με τις νέες δημοτικές αρχές ώστε να δημιουργηθούν δίκτυα λωρίδων κυκλοφορίας και θέσεις στάθμευσης για τα ποδήλατα.

Από ΤΟ ΒΗΜΑ

15όροφο Ξενοδοχείο, κτίζεται σε 6 ημέρες!! Δείτε το VIDEO
Tο video που θα δείτε, δείχνει εργάτες στην πόλη Changsha, κάπου στη Κίνα να κτιζουν ένα ξενοδοχείο 15 ορόφων, μέσα σε 6 μόνο ημέρες!!
Στο Ark Hotel, χρειάστηκε 46 ώρες για να ολοκληρωθεί ο σκελετός και άλλες 90 ώστε να αποπερατωθεί πλήρως. Πραγματικά για τα ελληνικά δεδομένα, αυτό θεωρείται θαύμα!

Σάββατο, Νοεμβρίου 20, 2010

Πρόσκληση σε ομιλια απο τον ΜΟΣ

Την Κυριακή 21 Νοεμβίου 2010 ωρα 11:30π.μ. στην Αίθουσα του Δημοτικού  Συμβουλίου Σερβίων θα πραγματοποιηθεί ομιλία για την πρόληψη , διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού απο τον χειρούργο Χαράλαμπο Κοντό.

Παρασκευή, Νοεμβρίου 19, 2010

Γράμματα Σπουδάματα - Χρυσανθόπουλος - Λύση στο Σκοπιανό; - 16 Νοε 10Ο δάσκαλος κ. Δημήτριος Νατσιός αναφέρεται στο Σκοπιανό, με καλεσμένο τον Καθηγητή της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Tμήμα Φιλολογίας του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Μιχαήλ Χρυσανθόπουλο.

http://lomak.blogspot.com/

Τρίτη, Νοεμβρίου 16, 2010

Στο κυνήγι των αποδείξεων

OΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ
Μαζεύουμε αποδείξεις από την αρχή του χρόνου. Σε τι και πώς μπορούν, όμως, να μας χρησιμεύσουν; Ο καινούριος Νόμος απαιτεί για να έχουμε το αφορολόγητο των 12.000€ να έχουμε αποδείξεις για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών.

Το μέγιστο των δαπανών είναι 15.000€ για ένα άτομο ή 30.000€ για οικογένεια. Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από αυτές που απαιτεί ο Νόμος (πάνω από το 10% ή και το 30%) ο φορολογούμενος, πέραν από την εξασφάλιση του αφορολόγητου των 12.000€ δικαιούται επιπλέον μείωση του φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ δηλούμενων και απαιτούμενων δαπανών.

Αντίθετα, όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπεται.

Στις παραπάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι αποδείξεις για:
• ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό
• τηλεπικοινωνίες γενικά
• εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και
• για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
• όσες δαπάνες δεν αποτελούν τεκμήρια π.χ αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, σπίτια, τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείου κ.τ.λ.
• ή όσες δαπάνες δεν μειώνουν τον φόρο ή το εισόδημα π.χ ενοίκια, ιατρικά έξοδα και νοσοκομειακά, ασφάλιστρα ζωής και δαπάνες ασφαλιστικών φορέων, τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία κ.τλ.
• αγορά κρατικών λαχείων, συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια – καζίνο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις δαπάνες συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές συμβολαιογράφων εφόσον η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες π.χ. γονική παροχή ή δωρεά. Αν η δαπάνη αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε απαιτείται φωτοτυπία των σελίδων του συμβολαίου.

ΤΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ

 
• Για εισόδημα έως 6.000€ καμία υποχρέωση
• Για εισόδημα μεγαλύτερο των 6.000€ απαιτείται από τον Νόμο να υπάρχουν αποδείξεις :
          o μέχρι τις 12.000€ το 10% να είναι καλυμμένο με αποδείξεις, δηλ. 1.200€ αποδείξεις
          o και πάνω από 12.000€ το 30% θα πρέπει να είναι καλυμμένο με αποδείξεις (το όριο δαπανών των 12.000€ εξαντλείται για εισόδημα 48.000€)

Παράδειγμα:
Φορολογούμενος με εισόδημα 15.000€ για κάλυψη του αφορολογήτου απαιτείται από τον Νόμο :Έτσι λοιπόν, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα έχει το αφορολόγητο των 12.000€.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Για τις δαπάνες κοινοχρήστων, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας πρέπει να κάνει συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας. Αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης αυτής θα συνυποβάλλεται μαζί με τις λοιπές αποδείξεις δαπανών.
Στις δαπάνες αυτές δεν περιλαμβάνονται τα ποσά ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης.

Στην κατάσταση αυτή θα αναγράφεται αναλυτικά το είδος της δαπάνης, ο αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο κατά περίπτωση, αναλόγως του ποσοστού συνιδιοκτησίας.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Υποβάλλονται σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα ή σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια ΔΟΥ στον οποίο θα αναγράφονται:
α. Το ονοματεπώνυμο, και ο ΑΦΜ του υπόχρεου
β. ο αριθμός των αποδείξεων και
γ. το συνολικό ποσό αυτών


ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις αποδείξεις θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα η επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, ο ΑΦΜ αυτής, η ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ευδιάκριτα, ο φορολογούμενος οφείλει να τα επαναλάβει ούτως ώστε να καθίσταται στη συνέχεια εφικτός ο έλεγχός τους από τη Φορολογούσα Αρχή.

http://www.elzoni.gr/html/ent/776/ent.3776.asp

Τι φόρο θα πληρώσετε για το 2010 εδώ:  http://www.forin.gr/articles/19/2940.html 

VIDEO: RFID tag κρυμμένο στη σόλα των παπουτσιών. Περπατάμε και οι σόλες των παπουτσιών μας εκπέμπουν και λαμβάνουν σήμα!!! (δηλ. πληροφορίες)

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ:

Δείτε ένα εντυπωσιακό video για το που κρύβουν οι εταιρείες τα RFID tags: Μέσα στην σόλα των παπουτσιών μας!!! Πρόκειται για παπούτσια που έχουν αγοραστεί από Ελληνικό κατάστημα.

Υπάρχει πιθανότητα η νέα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (κατ΄ευφημισμόν Κάρτα του Πολίτη) να περιέχει τέτοιο RFID tag, κρυμμένο μέσα στο πλαστικό, το οποίο όλη την ώρα θα εκπέμπει και θα λαμβάνει σήμα (δηλ. πληροφορίες); 

Η γερμανική ηλεκτρονική ταυτότητα πάντως έχει τέτοιο chip κρυμμένο μέσα της (δείτε παλαιότερη ανάρτησή μας: http://id-ont.blogspot.com/2010/10/rfid-chip.html και εδώ ρεπορτάζ της DEUTSCHE WELLE: http://id-ont.blogspot.com/2010/10/deutsche-welle-chip.html)


ΔΕΙΤΕ το σχετικό video με τα παπούτσια που έχουν αγοραστεί από Ελληνικό κατάστημα και έχουν στη σόλα κρυμμένο ένα rfid tag:
 

Δευτέρα, Νοεμβρίου 15, 2010

Ο γέρος και η θάλασσα

Ε.Χεμινγουαίη-Βραβείο Νομπελ

Ήταν ένας γέρος άνθρωπος που ψάρευε μονάχος μέσα σ' ένα καΐκι στο Γκόλφ Στρήμ, κι έβγαινε κάθε μέρα τώρα, ογδόντα -τέσσερις μέρες στη σειρά, δίχως να πιάσει ένα ψάρι.Τις πρώτες σαράντα μέρες ήταν μαζί του κι έν' αγόρι. Αλλά ύστερ' απο σαράντα μέρες χωρίς ψάρι, οι γονιοί του παιδιού , του είπαν πως ο γέρος ήταν πιά οριστικά και τελικά "σάλαο", πράγμα πούναι η χειρότερη μορφή της ατυχίας, και τ'αγόρι έφυγε, όπως το διάταξαν και πήγε μ'εν'άλλο καΐκι που έπιασε τρία γερά ψαρια την πρώτη βδομάδα. Κάτι τέτοιο έκανε τ' αγόρι να θλίβεται έτσι που έβλεπε το γέρο άνθρωπο να γυρνά την κάθε μέρα με το καΐκι του άδειο και πάντα κατέβαινε ως το λιμάνι να τον βοηθήση και να κουβαλήσει για χάρη του , είτε τις αρμιθές , ή το καμάκι , ή τη μεγάλη καλαθούνα, ή και να μαζέψει το πανί τρυγύρω στο κατάρτι. Το πανί κείνο ήταν μπαλωμένο με κομμάτια απο σακκιά τ' αλευριού , κι έτσι λεύτερο κι απλωμένο έμοιαζε σαν το λάβαρο της αιώνια ήττας...


the old man and the sea from hüseyin on Vimeo.

Πατήστε κλικ στα βελάκια για μεγένθυση.

Κυριακή, Νοεμβρίου 14, 2010

Τρίτη, Νοεμβρίου 09, 2010

Ἡ Ἐξομολόγηση τοῦ Χαρίλαου Φλωράκη

Εκλογές σε άλλες εποχές για τα Σέρβια

1986
α΄
Δήμος Σερβίων
Γραμμένοι: 4.395
Ψήφισαν: 2.956
Aκυρα - Λευκά: 52
Eγκυρα: 2.904
Θ. Χατζηδημητράκος: 899 (ΚΚΕ) 30,95%
Αντ. Τσιγκόϊδας: 708 (ΠΑΣΟΚ) 27%
Παν. Σμυρλής: 634 (Ν.Δ.) 21,85%
Αλ. Λαϊόπουλος: 591 20%


β΄
 
Δήμος Σερβίων
Γραμμένοι: 4.400
Ψήφισαν: 2.821
Aκυρα - Λευκά: 64
Eγκυρα: 2.757
Αντ. Τσιγκόϊδας: 1.519 ποσ. 55,10% (ΠΑΣΟΚ)
Θωμ. Χατζηδημητράκος: 1.238 ποσ. 44,9% (ΚΚΕ)

1990
α΄
Στα Σέρβια θα επαναληφθούν μεταξύ του Αντ. Τσιγκόϊδα 36,16% και Ε. Παπαδημητρίου 24,11%. Οι υπόλοιποι πήραν, Παπαδημητρίου 24,11%, Σαββίδης 23,66% και Ζάκης 16,07%.


 1990
β΄

Σερβίων Αντώνης Τσιγκόϊδας

Πηγή:
http://www.xronos-kozanis.gr/Sthles-PRIN_20_XRONIA.php?subaction=showfull&id=1287990387&archive=1288562440&start_from=&ucat=5&

Για τις υπόλοιπες εκλογές απο το 1998 και μετά μπορείτε να τις δείτε στην σελίδα του υπουργείου εσωτερικών επιλέγοντας αντοίστοιχα: Σέρβια 1998   Σέρβια 2002   Σέρβια 2006

Ωφέλιμες τροφές και διατροφικές συμβουλές

http://users.uoa.gr/~nektar/science/environment/good_for_health.htm

Δευτέρα, Νοεμβρίου 08, 2010

Οι γονείς αγνοούν τους κινδύνους του Ιnternet

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=365306&dt=06/11/2010#ixzz14UQF8wfK

Τα 6 καλύτερα “free” antivirus

http://www.secnews.gr/archives/4846

Δήμος Σερβίων Βελβεντού α΄ Κυριακής 64/64

Γιορτάζουν σήμερα Δευ 08 Νοε 10 :

Αγγελος, Αγγελής, Αγγελική, Αντζελα, Ατζελα, Αντζυ, Αγγέλα, Αγγέλλω, Αγγελίνα, Αγγελικούλα, Γαβριέλα, Γαβρίλα, Γαβριηλίτσα, Γαβριλίτσα, Αραβέλα, Αραμπέλα, Γαβριήλ, Γαβρίλος, Γαβρίλης, Ματίνα, Μεταξία, Μεταξούλα, Ταξούλα, Μιχαήλ, Μιχάλης, Μιχαλός, Μιχαλιός, Μιχαλάκης, Μίχος, Μιχελής, Μιχαηλός, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος, Ραφαέλα, Ραφαήλα, Σταμάτιος, Σταμάτης, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Ταξιάρχης, Μιχαέλα, Μιχαέλλα, Μιχαήλα, Μιχαηλίτσα, Μιχαλίτσα, Μισέλ, Μιχαλία, Στρατηγός, Στρατηγούλα, Στρατής (Λέσβος), Σταματία, Σταματίνα, Σταμάτα, Μάτα, Ματούλα, Σταμέλα, Σταμούλα, Ματίνα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα, Ευστρατία  www.eortologio.gr

Τα δημοτικά εκλογικά αποτελέσματα στο Δήμο Σερβίων Βελβεντού (63/64 τμήματα)

Πατήστε στη φωτογραφία για μεγένθυνση.
http://www.kozani.gr/ekloges/ekloges2010/elections.asp

Σάββατο, Νοεμβρίου 06, 2010

Τα παράξενα των εκλογών

Τέσσερις δήμοι γνωρίζουν ήδη τους δημάρχους τους που θα αναδείξουν και επίσημα οι κάλπες στις 7 Νοεμβρίου. Ο λόγος είναι ότι οι υποψήφιοι που διεκδικούν τον δημαρχιακό θώκο είναι και οι μοναδικοί.

Στο δήμο Γαύδου του νομού Χανίων, ο ένας υποψήφιος αποσύρθηκε και ο μοναδικός πλέον υποψήφιος δήμαρχος Σταύρος Λαμπάκης, δεν χρειάζεται να κάνει προεκλογικό αγώνα για να εκλεγεί.

Το ίδιο ισχύει και για τον «μακράς θητείας» δήμαρχο του Άη Στράτη (Άγιος Ευστράτιος) στη Λήμνο, τον Χαράλαμπο Μακρή, που δεν τον άγγιξαν οι αλλαγές ούτε του «Καποδίστρια», ούτε του «Καλλικράτη»...

Στα Δωδεκάνησα, στο δήμο Σύμης, ο νυν δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλοδούκας, είναι επίσης ο μοναδικός υποψήφιος.

Το ίδιο και στο Αγαθονήσι, όπου ο νυν κοινοτάρχης Ευάγγελος Κότορος, αναβαθμίζεται σε δήμαρχο, χωρίς εκλογικό αγώνα.

Δύο οι υποψήφιοι δήμαρχοι στη Μεγίστη ή αλλιώς Καστελλόριζο. Στην Τήλο, εμφανίστηκε και δεύτερος υποψήφιος δήμαρχος και οι μικρές τοπικές κοινωνίες μπορούν πλέον να διαλέξουν τον καταλληλότερο!

Ξεχωριστό χρώμα στις εκλογές του Νοεμβρίου αναμένεται να δώσουν υποψήφιοι από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι πολιτογραφήθηκαν Έλληνες. Στο χωριό Βάμος της Κρήτης μία Βρετανίδα κατεβαίνει υποψήφια δημοτική σύμβουλος .

Η Έλεν Πίτερς-Παπαδογιάννη ζει 20 χρόνια τώρα στο χωριό Βάμος και έχει γίνει πλέον ένα με τους κατοίκους. Μπορεί να είναι Αγγλίδα, αλλά αυτή δηλώνει Ελληνίδα και αγαπά την Κρήτη και τα Χάνια, σαν να είναι η πατρίδα της.

Ο συνδυασμός με τις περισσότερες γυναίκες είναι η Ενωτική Κίνηση Πολιτών στη Νάουσα . Αριθμεί 40 γυναικείες παρουσίες και υποψήφια είναι η Ίλια Ιωσιφίδου. Μιλώντας προεκλογικά σε ένα κατάμεστο από γυναίκες ακροατήριο είπε «Σήμερα είναι η πραγματική γιορτή της γυναίκας», συνέχισε, «γιατί οι γυναίκες της Νάουσας ψηφίζουν για πρώτη φορά γυναίκα για δήμαρχο»!

Στο συνδυασμό του Στάθη Κουσουρνά που κατεβαίνει στη Ρόδο υποψήφιος δήμαρχος βρίσκουμε έναν δημοτικό σύμβουλο που έχει κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής 8 φορές.

Μια ηλικιωμένη 84 ετών διόρισαν ως εφορευτική επιτροπή στο δήμο Μεσσηνίας. Βρίσκουμε μια αγωνίστρια της εθνικής αντίστασης μητέρα 4 παιδιών και γιαγιά 4 εγγονών υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του Γιάννη Μίχα.

Χώρια στις εκλογές, αν και αδέλφια... για πάντα Γιώργος και Νίκος Ελευθεράς

Δημοφιλείς ως μέλη του γκρουπ «Φίλοι για Πάντα», κατεβαίνουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ο μεν Γιώργος με το ΠΑΣΟΚ στην Αγία Παρασκευή, ο δε Νίκος με τη ΝΔ στον Χολαργό. (μεγάλωσαν στα σύνορα Αγία Παρασκευή και Χολαργό)

Ο νεότερος υποψήφιος είναι ο Γιάννης Μερκούρης που κατεβαίνει με το ψηφοδέλτιο της Χριστίνας Χριστοφάκη στο δήμου Σαρωνικού.

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος είναι ο 97χρονος Δημήτρης Κορομηλάς που στις δημοτικές εκλογές θα είναι αντιμέτωπος με τον εγγονό του!!!!

Ο 97χρονος που δεν το βάζει κάτω, θέτει υποψηφιότητα ως δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Καλαμάτας με το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης», με επικεφαλής τον Νίκο Διασάκο.

Ο ίδιος εμφανίζεται αισιόδοξος και δηλώνει: «Θέλω να παλέψω με τη ζωή, να την εκδικηθώ και όχι να με εκδικηθεί.

Η ζωή θέλει πάλεμα για να την αισθανθείς, για να την καταλάβεις. Δεν πρέπει να την αφήσεις να τρέχει μόνη της».
---------------------------
Πηγή: ΣΚΑΙ

Παρασκευή, Νοεμβρίου 05, 2010

Ασημένιοι στο Παγκόσμιο Κωπηλασίας οι αδερφοί Γκουντούλα

Δύο μετάλλια, ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο, κατέκτησαν οι Έλληνες πρωταθλητές στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, που διεξάγεται στην λίμνη Καραπίρο της Νέας Ζηλανδίας.

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από την τετράκωπο άνευ που αν και είχε στόχο την είσοδο στον μεγάλο τελικό κατάφερε να πάρει το ασημένιο μετάλλιο κάνοντας μια συγκλονιστική κούρσα.

Οι Γιάννης Τσίλης, Στέργιος Παπαχρήστος, Νίκος και Απόστολος Γκουντούλας ξεκίνησαν από την 4η θέση στα 1500 πέρασαν 3οι και στα τελευταία μέτρα με εκπληκτικό σπρίντ κατάφεραν να «κλέψουν» το ασημένιο μετάλλιο από τους Βρετανούς που τελικά τερμάτισαν 4οι αφού το χάλκινο πήραν οι Νεοζηλανδοί.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Γάλλοι με χρόνο 6.45.38, το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε σε 6.47.15 ενώ η βάρκα της Βρετανίας σε 6.48.38.

Το δεύτερο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα και πρώτο χρονικά ήρθε από το διπλό σκιφ ελ βαρών των γυναικών με την Αλεξάνδρα Τσιάβου και την Χριστίνα Γιαζιτζίδου να ανεβαίνουν για δεύτερη χρονιά στο βάθρο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Γνωστές εκφράσεις και η ερμηνεία τους.

Κοντός ψαλμός αλληλούια = η φράση χρησιμοποιείται για υπόθεση που σύντομα θα φανούν τα αποτελέσματά της και δεν μπορούμε με σιγουριά να κάνουμε πρόγνωση.

Αμ' έπος αμ΄έργον = πρόκειται για αρχαιοπρεπή φράση και σημαίνει χωρίς καθυστέρηση, αμέσως.

Μεταξύ σφύρας και άκμονος (ανάμεσα στο σφυρί και το αμόνι) = λέγεται για κάποιον που αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις και δεν μπορεί να απαλλαγεί απ' αυτές.

υπό την αίρεση = υπό την προϋπόθεση, με τον όρο.

υπό αίρεση = σε εκκρεμότητα.

αιχμή του δόρατος = το βασικότερο όπλο μιας στρατηγικής, μιας επιθετικής πολιτικής. Π.χ. Τα κοινοτικά προγράμματα αποτελούν, για την ελληνική οικονομία, την αιχμή του δόρατος.

Ο λύκος έχει τ' όνομα κι η αλεπού τη χάρη = λέγεται για κάποιον που επιτυγχάνει περισσότερα με την πονηριά και την πανουργία, παρά με την επιθετικότητα και τη δύναμη.

άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε = όταν υπάρχει ασυνεννοησία ή όταν κάποιος αποφεύγει να πάρει θέση για το θέμα που συζητείται.

Πέμπτη, Νοεμβρίου 04, 2010

Τέσσερις ημέρες μετά την απελευθέρωση των Σερβίων-1912

Δεν ηξεύρω αν ο ιστορικός του εξακολουθούντος έτι πολέμου θα χωρίση τας δια τα Ελληνικά όπλα νικηφόρους μάχας εις Σαραντάπορον και Σιδηράν Πόρταν ή θα ενώση αυτάς εις μίαν ότε εξάπαντος θα δοθή το όνομα των Σερβίων.  Κυριολεκτικώς μία είνε η μάχη , διότι η ευθηνή σχετικώς δια τον Ελληνικόν στρατόν διάβασις του Σαρανταπόρου , είνε αποτέλεσμα του φόρου της κυκλώσεως  εις Πόρταν. Επομένως η μάχη εις την Σιδηράν Πόρταν είνε συνέχεια της εις Σαραντάπορον και αι δύο εσκόπουν την κατάληψιν των Σερβίων.

Είτε όμως δοθή εις τας μάχας ταύτας το όνομα των Σερβίων είτε όχι, η λέξις Σέρβια θα ενθυμίζη  εις τους Έλληνας της σήμερον  την αγωνίαν την οποίαν εξοκίμασαν μέχρι της καταλήψεως αυτών υπο του στρατού  μας, την χαράν δια την είσοδον εις αυτά της υπο τον Διάδοχον νικηφόρου στρατιάς.

Δύναμαι να ισχυρισθώ ότι κανείς δεν εισήλθεν εις τα Σέρβια υπο εντυπώσεις τόσον κτυπητας όσον εδοκίμασα εγώ εισελθών τέσσαρας ημέρας μέτα τον Ελληνικόν στρατόν. Το αποκορύφωμα της συμφοράς εις την περισσότερον Τουρικικήν ή Ελληνικήν ταύτην πόλιν επετελέσθη την ημέραν της αφιξεως μου και την επομένην της αναχωρήσεως μου. Έκτοτε ήρχισεν η αποκατάστασις των πραγμάτων εννοείται υπο άλλην μορφήν την Τουρκικήν αγριότητα είχεν αντκαταστήσει η Ελληνικήν αγριότης.... 

... Προχωρούμεν παρά ποταμόν τον οποίον διαβαίνομεν περισσότερον απο 40 φοράς. Να ένα αληθινό Σαραντάπορο. Τέλος εξηντλημένοι απο πείνα και δίψαν εφθάσαμεν εις το αρκετά μέχρι της σήμερον σωζώμενος βυζαντινόν φρούριον το οποίον  δεσπόζει  των Σερβίων και φράσσει την δια του ρηθέντος ποταμού είσοδον εις αυτά. Απο εκεί ψηλά φαίνεται η σελήνη να φωτίζη κάτω την πόλιν και την κοιλάδα του Αλιάκμωνος παρουσάζουσαν κάλλη απερίγραπτα. Το φώς της σελήνης βοηθούν αι εις πολλά μέρη πυρκαϊαί των τουρκικών οικίων , τας οποίας εγκατέλειψαν οι κάτοχοι των. 

Η λέσχη των Νεοτούρκων καταληφθείσα υπο τινός εκ Τρικάλων είναι το μόνον προσιτόν κατάστημα εις ένα ξένον , παν άλλα κατάστηστημα είναι κλειστόν. Κατορθώνομεν να πάρωμεν τσάι ακόμη και να δειπνήσωμεν εις το κάλιστο επιπλωμένον αυτό κέντρον των δημιουργών της Νέας Τουρκίας και της Βαλκανικής Συμμαχίας, η οποία επέπτοτο  να συντρίψει την πρώτη. Αν δεν ευρίσκετο ιδιωτικόν οίκημα , το οποίον να μας φιλοξενήση η λέσχη των Νεοτούρκων θα μας παρείχε και νυκτερινόν άσυλον. Δι' όλους αυτούς τους λόγους είχομεν αφορμάς ευγνωμοσύνης προς τους οπαδούς του Ταλαάτ και Τζαβήτ, κρίμα μόνον που δεν ήσαν εκεί δια να τους  εκφράσωμεν τας ευχαριστίας μας. Απέναντι απο την Λέσχη καίεται ολόκληρος σειρά ξυλίων σπητιών και μαζί με αυτά και φούρνος, οποίος παρείχε πολυτιμώτατας υπηρεσίας εις τον στρατόν μας. Εις το πύρ είχεν ακόμη παραδοθή και μία ξυλανθρακαποθήκη  παρα την οποίαν εθερμαίνοντα μακαρίως οι εκεί ευρισκόμενοι , το θάλπος της απήλαυσε και ο υποφαινόμενος.

Περιέρχομαι την επόμενην μετά των οργάνων της εξουσία τας  Τουρκικάς συνοικίας. Τίποτε δεν έχει μείνει εις την θέσιν του, το παν έχει διαρπαγεί. 'Ολα τα μέτρα των αρχών είνε ανίσχυρα να προλάβουν την αρπαγήν και την πυρπόλησιν των εγκαταληφθησών οικιών. Αύτα ενούνται όλαι αναμεταξύ των δια των προαυλίων και τα κακοποιά στοιχεία δύνανται να κρύπτωνται. Αλλά τάχα είνε κακοποιά στοιχεία εκείνοι οι οποίοι διαρπάζουν και καίουν τα Τουρκικάς οικίας; Τα υπερεκατόν θύματα της Τουρκικής θηριωδίας κατά την εγκατάλειψιν της πόλεως είχον συγγενείς οι οποίοι μαίνονται προς εκδίκησιν. Ενεργείται αληθώς και αρπαγή υπο των προσδραμόντων χωρικών των πέριξ χωρίων ,αλλά διαταγή του αεικινήτου και δραστηριωτάτου φρούραρχου της πόλεως κ. Καρπετοπούλου τα αρπαζόμενα κατάσχονται και φρουραί υπο εντοπίων ελλήνων προυχόντων και στρατιωτών κάμνουν ότι δυνατόν προς περιορισμόν των αρπαγών και των πυρκαϊών. Οι σκαπανείς περνούν όλην την νύκτα στο πόδι και μεταχειρίζονται παν πρόχειρον μέσον προς κατάσβεσιν,  αλλά το νερό λείπει , δεν υπάρχει ούτε δια τας ανάγκας του στρατού. Ένας  ακούραστος παπάς αληθής χριστιανός ( παπα Χρυσόστομος Δέλιος) είνε αεικίνητος μέρα και νύκτα, φροντίζει δια την διάσωσιν των Τουρκικών οικιών δια την προμήθειαν ύδατος δια τους Έλληνας τραυματίας και δια τους Τούρκους αιχμαλώτους. Μόνον δια το σπήτι του δεν φροντίζει διότι, ως έμαθον , άφησε τα εξ(έξι) παιδία του χωρίς ψωμί δια να βοηθήση Τούρκους κρυμμένους.

Ήτο κωμικόν με όλην την τραγικότητα του το θέματα ενός γέροντος 80 και πλεόν ετών ο οποίος προσέρχεται κατάκοπος κρατών δεμένη εις το μπαστούνι του μίαν μικράν πετσέταν προσώπου ως σημείον ανακωχλής, υποταγής, αιτήσεως προστασίας. Ξέρει μόνο Τουρκικά και εις όσα λέγει καταλαβμάνουμε μόνο την λέξιν τεσαερές. Ο προσελθών διερμηνεύς μας κατέστησε γνωστόν ότι εστάλη υπο των Τουρκικών οικογενείων των Σερβίων , αι οποίαι  είχον καταφύγει εις τα όρη και επι ημέρας έμενον νηστικαί και ζητεί άδεια επανόδου. Ο φρούραρχος κ.Καρπετόπουλος, την τελείαν εκτέλεσιν των καθηκόντων του οποίου  ειλικρινώς εθαύμασα, εξέδωκε προκήρυξιν προσκαλούσα τους φυγόντας να επαλέλθουν εις τας οικίας των ,υποσχόμενος προστασίαν ζωής και τιμής. Δι' άλλης προκυρύξεως ηπείλει δια τουφεκισμού παν κακοποιόν στοιχείον.

Όταν μετά δύο ημέρας εβάδιζα απο Κοζάνη εις Βέροιαν απήντησα πλήθος Τουρκικών οικογενειών αι οποίαι επέστρεφον εις Σέρβια. Η καρδιά του ανθρώπου εσπράσσετο να βλέπη τα άμοιρα αυτά όντα να σύρουν μαζί των όλην την δυστυχίαν των . Γυναίκες ξυπόλητες βαστάζουσαι ένα ή δύο παιδία, εις τα οπόια δεν ήξευραν τι να δώσουν δια τροφήν ,γέροντες εξηντλημένοι, κορίτσια ντροπαλά κρυπτόμενα υπο τον φερετζέ, παιδιά άκακα τρέχουν τον μακρόν δρόμον προς τον τόπον της γεννήσεως των. Τους ενθαρρύνομεν ότι θα εύρουν προστασίαν απο την ελληνικήν κυβέρνησιν και οι δυστυχείς ευλογούν τον Θεόν, διότι οι Έλληνες είνε τόσον ανεξίκακοι. Καταριώνται τους μπέηδες, οι οποίοι τους περέπεισαν ν' αφήσουν τα σπήτια των . Μακαρίζουν τους ομοθρήσκους των διαφόρων χωρίων, τους οποίους ούτε δια περιέργου επισκέψεως δεν ετάραξεν ο Ελληνικός στρατός.

Όταν μετά τινά έτη θ' ανεγερθούν αι κακείσαι οικίαι των Σερβίων επί νέου σχεδίου, όταν οι πρώην δούλοι των μπέηδων θα έχουν ιδιοκτησίαν υπο το κράτος των ελληνικών νόμων , ρυθμιζομένου του αγροτικού ζητήματος, όταν οι Μουσουλμάνοι θα πειστούν ότι είνε τελείως ελεύθεροι εις την λατρείαν των , ότι θα εύρουν πολλούς σαν το θαυμάσιον παπά των Σερβίων τον αληθή Σαμαρείτην του Ευαγγελίου,  όταν η ελληνική διοίκησις θα εξασφαλίση ζωήν και περιούσίαν , τότε τα Σέρβια θα γίνουν μία πόλις πεντάμορφη, διότι η φύσις εσκόρπισεν εκεί με αφθονίαν , τα κάλλη της και οι Μωαμεθανοί δεν θα έχουν λόγους να λυπούνται διότι η κυανόλευκος θα κυματίζει εις το Διοικητήριον και δεν θα υπάρχει Λέσχη Νεοτούρκων.

Το βυζαντινόν φρούριον απο της Ακοπόλεως των Σερβίων και η Σιδηρά Πόρτα, όπου έπεσαν οι πιστοί του Προφήτου , θα παρικλείουν πάντοτε την πόλιν των Σερβίων , αλλά μαζί με αυτήν και την χρονολογικήν περίοδον απο την πτώσεως του πρώτου εις τας χείρας των Τούρκων μέχρι του ανοίγματος της δευτέρας δια να εισέλεθει νικηφόρος ο Ελληνικός στρατός , ο χρόνος της τυραννίας των πέντε αιώνων θα είνε ένα όνειρο, το οποίον διέλυσεν η αυγή της 10ης κτωβρίου 1912.

Θαλής Κουτρούπης
Εφημερίδα Ακρόπολις
8 Νοεμβρίου 1912
 Του Αθανάσιου Τσαρμανίδη
Απο τα "Σερβιώτικά Νέα".

«Ιερό» κίνηµα κατά της Κάρτας

Ολο και περισσότεροι µητροπολίτες κατά της νέας αστυνοµικής ταυτότητας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μάνος Χαραλαµπάκης


Μορφή ιερού κινήµατος παίρνει η αντίδραση της Εκκλησίας για την Κάρτα του Πολίτη. Οι φωνές διαµαρτυρίας µητροπολιτών που διατυπώνουν ενστάσεις πληθαίνουν συνεχώς, ενώ προχθές ενστάσεις για την κάρτα διατύπωσε εµµέσως και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος.
Ο κ. Ιερώνυµος µε πρωτοβουλία του συναντήθηκε στην Αρχιεπισκοπή µε τους πέντε αστυνοµικούς από τη Θεσσαλονίκη οι οποίοι αρνήθηκαν να παραλάβουν τη νέου τύπου υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Ο Αρχιεπίσκοπος απευθυνόµενος στους αστυνοµικούς και ουσιαστικά καλύπτοντας την κίνησή τους είπε πως «οποιαδήποτε κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων του ανθρώπου βρίσκει σύµφωνη την Εκκλησία». Πρόσθεσε µάλιστα πως το θέµα τους αναµένεται να εξεταστεί «µε τη δέουσα προσοχή στις προσεχείς συνεδριάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου».

Υπενθυµίζεται πως ένας αστυνοµικός από το Τµήµα Αλλοδαπών Αθήνας αποτάχθηκε επειδή αρνήθηκε να παραλάβει την Κάρτα. Και άλλοι δύο από τη Θεσσαλονίκη παραπέµφθηκαν στο Πειθαρχικό µε το ερώτηµα της απόταξης για τον ίδιο λόγο. Δύο από τους αστυνοµικούς προσέφυγαν στο ΣτΕ χαρακτηρίζοντας τον νέο τύπο των υπηρεσιακών τους ταυτοτήτων παράνοµο και αντισυνταγµατικό.

Πηγές της Αστυνοµίας τονίζουν πάντως πως από τους 55.000 αστυνοµικούς µόνο τρεις δεν έχουν δεχθεί να παραλάβουν τη νέου τύπου υπηρεσιακή ταυτότητα.

Αντί ταυτότητας
Η Κάρτα του Πολίτη που σχεδιάζει η κυβέρνηση αναµένεται να αντικαταστήσει τις αστυνοµικές ταυτότητες. Θα έχει µικρό µέγεθος και θα περιλαµβάνει αναγνώριση µε ηλεκτρονικό τρόπο, στοιχεία για την ασφαλιστική κατάσταση και την υγεία καθώς και για τη φορολογική εικόνα. Η εφαρµογή άρχισε πιλοτικά από την Αστυνοµία.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έχει εν µέρει υιοθετήσει τη γραµµή µερίδας σκληρών µητροπολιτών της Εκκλησίας, οι οποίοι είχαν «αφορίσει» την Κάρτα προτού ακόµη εκδοθεί. Η Σύνοδος αποφάσισε να αναθέσει το ζήτηµα σε δύο επιτροπές της προκειµένου να το µελετήσουν.

Οι αντιδράσεις της Εκκλησίας

Τιτάνας και Αναγέννηση Σερβίων

Για τον Τιτάνα Σερβίων μπορείτε να δείτε στην σελίδα
http://kozani.topikasport.gr/component/joomleague/?func=showresultsrank&p=22&r=8
Ενώ για την Αναγέννηση στο μπάσκετ 
 http://kozani.topikasport.gr/index.php?option=com_joomleague&func=showResultsRank&p=26&Itemid=178
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...