Τρίτη, Ιουνίου 08, 2010

Πως θα γίνει η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων;

http://www.nooz.gr

Διαβάστε βήμα, βήμα τις κινήσεις των υπαλλήλων στο δημόσιο, προκειμένου να δηλώσουν ηλεκτρονικά και μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες το επαγγελματικό τους αποτύπωμα. Η κυβέρνηση προχωρά σε "επιχείρηση σκούπα". Στόχος είναι η δημιουργία Ενιαιας Αρχης Πληρωμής, μέσω της οποιας θα καταβάλλεται απο το Σεπτέμβριο η μισθοδοσία τους.

Η διαδικασία απογραφής αφορά σε όλο το προσωπικό του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού.

Πρόκειται για:

*το μόνιμο προσωπικό
*το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
*το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
*οι μετακλητοί, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες των γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, των γραφείων των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, των γραφείων Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ν.Π.Δ.Δ.,
*οι επί θητεία υπάλληλοι,
*οι υπάλληλοι κατηγορίας ειδικών θέσεων,
*οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή,
*το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και 
*οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί,
*το πάσης φύσεως διδακτικό και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και το πάσης φύσεως διδακτικό προσωπικό των Σχολών του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,
*οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
*τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος,
*το επί θητεία και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στρατιωτικό και ένστολο προσωπικό των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη,
*οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι μόνιμοι ιατροί, οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και οι επικουρικοί ιατροί.
*οι κληρικοί όλων των βαθμίδων και το προσωπικό της Εκκλησίας της Ελλάδος και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία Αυτής,
*οι διπλωματικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών,
*οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου,
*οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι και αντιπρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ,
*οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών,
*τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού,
 


Η απογραφή θα ξεκινήσει την Δευτέρα 12 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010 με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των υπόχρεων. 

Οι προθεσμίες έχουν ως εξής:

ΑΦΜ Ημερομηνία
1 12/07/10
2 13/07/10
3 14/07/10
4 15/07/10
5 16/07/10
6 19/07/10
7 20/07/10
8 21/07/10
9 22/07/10
0 23/07/10 

Οι υπόχρεοι της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του υπουργείου Οικονομικών απογράφονται μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η έως και την 9η Ιουλίου 2010. Οι υπόχρεοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική σελίδα απογραφής, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο www.apografi.gov.gr. Τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν είναι:

α) προσωπικά στοιχεία του υπαλλήλου,

β)στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου και

γ) τίτλους σπουδών του υπαλλήλου.

Μετά την απογραφή του, ο υπάλληλος λαμβάνει κωδικό αριθμό πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία που έχει υποβάλει στην ατομική ηλεκτρονική σελίδα. Η σελίδα απογραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής υποβολή στοιχείων αποτελεί ποινικό και πειθαρχικό παράπτωμα.Όποιος είναι προγραμματισμένο να λείπει με άδεια θα μπορεί να κάνει αίτηση ώστε να απογραφεί από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού της υπηρεσίας που υπηρετεί ή τον αναπληρωτή του. Με ευθύνη του προϊσταμένου τους απογράφονται και οι ασθενείς ή όσοι λείπουν για άλλους λόγους.

Σημειώστε ότι:
Μεταβολή των στοιχείων της ατομικής σελίδας των απογραφέντων μπορεί να γίνει μόνο από τις διευθύνσεις διοικητικού προσωπικού των υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...